Aktualności – Mini blog


Zmiany w prawie – sprawdź nowe zasady kwalifikowalności wydatków. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

W ostatnim czasie zmieniono dokument Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014─2020. Na jakie zapisy warto zwrócić uwagę z punktu widzenia przedsiębiorcy? Wszystkie zmiany w wytycznych dotykają bezpośrednio przedsiębiorców, a zwłaszcza uważni powinni być ci, którzy złożyli […]


Znamy nowy nowy kurs euro dla przetargów PZP

Kwalifikowalność VAT. Uwaga – ważna interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej ws. VAT-u w projektach UE.

Kwalifikowalność VAT w projektach UE. W dniu 08 grudnia 2017 roku Krajowa Informacja Skarbowa opublikowała ważną interpretację, która może mieć kluczowe znaczenie dla Beneficjentów projektów unijnych, realizujących projektu dot. infrastruktury edukacyjnej. Przedmiotem analizy KIS było zapytanie jednej z jednostek samorządu terytorialnego, która zwróciła się z pytaniem, czy zapewnienie przez JST […]


Doradztwo WID.EDU.PL – zwiększa skuteczność pozyskiwania dotacji UE.

  Skorzystaj z naszej oferty doradczej i znacząco zwiększaj skuteczność pozyskiwania dotacji. Zajmujesz się funduszami unijnymi. Jesteś specjalistą ds. funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy/Miasta. Jesteś odpowiedzialny za wiele różnych tematów/branż równocześnie? Jesteś wyznaczony do spraw środowiskowych, zamówień publicznych, funduszy UE czy też realizujesz inwestycje? Każdego dnia czujesz, że potrzebujesz kilku […]


Dofinansowanie UE celem wejścia na GPW lub NewConnect

Koszty związane z wejściem na rynek papierów wartościowych nie muszą już być barierą dla niewielkich firm. Unijne dofinansowanie może pokryć nawet połowę wydatków koniecznych do przygotowania odpowiedniej dokumentacji Organizacja i przeprowadzenie debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych lub alternatywnym rynku NewConnect wiążą się z kosztami. Wsparcie dla małych i średnich firm […]


Znamy harmonogram nowych konkursów o środki RPO WD na rok 2018.

Zastanawiałeś się kiedy będą kolejne nabory wniosków o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020? Zapoznaj się z aktualnym „Harmonogramem naboru wniosków (…)” zaprezentowanym przez Instytucję Zarządzającą programem. Harmonogramy pozwolą z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące konkursy a tym samym lepiej przygotować analizę możliwości otrzymania dofinansowania UE. Harmonogram przedstawia przybliżone […]


Dotacje na nowe miejsca przedszkolne.

Prowadzisz przedszkole i zamierzasz poszerzyć ofertę edukacyjną dodając np. języki obce, matematykę, przedsiębiorczość? Chcesz dostosować obiekt i ofertę edukacją do potrzeb dzieci niepełnosprawnych? Chcesz powiększyć przedszkole i utworzyć nowe miejsca przedszkolne? Chcesz wprowadzić atrakcyjne zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków np. logopedyczne i terapeutyczne? Chcesz opłacić kursy i szkolenia dla pracowników przedszkola? […]


Nowy kurs Euro w PZP w 2018.

  Nowy kurs Euro PZP w 2018 r. Wg naszych informacji, od 2018 r. będzie obowiązywał nowy kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień, których przekroczenie obliguje do wszczynania procedur za pośrednictwem Urzędu Publikacji Unii Europejskiej. Prawdopodobny średni kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę […]

Znamy nowy nowy kurs euro dla przetargów PZP

Konkurs – rewitalizacja budynków wielorodzinnych – skorzystaj z bezpłatnej analizy ekspertów.

W związku z ogłoszonym w dniu 14 listopada 2017 r. konkursem Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 nr RPDS.06.03.02-IZ.00-02-278/17 zapraszamy do zadawania pytań przez wnioskodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki UE na projekty dotyczące remontu i/lub odnowy części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na […]


Ważne – Kwalifikowalność podatku VAT w projektach unijnych.

Kwalifikowalność podatku od towarów i usług jest jednym z najistotniejszych aspektów realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych. Pomyłka w tym zakresie może skutkować nie tylko koniecznością zwrotu części dofinansowania wraz odsetkami, ale również odpowiedzialnością karną związaną ze złożeniem nieprawidłowego oświadczenia w przedmiocie możliwości odliczenia VAT w projekcie. Zgodnie z rozporządzeniem unijnym […]


Jak stworzyć projekt partnerski po zmianach w Ustawie Wdrożeniowej?

Zmiany w Ustawie Wdrożeniowej, które weszły w życie 2 września br., to szereg nowych regulacji m.in. w zasadach tworzenia partnerstw w projektach realizowanych w ramach Regionalnych Programach Operacyjnych  na lata 2014-2020. O czym należy pamiętać tworząc tzw. projekt partnerski? Zmiany, jakie nastąpiły w Ustawie Wdrożeniowej w zakresie tworzenia partnerstw, są […]


Jak skutecznie napisać wniosek o dofinansowanie – dlaczego powinieneś poznać „dobre praktyki”?

    Czy wiesz, że Polsce przyznano kwotę 80 mld Euro na dofinansowanie projektów, których celem będzie wdrażania tzw. „polityki spójności”?. Obecnie jesteśmy na półmetku wydatkowania tych środków. Wiele firm planując inwestycje zastanawia się nad formami jej finansowania, a także możliwościami ubiegania się o wsparcie ze środków unijnych. Wiedza na […]


Znamy budżet w ramach funduszy norweskich.

Zakończyły się negocjacje dotyczące III edycji tzw. Funduszy norweskich i EOG. Do Polski trafi niemal 810 mln euro. Podobnie jak w poprzednich edycjach, pozostaniemy największym beneficjentem tych środków. „Cieszymy się, że udało się nam się dziś przypieczętować wysiłki wszystkich stron biorących udział w rozmowach i osiągnąć polityczne porozumienie, które pozwoli na […]


Audyt energetyczny – obowiązek czy dobra praktyka ?

    Zwiększanie efektywności energetycznej przedsiębiorstw jest jednym z najistotniejszym elementów prowadzenia zrównoważonej polityki energetycznej. Znajduje to swój wyraz w prawodawstwie zarówno krajowym, jak i unijnym Dyrektywy 2012/27  z dnia 25 października 2012 w sprawie efektywności energetycznej podkreśla znaczenie polityki poprawy efektywności energetycznej unii europejskiej. Przepisy zawarte w dyrektywie obligują […]


Uważaj na korekty finansowe za niezgodność z PZP w projektach UE.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych „Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania ofert nie może być krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej„. Przepis wydawałoby […]