konkurs


Ogłoszenie o konkursie – 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz poszczególne ZIT-y pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej ogłosiły nabory wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 10 „Edukacja” Działania 10.1 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej„. Szczegóły i zasady konkursu znajdzie pod […]


Wydłużenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.5.1.A RPO WD

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłasza iż Uchwałą Zarządu termin naboru wniosków o dofinansowanie dla konkursu 1.5.1A został wydłużony o 7 dni kalendarzowych. Obowiązujący Wnioskodawców termin naborów dla tego konkursu: od godz. 8.00 dnia 30.10.2015r. do godz. 15.00 dnia 13.11.2015r. Mając na uwadze powyższe zmienione zostały dwa dokumenty konkursowe, tj. Ogłoszenie o konkursie oraz Regulamin konkursu. Zmiana w ww. […]


Dofinansowanie opracowania Lokalnych Planów Rewitalizacji – już od listopada 2015

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję w sprawie nawiązania współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w celu współorganizacji konkursu dotacji dla gmin Województwa Dolnośląskiego na przygotowanie programów rewitalizacji. W związku z powyższym rozpoczęto prace nad realizacją projektu pn. „Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego”. Zadanie współfinansowane będzie ze środków Programu […]


Konkurs z zakresu sportu i turystyki.

Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2016 roku i zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi poprzez ich wsparcie finansowe w formie dotacji. Priorytety dotyczące zadań z zakresu turystyki: Wspieranie rozwoju produktów turystycznych. Wspieranie rozwoju systemu […]


Konkurs dla osób poszukujących pracy – Działanie 8.2 RPO WD 14-20

30 września 2015 roku ogłoszony został konkurs nr RPDS.08.02.00-IP.02-02-007/15 w ramach działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy. W ramach tego konkursu wsparcie będzie udzielane na projekty z zakresu aktywizacji zawodowej osób od 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (50+, kobiety, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, […]


Ważne ! Ogłoszono kolejny nabór wniosków dla przedsiębiorców w ramach RPO WD 2014 – 2020 (dz. 1.2.1.A)

Nareszcie doczekaliśmy się ogłoszenia pierwszych naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Jest to bardzo ważna informacja dla wszystkich podmiotów zainteresowanych aplikowaniem o środki unijne w ramach tego programu oraz moment kluczowy aby dokładnie i rzetelnie przeanalizować swoje zamierzenia inwestycyjne i sam […]


Ważne ! Ogłoszono pierwsze nabory wniosków dla przedsiębiorców w ramach RPO WD 2014 – 2020 (dz.1.2.2)

Nareszcie doczekaliśmy się ogłoszenia pierwszych naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Jest to bardzo ważna informacja dla wszystkich podmiotów zainteresowanych aplikowaniem o środki unijne w ramach tego programu oraz moment kluczowy aby dokładnie i rzetelnie przeanalizować swoje zamierzenia inwestycyjne i sam […]


NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH POWER 2014 – 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu […]