Porady


Kwalifikowalność wydatków – temat kluczowy dla powodzenia projektów.

Kwalifikowalność wydatków jest jednym z kluczowych zagadnień podczas przygotowywania projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich na lata 2014 – 2020. Określa ono, które z poniesionych wydatków „pasują” do celów i zasad funduszu i mogą zostać częściowo sfinansowane, a które musimy ponieść sami. Warto podkreślić że z kwalifikowalnością wydatków będziemy mieli […]


Pamiętajmy o właściwej promocji projektów UE.

Obowiązki beneficjentów wynikają przede wszystkim z zapisów Rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej. Zgodnie z nimi beneficjenci mają obowiązek: • informowania opinii publicznej o pomocy otrzymanej z funduszy unijnych; • umieszczania w miejscu realizacji projektu, w trakcie jego trwania tablic informacyjnych, a po jego zakończeniu na stałe widocznych i dużych tablic pamiątkowych; […]


Zwracajmy uwagę na Interesariuszy projektów UE.

Aktualnie wiele regionów rozpoczęło nabory wniosków o dofinansowanie w ramach uruchomionych konkursów. Podobnie, jak było to w poprzednim okresie programowania każdy wniosek o dofinansowanie zawiera pole „Grupa  docelowa/Interesariusze” i prawidłowe określenie tej pozycji będzie przedmiotem oceny merytorycznej zgłaszanych projektów. Interesariusze (ang. stakeholders) – są to osoby lub inne organizacje, które […]


Moment zakwalifikowania dotacji do przychodów.

Na tak postawione trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź. Pragniemy podzielić się z Państwem naszymi przemyśleniami i analizami w tym zakresie. Sposób ewidencji księgowej otrzymanych dotacji w praktyce sprawia wiele problemów i jest przedmiotem wielu polemik wśród fachowców. Wątpliwości dotyczą przede wszystkim właściwego momentu ujęcia dotacji w księgach rachunkowych jako przychodu. Podmioty […]


Najczęściej pojawiające się błędy we wnioskach o dofinansowanie.

Najczęściej pojawiające się błędy we wnioskach o dofinansowanie. W związku z wieloletnim doświadczeniem praktycznym związanych z aplikowaniem o środki zewnętrzne przygotowaliśmy wykaz najczęściej pojawiających się błędów we wnioskach o dofinansowanie. Wiedzą tą dzielimy się z uczestnikami naszego szkolenia „JAK SKUTECZNIE APLIKOWAĆ O ŚRODKI UNIJNE W OKRESIE 2014 – 2020 NA […]