PROW 2014-2020


PROW 2014 – 2020 – ważna zmiana terminu ponoszenia wydatków.

WID Wrocławska Inicjatywa Doradcza od wielu lat sukcesywnie pomaga klientom w aplikowaniu i rozliczania dotacji m.in. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW). Kilkukrotnie wygrywaliśmy spory z Instytucjami Organizującymi Konkursy w ramach tego programu, pod kątem terminu ponoszenia wydatków przez Beneficjentów PROW. Mamy wiele sukcesów […]


PROW 2014 – 2020 bez obowiązku trybu konkurencyjnego wyboru wykonawcy – ważne zmiany.

Wg posiadanych przez nas informacji szykuje się bardzo ważna zmiana dla Wnioskodawców/Beneficjentów Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 (PROW). Konkurencyjny wybór wykonawców będzie obowiązywał nie od 20 tys. zł, jak obecnie, a od 30 tys. euro. Wg planowanych zmian rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty […]


Tylko do 11.04 – konkurs o przyznanie 100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Należy je składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubiegającego się o pomoc. Ten rodzaj wsparcia jest dostępny w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie […]


Ruszył Portal Ogłoszeń ARMiR dla Beneficjentów PROW 2014-2020

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, od dnia 18 marca 2017 r. ARiMR udostępniła specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub […]


Nowy harmonogram wdrażania PROW 2014 – 2020 w 2017 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło nowy harmonogram planowanych w 2017 roku naborów wniosków w ramach PROW 2014 – 2020. Zwracamy Państwa uwagę, na termin naboru wniosków na premie dla KRUS na zakładanie działalności pozarolniczej. Premia wynosić będzie do 100 000 zł. W przypadku dodatkowych pytań i zainteresowania aplikowaniem o […]


Taryfikator korekt finansowych za naruszenie ustawy PZP/zasady konkurencyjności w projektach PROW 2014 – 2020.

W związku z trwającymi konkursami na projekty infrastrukturalne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, zwracamy Państwa szczególną uwagę na prawidłowość wyboru wykonawców zadań w projektach. W związku z tym, że w lipcu 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych, która w znaczący […]


Dzielimy się naszą wiedzą !!! – zobacz pytania i odpowiedzi ARiMR dla projektów z działania 19.2

W związku z tym, że w obecnym momencie zostanie ogłoszonych w całej Polsce wiele naborów w ramach inicjatywy Leader/PROW 2014-2020 pragniemy podzielić się z Państwem częścią naszej wiedzy zdobywanej przez dłuższy czas, licząc że Państwa projekty będą lepsze merytorycznie, a także mając nadzieję, że w przyszłości zostaną Państwo naszymi klientami, […]


Przypomnienie nabory w ramach LGD na zakładanie i rozwijanie działalności gospodarczej.

Przypominamy, że Lokalne Grupy Działania na terenie całej Polski rozpoczęły aktywne działania celem ogłaszania konkursów dla projektów z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i rozwijania działalności gospodarczej w ramach środków pochodzących z PROW 2014 – 2020. Np. Lokalna Grupa Działania DUCH GÓR przyjmuje wnioski do dnia 16.12.2016 – więcej w linku: […]


Rozliczamy projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych. Praktyczne doświadczenie od 12 lat.

WID Wrocławska Inicjatywa Doradcza zaprasza do współpracy w zakresie skutecznego i sprawnego rozliczenia Państwa projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych w ramach usługi „Rozliczanie projektów unijnych”. Posiadamy odpowiedni potencjał i doświadczenie praktyczne w tym zakresie, które wynika ze współpracy z ekspertami, którzy rozliczali wiele projektów w poprzednich perspektywach finansowych lub byli […]


Dofinansowanie z Lokalnych Grup Działania w ramach PROW 2014-2020 (do 300 000 zł na zakładanie i rozwijanie działalności gospodarczej)

DOFINANSOWANIE Z PROW 2014-2020 NA ZAKŁADANIE/ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Dotacje na rozwój firmy z PROW to aż 300 tysięcy złotych, jakie można pozyskać na rozwój przedsiębiorstwa.  Jest to naprawdę korzystna forma dotacji, gdyż poziom dofinansowania wynosi aż 70%.  Nabory prowadzone przez Lokalne Grupy Działania mają być ogłoszone jeszcze w tym roku […]


PROW 2014 – 2020 Zamówienia publiczne – cenne wskazówki

A. Kwestia: Rażąco niska cena W związku z rozstrzyganymi przez beneficjentów PROW 2014-2020 postępowaniami o udzielanie zamówień publicznych instytucje zaangażowane we wdrażanie PROW zwracają uwagę aby w przypadku wpływu ofert, których cena jest istotnie niższa od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, zwrócić się do oferentów o odpowiednie […]


Analiza efektywności kosztowej – załącznik w PROW

WID Wrocławska Inicjatywa Doradcza, informuje, że zgodnie z ogłoszonym naborem wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW) na zadania z zakresu gospodarki wodno – ściekowej konieczne jest opracowanie nowego załącznika pod nazwą „Analiza efektywności kosztowej”. Jest to nowy załącznik do wniosku o przyznanie pomocy […]


Ważne ! – PROW 2014 – 2020 Rozporządzenie wykonawcze dot. „Gospodarki wodno-ściekowej”

W dniu 05 sierpnia 2016 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, […]


ARiMR opublikowała wzory wniosków o dofinansowanie w ramach PROW 2014 – 2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała wzory wniosków o dofinansowanie w ramach m.in. rozpoczęcia i rozwinięcia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wg informacji przekazywanych przez Ministerstwo Rolnictwa, pierwsze nabory wniosków dotyczące m.in. rozpoczęcia i rozwinięcia działalności gospodarczej planowane są […]


Pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020.

Bank Gospodarstwa Krajowego, jako państwowy bank rozwoju będzie kontynuował udzielanie pożyczek samorządom w ramach PROW 2014-2020. Kto będzie mógł skorzystać? Pożyczki udzielane będą na finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz lokalne grupy działania. Jakie działania będzie można sfinansować? Ze środków pożyczek finansowane będą następujące działania: 1. […]