Oferta usług.


Realnie zwiększaj swoje szanse w pozyskiwaniu i rozliczaniu funduszy europejskich korzystając z usług doświadczonych ekspertów Wrocławskiej Inicjatywy Doradczej. 

consulting5To co odróżnia nas od wielu firm doradczych to fakt, że przedstawiamy naszym Klientom wszystkie argumenty i zagrożenia związane z analizowanym projektem doradzając najkorzystniejsze rozwiązanie. Dodatkowo znaczną przewagą współpracy z naszymi ekspertami jest doradztwo w kreowaniu nowego „Pomysł na projekt„, od którego wiele działań się rozpoczyna i pozwala na wspólną pracę nad przyszłymi założeniami konkretnego projektu.

Dobry pomysł, własne fundusze i pozytywna decyzja o przyznaniu dotacji to nie wszystkie elementy, które warunkują powodzenie inwestycji. Samo przyznanie dotacji nie gwarantuje jednak sukcesu. Równie ważne jest wypełnianie warunków zawartych w umowie o dofinansowaniu projektu, sprawozdawczość i rozliczenia, a zatem to, co składa się na rozliczenie dotacji. Prawidłowe rozliczenie dotacji warunkuje zarówno płynność finansowania, jak też zminimalizowanie ryzyka utraty przyznanych środków. Przygotowanie wniosku o dotację to dość trudne i pracochłonne zadanie. Prawdziwym wyzwaniem jest prawidłowe rozliczenie otrzymanej dotacji, a więc wywiązanie się z podpisanej umowy o dofinansowanie projektu. Niezwykle ważne jest precyzyjne przygotowanie wniosków o płatność kolejnych transz dotacji i znajomość szczegółowych wymagań unijnych, aby uniknąć błędów, które mogą spowodować opóźnienia w wypłacie dofinansowania bądź też konieczność zwrotu dotacji. Z naszego doświadczenia wynika, że wymagania stawiane Beneficjentom z roku na rok są większe.

Oferta Wrocławskiej Inicjatywy Doradczej dostosowywana jest do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klienta. Współpraca rozpoczynana jest od dokonania dogłębnej analizy Państwa sytuacji i określenia głównych problemów (pamiętajmy, że bez problemu nie ma projektu !). Przystępując do współpracy nasi eksperci ustalają indywidualnych harmonogram prac oraz wyznaczany jest skład osobowy tzw. „grup roboczych” dotyczących przygotowywanego projektu.

Z uwagi na specyfikę usług doradczych oferowane przez nas usługi mogą być świadczone zarówno poprzez kontakt osobisty z Klientem jak i kontakt zdalny kiedy to cała wymiana informacji prowadzona jest drogą telefoniczno/elektroniczną, nie powodując jednocześnie zubożenia jakości wykonywanych przez Wrocławską Inicjatywę Doradczą usług.

Głównym obszarem naszej działalności jest:


A. Koncepcja i założenia projektu:

 • Mocną stroną Wrocławskiej Inicjatywy Doradczej jest wnikliwa analiza instytucji Klienta oraz analiza problemów i określenie celów przyszłego projektu w wyniku czego wykreowany zostanie ciekawy, innowacyjny projekt wpisujący się w założenia polityki regionalnej Unii Europejskiej,
 • Analiza możliwych źródeł dofinansowania projektu wraz z wyborem najkorzystniejszego dla Klienta programu operacyjnego celem ubiegania się o dofinansowaniem,
 • Opracowanie właściwego uzasadnienia ekonomicznego – społecznego przedsięwzięcia oraz pozostałych obszarów analizy przedsięwzięcia,
 • Analiza szans na pozyskanie dofinansowania,
 • Analiza „ex-ante” dokumentacji przetargowej,
 • Analiza „ex-ante” występowania pomocy publicznej w projekcie,
 • Opracowanie kalkulacji rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych w transporcie,
 • weryfikacja i optymalizacja posiadanej dokumentacji aplikacyjnej klientów.


B. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej:

 • Przygotowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami:

– wnioski infrastrukturalne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych – wnioski dla firm, samorządów, organizacji pozarządowych, kościołów, i innych

– wnioski szkoleniowo – edukacyjne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (np. zajęcia dodatkowe dla przedszkoli i szkół; programy dla osób zagrożonych wykluczeniem; zakładanie żłobków, klubów maluchów, przedszkoli; dotacje na zakładanie działalności gospodarczej, i wiele innych)

– wnioski na założenie i rozwijanie działalności gospodarczej w ramach PROW/LEADER/Lokalne Grupy Działania (LGD) – do 300 000 zł dotacji.

– wnioski w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) – np. projekty dot. edukacji, wdrażanie e-usług, i wiele innych.

– wnioski o dotacje na założenie działalności gospodarczej w ramach Powiatowych Urzędów Pracy – dotacje do 25 tys zł + wsparcie w ZUS

– wnioski w ramach konkursów Ministerialnych

wnioski o pożyczkę/poręczenie/gwarancję w ramach inicjatywy JEREMIE – pożyczka oprocentowana od 1% do kwoty pożyczki 1 500 000 zł

 • Audyt posiadanej przez Klienta dokumentacji projektowej pod kątem wymagań Nowego Okresu Programowania 2014 – 2020,
 • Przygotowanie analiz finansowo – ekonomicznych projektów,
 • Sprawdzamy poprawność już przygotowanych wniosków na etapie oceny formalnej bądź merytorycznej. Opracowujemy i przeprowadzamy wszelkie korekty dotyczące wniosków wraz z biznesplanem i wszelkimi załącznikami do wniosków.
 • Reprezentowanie Klienta na etapie aplikowania o dofinansowanie w instytucjach udzielających wsparcia,
 • Opracowanie protestów od negatywnej oceny projektów.


