Ostatni nabór wniosków z zakresu gospodarki wodno – ściekowej w roku 2022.


Jednostki samorządu terytorialnego oraz spółki wodno – ściekowe już dzisiaj powinny przygotować się do ostatniego naboru wniosków z zakresu gospodarki wodno – ściekowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2023 (PROW).

W roku 2022 Samorządy Województw w całym kraju przeprowadzą ostatni nabór wniosków w ramach, którego przekazane rozdysponowane zostanie dodatkowa kwota ponad 350 mln Euro na projekty istotne dla każdego samorządu terytorialnego.

Przedmiotem dofinansowania w ostatnim konkursie PROW 2014 – 2023 będzie dofinansowanie:

1) budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków:

a) oczyszczalni ścieków,

b) ujęć wody i stacji uzdatniania wody,

c) systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych,

d) przydomowych oczyszczalni ścieków,

e) zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę,

f) instalacji do osadów ściekowych,

g) budowa podziemnych zbiorników retencyjnych wraz z przebudową systemu kanalizacji deszczowej.

Wybrane do dofinansowania projekty powinny być zrealizowane do 30 czerwca 2025 roku.

Niezbędnym elementem dokumentacji konkursowej jest analiza efektywności kosztowej PROW, której celem jest porównanie kilku wariantów realizacji danej operacji. Jeśli jesteś zainteresowany opracowaniem analizy zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami tego dokumentu, który opracowuje nasze instytucja (tutaj)

Jeśli jesteś zainteresowany aplikowaniem w ostatnim konkursie w ramach PROW 2014 – 2023 zapraszamy do kontaktu.