PILNE ! – Harmonogram konkursów w ramach RPO Woj. Lubuskiego 2014 – 2020


WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE – NADSZEDŁ CZAS NA KONKURSY W RAMACH RPO WL 2014 – 2020 – pierwszy konkurs już 17.06.2015

W dniu 16 czerwca 2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO-Lubuskie 2020. Przyjęcie dokumentu nastąpiło zaraz po informacji z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, pełniącego rolę Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa, o zgodności (SZOOP) z Umową Partnerstwa oraz wytycznymi horyzontalnymi. Nasz region akceptację całego dokumentu uzyskał jako jeden z pierwszych w kraju. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych to podstawowe źródło informacji o zasadach realizacji wsparcia dla potencjalnych beneficjentów programu. Zatwierdzenie tego strategicznego dokumentu oznacza m.in., że można już ogłaszać nabory dla Beneficjentów Programu. Dokument co istotne został zatwierdzony w odniesieniu do wszystkich 10 osi Programu.

W związku z tym 17 czerwca br. ruszy pierwszy konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, w ramach działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Budowa społeczeństwa informacyjnego jest ważnym elementem przyczyniającym się do rozwoju regionu. W jego skład wchodzi podjęcie działań wspierających i stymulujących wdrażanie e-usług oraz wykorzystanie technik informacyjno–komunikacyjnych (TIK) w każdej dziedzinie aktywności gospodarczej, publicznej i społecznej. Ukierunkowany jest na projekty polegające na udostępnieniu, jak najszerszego zakresu usług publicznych świadczonych elektronicznie, umożliwiających pełną interakcję z urzędem oraz zapewniających powszechny i otwarty dostęp w postaci cyfrowej do zasobów będących w posiadaniu instytucji publicznych. Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 40 mln zł.

Ponadto w tym roku ogłoszone zostaną także 23 konkursy na kwotę blisko 400 mln zł w innych obszarach: gospodarka i innowacje, promocja gospodarcza, gospodarka niskoemisyjna oraz sporo konkursów w obszarze szkoleniowym: edukacja, zmniejszenie wykluczenia, regionalny rynek pracy.

Wykaz naborów wniosków RPO – Lubuskie 2020 w 2015 roku (m.in) :

   • Działanie 1.1 Badania i innowacje – IV kw. 2015 r. Kwota alokacji 40 mln zł
   • Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości – IV kw. 2015 r. Kwota alokacji 16 mln zł

Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości – IV kw. 2015 r. Kwota alokacji 8 mln zł

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT – IV kw.2015 r. Kwota alokacji 20 mln zł.Działanie 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp. – IV kw. 2015 r. Kwota alokacji 14,15 mln złDziałanie 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra – IV kw. 2015 r. Kwota alokacji 32 mln zł

   Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach Poddziałanie 3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra – III kw. 2015 r. Kwota alokacji 30 mln zł

Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT – III kw. 2015 r. Kwota alokacji 10 mln złDziałanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej Poddziałanie 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra – III kw. 2015 r. Kwota alokacji 5 mln zł.

  Działanie 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT – IV kw. 2015 r. Kwota alokacji 24 mln zł

Harmonogram konkursów w ramach RPO WL 2014 – 2020