C. Zarządzenie i rozliczenie projektu:

 • Rozliczanie projektów,
 • Nadzór nad terminowością wykonywania poszczególnych etapów projektu oraz pozostałych czynności wynikających z podpisanej umowy o dofinansowaniu inwestycji,
 • Nadzór nad procesem rozliczenia otrzymanych środków, w tym pomoc w przygotowaniu i składaniu wniosków o płatność, weryfikacja poprawności dokumentów firmowych, opisywanie dokumentów finansowych, przygotowanie pozostałej dokumentacji (zestawienia, harmonogramy, oświadczenia, uzupełnienia i wyjaśnienia),
 • Pomoc w przygotowaniu wymaganych raportów i nadzorowanie terminowości ich wykonania, realizację zadań związanych z promocją projektu,
 • Doradztwo w zakresie realokacji oszczędności powstałych w ramach realizacji projektu celem maksymalizacji korzyści z realizacji projektu dla Klienta,
 • Pomoc w przygotowaniu się do kontroli projektu dokonywanych przez właściwe instytucje oraz pomoc w trakcie przeprowadzania kontroli, przygotowanie uzupełnień/wyjaśnień pokontrolnych. oraz w wypełnieniu zaleceń pokontrolnych,
 • Reprezentowanie Klienta w kontaktach z instytucjami publicznymi na wszystkich etapach realizacji projektu,
 • Doradztwo/nadzór nad procesem zamówień publicznych.


D. Zmiany w okresie trwałości projektu (3/5 lat od daty zakończenie projektu):

 • Wsparcie Klienta w zakresie analizy możliwych zmian po zakończeniu realizacji projektu celem uniknięcia zwrotu dofinansowania, ewaluację projektu (pomiar wskaźników, analiza osiągnięcia celów projektu),
 • Aktualizacja poziomu luki finansowej w okresie trwałości.

Dodatkowo wychodząc na wprost oczekiwaniom naszych Klientów, wprowadziliśmy usługę polegającą na rozwiązywaniu „trudnych przypadków” związanych z opóźnieniami w refundacji środków z Instytucji Unijnych.


E. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych:

Wdrożenie i przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych jest ustawowym obowiązkiem każdego podmiotu gospodarczego oraz publicznego. Współczesne przedsiębiorstwa kładą nacisk na jeszcze jeden, niezwykle istotny aspekt tego obszaru działań. Z punktu widzenia biznesowego przestrzeganie tych zasad stanowi niezbędny element do prowadzenia współpracy opartej na zaufaniu i wiarygodności ze wszystkimi interesariuszami przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych – partnerami biznesowymi, pracownikami i wreszcie klientami.

Rzetelne prowadzenie działań z zakresu ochrony danych osobowych pozwala Państwu uniknąć sankcji finansowych oraz karnych, ma także realny wpływ na ocenę Państwa firmy lub placówki przez współpracujące podmioty oraz osoby korzystające z Państwa usług. doradztwo i pomoc w opracowaniu dokumentacji bezpieczeństwa,

 • Prowadzenie szkoleń z zasad ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji niejawnych,
 • Możliwość pełnienia obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji (od 28 maja 2018 roku Inspektora Danych Osobowych),
 • Pomoc w realizacji obowiązku informacyjnego,
 • Audyty, sprawdzenia i kontrole w zakresie przetwarzania danych osobowych,
 • Przygotowanie i aktualizacja dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych,
 • Doradztwo i pomoc w przeprowadzeniu procesu szacowania ryzyka dla bezpieczeństwa informacji niejawnych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych,
 • Wdrażanie zmian wynikających z nowelizacji przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Doradztwo w zorganizowaniu sytemu ochrony informacji niejawnych w jednostce;
 • Pomoc w tworzeniu kancelarii tajnych,
 • Tworzenie i aktualizacja planów ochrony informacji niejawnych,
 • Opracowanie dokumentacji kancelaryjnej oraz wynikającej z wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych.


F. Doradztwo gospodarcze na terenie Austrii:

 • Profesjonalne wsparcie związane z rejestracją i prowadzeniem firmy w Austrii, pomagamy w założeniu konta bankowego, zarejestrowania w Urzędzie Skarbowym, załatwieniu pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, a także w uzyskaniu zasiłku rodzinnego i znalezieniu najkorzystniejszego ubezpieczenia społecznego,
 • Optymalizacja działań aby unikać błędów w założeniu firmy w Austrii wynikających z nieznajomości przepisów podatkowych i prawa austriackiego, oszczędzając tym samym Państwa czas i pieniądze,
 • Dostarczenie wszelkich informacji na temat warunków inwestowania w Austrii,
 • Poszukiwanie lokali, magazynów i hal produkcyjnych,
 • Pozyskiwanie szczegółowych informacji w zakresie lokalnych regulacji (dot. np. standardów jakościowych itp.),
 • Pomoc przy ubieganiu się o dotacje z funduszy Unii Europejskiej na cele ekspansyjne zleceniodawcy,
 • Wyszukiwanie partnerów w dziedzinie pośrednictwa pracy z uwzględnieniem szczególnych uwarunkowań zleceniodawcy.


G. Wrocławska Inicjatywa Doradcza na Facebook-u:

 

www.facebook.com/wroclawska.inicjatywa.doradcza