PROW 2014 – 2020 – ważna zmiana terminu ponoszenia wydatków.


WID Wrocławska Inicjatywa Doradcza od wielu lat sukcesywnie pomaga klientom w aplikowaniu i rozliczania dotacji m.in. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW). Kilkukrotnie wygrywaliśmy spory z Instytucjami Organizującymi Konkursy w ramach tego programu, pod kątem terminu ponoszenia wydatków przez Beneficjentów PROW. Mamy wiele sukcesów w tym obszarze dawało realne korzyści naszym klientom pozwalając nie tylko uratować dane wydatki jako koszty kwalifikowane ale również pozwalało to na uratowanie całych projektów przez ich rozwiązaniem przez IOK. Niestety ale wielokrotnie Instytucje te stały na stanowisku (naszym zdaniem zupełnie niesłusznie), że Beneficjent pomocy może ponosić wydatki kwalifikowane dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Nasze wcześniejsze sukcesy w walce z tym „niesprawiedliwym” podejściem do Beneficjentów pomocy unijnej, stały się przesłanką do planowanych do wdrożenia zmian w tym zakresie. Wg posiadanych informacji, Ministerstwo Rozwoju Wsi i Rolnictwa pracuje nad zmianą rozporządzeń dotyczących finansowania projektów infrastrukturalnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW) dopuszczając ponoszenie kosztów kwalifikowanych operacji od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy – a nie jak dotychczas od dnia podpisania umowy. Jest to kluczowa zmiana w podejsciu Reosrtu Rolnictwa w tym zakresie. Zmiana ta dostowuje kwestie kwalifikowania wydatków w PROW 14-20 do obowiązujących regulacji w innych programach pomocowych Polityki Spójności. Należy równocześnie podkreślić, że ponoszenie kosztów od dnia złożenia wniosku nie gwarantuje automatycznie podpisania umowy. Nowe przepisy mają dotyczyć nowych naborów wniosków (!!!) . Zmiany dotyczą następujących rozporządzeń:

  • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;
  • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;
  • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
  • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zachęcamy wszystkich obecnych i przyszłych Beneficjentów środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, do współpracy celem skutecznego POZYSKANIA i ROZLICZENIA otrzymanej dotacji. Oferujemy wspracie również w sytuacjach trudnych i problematycznych, gdzie zagrożone jest kwalifikowanie danych kosztów lub istnieje ryzyko rozwiązania umowy ze strony Beneficjenta. Posiadamy wieloletnie doświadczenie (17 lat) w tym obszarze zdobywane zarówno po stronie Instytucji Organizujących Konkursy jak również Beneficjentów.