RPO WD 14-20


Znamy harmonogram nowych konkursów o środki RPO WD na rok 2018.

Zastanawiałeś się kiedy będą kolejne nabory wniosków o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020? Zapoznaj się z aktualnym „Harmonogramem naboru wniosków (…)” zaprezentowanym przez Instytucję Zarządzającą programem. Harmonogramy pozwolą z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące konkursy a tym samym lepiej przygotować analizę możliwości otrzymania dofinansowania UE. Harmonogram przedstawia przybliżone […]


Dotacje na nowe miejsca przedszkolne.

Prowadzisz przedszkole i zamierzasz poszerzyć ofertę edukacyjną dodając np. języki obce, matematykę, przedsiębiorczość? Chcesz dostosować obiekt i ofertę edukacją do potrzeb dzieci niepełnosprawnych? Chcesz powiększyć przedszkole i utworzyć nowe miejsca przedszkolne? Chcesz wprowadzić atrakcyjne zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków np. logopedyczne i terapeutyczne? Chcesz opłacić kursy i szkolenia dla pracowników przedszkola? […]


Konkurs – rewitalizacja budynków wielorodzinnych – skorzystaj z bezpłatnej analizy ekspertów.

W związku z ogłoszonym w dniu 14 listopada 2017 r. konkursem Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 nr RPDS.06.03.02-IZ.00-02-278/17 zapraszamy do zadawania pytań przez wnioskodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki UE na projekty dotyczące remontu i/lub odnowy części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na […]


Rozliczamy projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych. Praktyczne doświadczenie od 12 lat.

WID Wrocławska Inicjatywa Doradcza zaprasza do współpracy w zakresie skutecznego i sprawnego rozliczenia Państwa projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych w ramach usługi „Rozliczanie projektów unijnych”. Posiadamy odpowiedni potencjał i doświadczenie praktyczne w tym zakresie, które wynika ze współpracy z ekspertami, którzy rozliczali wiele projektów w poprzednich perspektywach finansowych lub byli […]


Nowy harmonogram naboru wniosków RPOWD 2014-2020 na rok 2017 !!! (plus aktualizacja na rok 2016)

27 lipca 2016 r. uchwałą nr 2541/V/16 Zarząd Województwa Dolnośląskiego zmienił Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na lata 2015 i 2016 w zakresie konkursów przewidzianych w roku 2016. Harmonogram na rok 2015 pozostał bez zmian w stosunku do uchwały nr […]


Wydłużono nabory składania wniosków w ramach RPOWD 2014-2020

W związku z informacjami zamieszczonym na stronach Instytucji Zarządzającej RPOWD 2014-2020 informujemy Państwa o przedłużeniu następujących naborów składania wniosków o dofinansowanie w następujących działaniach: Działanie 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych konkurs horyzontalny Nr naboru RPDS.08.05.00-IZ.00-02-028/15 zmiana terminu składania wniosków z dnia 14 marca 2016 […]


Kwestia dokumentów środowiskowych składanych do RPO WD 2014-2020 – wyjaśnienie IZ RPO WD

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami potencjalnych beneficjentów w zakresie interpretacji przedsięwzięć, dla których należy złożyć następujące załączniki środowiskowe do wniosku o dofinansowanie: Oświadczenie „Analiza oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem potrzeb dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia zmiany klimatu, a także odporności na klęski żywiołowe” Deklaracja organu odpowiedzialnego za […]


Nabór kandydatów na ekspertów w ramach RPO Woj. Dolnośląskiego – zobacz jakie dziedziny

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza nabór na kandydatów na ekspertów, biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania[1] współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) w następujących dziedzinach: Potencjał B+R i wdrożeniowy […]


RPO WD 2014-2020: Kolejna zmiana SZOOP-u

Dla wszystkich zainteresowanych aplikowaniem do Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014-2020 zamieszczamy, link do zapoznania się z kolejną zmianą najważniejszego dokumentu dla przyszłych Beneficjentów, tj. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP) Czytaj więcej: http://rpo.dolnyslask.pl/zmiana-szoop-rpo-wd-listopad-2015-r/


RPO WD 2014 – 2020 (EFS) Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów

Dla potencjalnych wnioskodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki na projekty „miękkie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 publikujemy „Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2014-2020 (dla konkursów współfinansowanych z EFS ogłaszanych przez IZ RPO WD 2014-2020)„. Dokument ma na celu […]


RPO WD 2014 – 2020: aktualizacja „Harmonogramu składania wniosków na rok 2015 i 2016”

W dniu 23 listopada br. Zarząd Województwa Dolnośląskiego dokonał zmiany „Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie” w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na lata 2015 i 2016. Kolejne harmonogramy będą sporządzane i zamieszczane do publicznej wiadomości do dnia 30 listopada każdego roku i zawierać będą zestawienie naborów, […]


Wykaz projektów drogowych wybranych w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WD 2014 – 2020

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził wykazy projektów transportowych, pozakonkursowych w priorytecie inwestycyjnym 5.1 RPO WD 2014-2020. Dzięki trybowi pozakonkursowemu wykazane w zestawieniach inwestycji drogowe w ramach działania 5.1 RPO WD 14-20 mają zapewnione finansowanie. 29 września 2015r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję w sprawie pozytywnego zaopiniowania Strategii ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, Aglomeracji […]


Nabór na ekspertów z dziedziny „ZDROWIE” w ramach RPO WD 2014-2020

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza nabór na kandydatów na ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) w dziedzinie Ochrona zdrowia.  O wpis do Wykazu […]


Konkurs na tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – RPDS.08.04.02-IP.02-02-018/15

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Filia we Wrocławiu oraz GMINA WROCŁAW pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 8 „Rynek pracy”, Działania 8.4 „Godzenie życia zawodowego i prywatnego”, Poddziałania nr 8.4.2 „Godzenie życia zawodowego i prywatnego – ZIT WrOF”. Nabór będzie skierowany na projekty […]


Ogłoszenie o konkursie w ramach Działania 3.2 A, B, C Efektywność energetyczna w MŚP – konkurs horyzontalny

 Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 3.2 A, B, C Efektywność energetyczna w MŚP. Więcej w linku: http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/150-3-2-a-b-c-efektywnosc-energetyczna-w-msp.html