Harmonogram naborów


Wydłużono nabory składania wniosków w ramach RPOWD 2014-2020

W związku z informacjami zamieszczonym na stronach Instytucji Zarządzającej RPOWD 2014-2020 informujemy Państwa o przedłużeniu następujących naborów składania wniosków o dofinansowanie w następujących działaniach: Działanie 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych konkurs horyzontalny Nr naboru RPDS.08.05.00-IZ.00-02-028/15 zmiana terminu składania wniosków z dnia 14 marca 2016 […]


RPO WD 2014 – 2020: aktualizacja „Harmonogramu składania wniosków na rok 2015 i 2016”

W dniu 23 listopada br. Zarząd Województwa Dolnośląskiego dokonał zmiany „Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie” w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na lata 2015 i 2016. Kolejne harmonogramy będą sporządzane i zamieszczane do publicznej wiadomości do dnia 30 listopada każdego roku i zawierać będą zestawienie naborów, […]


RPO Województwa Mazowieckiego: pierwsze konkursy w lutym 2016 r.

Zarząd województwa mazowieckiego przyjął harmonogram przyszłorocznych konkursów z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Do wykorzystanie w regionie będzie ponad 2,88 mld zł. W wielu konkursach po dotację będą mogły sięgać samorządy. Jak podaje mazowiecki urząd marszałkowski, w pierwszym kwartale nowego roku ma się pojawić 12 konkursów. Wśród nich m.in. […]


Harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WD 2014 – 2020

W dniu 1 lipca 2015 roku, uchwałą nr 845/VI/15, Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Harmonogram, zgodnie z założeniami pełni funkcję informacyjną – wskazuje punkt w czasie, w którym mogą zostać ogłoszone konkursy w danym działaniu w […]


PILNE ! – Harmonogram konkursów w ramach RPO Woj. Lubuskiego 2014 – 2020

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE – NADSZEDŁ CZAS NA KONKURSY W RAMACH RPO WL 2014 – 2020 – pierwszy konkurs już 17.06.2015 W dniu 16 czerwca 2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO-Lubuskie 2020. Przyjęcie dokumentu nastąpiło zaraz po informacji z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, pełniącego rolę Instytucji Koordynującej […]