RPO WD 14-20


WAŻNE – zmiana regulaminów konkursów.

W dniu 29.04.2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę, na mocy której dla Działania 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową (Infrastruktura szkół podstawowych i gimnazjalnych) w Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przyjęte zostały zmiany Regulaminów […]


Nabór kandydatów na ekspertów w ramach RPO Woj. Dolnośląskiego – zobacz jakie dziedziny

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza nabór na kandydatów na ekspertów, biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania[1] współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) w następujących dziedzinach: Potencjał B+R i wdrożeniowy […]


RPO WD 2014-2020: Kolejna zmiana SZOOP-u

Dla wszystkich zainteresowanych aplikowaniem do Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014-2020 zamieszczamy, link do zapoznania się z kolejną zmianą najważniejszego dokumentu dla przyszłych Beneficjentów, tj. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP) Czytaj więcej: http://rpo.dolnyslask.pl/zmiana-szoop-rpo-wd-listopad-2015-r/