Analiza Efektywności Kosztowej – PROW 2014 – 2020


W roku 2022 planowane jest uruchomienie ostatnich naborów wniosków w zakresie gospodarki wodno – ściekowej finansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 – analiza efektywności kosztowej PROW jest niezbędnych dokumentem celem aplikowania o te fundusze.  Zapraszamy do współpracy, gdyż w tym okresie przygotowaliśmy wiele tego typu analiz, które zawsze były akceptowane przez Instytucję Organizującą Konkurs. Dobrze opracowana analiza efektywności kosztowej PROW znacznie zwiększa szanse na dofinansowanie w ostatnim konkursie.

Analiza efektywności kosztowej PROW jest to metoda analizy finansowo-ekonomicznej, którą stosuje się gdy zmierzenie korzyści w kategoriach pieniężnych nie jest w praktyce możliwe. Stanowi ona szczególny rodzaj analizy kosztów i korzyści i polega na wyliczeniu jednostkowego kosztu osiągnięcia korzyści generowanych przez projekt. Warunkiem przeprowadzenia takiej analizy jest możliwość skwantyfikowania korzyści, a następnie odniesienia ich do pieniężnych kosztów projektu; nie jest natomiast konieczne przypisanie korzyściom konkretnej wartości pieniężnej lub ekonomicznej.

Podstawą przygotowania analizy efektywności kosztowej PROW jest porównanie co najmniej dwóch wariantów realizacji danej inwestycji celem przeanalizowania różnicy w przepływach finansowych i ilościowych między opcją bez projektu i z projektem. Jedną z podstawowych zasad wyboru projektów do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej jest ocena efektywności danych inwestycji. Beneficjent dąży do tego, aby dzięki inwestycji zmaksymalizować korzyści ekonomiczne oraz społeczne, przy optymalnych kosztach inwestycyjnych i operacyjnych planowanej działalności. W konsekwencji dąży do tego, aby osiągnąć najlepszą relację dwóch czynników – nakład/rezultat.

Dokument analiza efektywności kosztowej PROW ma na celu weryfikację efektywności realizacji zamierzonych celów. Zadaniem analizy jest wskazanie technologii, która w danym obszarze jest najbardziej racjonalna z punktu widzenia ekonomicznego. Podczas sporządzania dokumentu należy wziąć pod uwagę zarówno koszty przedmiotowej inwestycji jak i późniejszej eksploatacji tzn. technologie lub rozwiązania techniczne charakteryzujące się różnym okresem eksploatacji np. instalacja droższa może służyć dłużej i obsłużyć większą liczbę odbiorców, pozwolić na szybsze osiągnięcie pełnej wydajności. Zgodnie z założeniem analiza ma na celu ułatwić podjęcie decyzji dotyczącej najbardziej efektywnego sposobu zaspokojenia potrzeb za zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Analiza efektywności kosztowej PROW powinna zostać przeprowadzona według następującego schematu:

I Część kosztowa:

1. Określenie kosztów inwestycyjnych poniesionych na realizację danego wariantu,

2. Określenie możliwego czasu eksploatacji danego wariantu,

3. Określenie kosztów eksploatacyjnych poniesionych w każdym roku eksploatacji (konserwacja, obsługa, energia, usługi zewnętrzne, wynagrodzenia),

4. Określenie kosztów amortyzacji urządzeń i budowli operacji,

5. Zdyskontowanie tych kosztów, w celu ustalenia bieżącej ich wartości,

6. Przeliczenie tych kosztów na jednostkę (produkcja ścieków/woda).

II Część przychodowa:

1. Określenie wielkości produkcji ścieków/dostarczanej wody (ilość jednostek) dla każdego roku eksploatacji (planowana),

2. Określenie stawki za jednostkową usługę w każdym roku eksploatacji (planowanej),

3. Zdyskontowanie przychodów.

Następnie, należy przyrównać koszty z przychodami. Wyliczenia te należy przeprowadzić osobno dla każdego wariantu osiągnięcia celu. Wariant charakteryzujący się najbardziej efektywnym sposobem osiągnięcia celu na przestrzeni wyznaczonego horyzontu czasu powinien zostać wybrany. Należy pamiętać, że wyliczenia dla wszystkich wariantów przeprowadza się w horyzoncie czasowym odpowiadającym najdłuższemu czasowi eksploatacji danego wariantu.

Przygotowane przez nasz zespół analiza efektywności kosztowej PROW  poprzedzona jest analizą posiadanej dokumentacji, doradztwem w analizie wariantów alternatywnych danej operacji, pomocą w opracowaniu wniosku o dofinansowanie oraz weryfikacją kwalifikowalności wydatków.

analiza efektywności kosztowej PROWanaliza efektywności kosztowej PROW 2014 - 2020

Przygotowana analiza efektywności kosztowej składa się z odrębnych plików pdf, word, excel. Czas niezbędny na opracowanie dokumentu ok. 14 dni

Dla zainteresowanych przystąpieniem do opracowania Analizy Efektywności Kosztowej dla potrzeb programu PROW 2014 – 2023 zapraszamy do kontaktu:

Dołącz do grona zadowolonych klientów, którzy otrzymali Dofinansowanie!