PZP


PROW 2014 – 2020 Zamówienia publiczne – cenne wskazówki

A. Kwestia: Rażąco niska cena W związku z rozstrzyganymi przez beneficjentów PROW 2014-2020 postępowaniami o udzielanie zamówień publicznych instytucje zaangażowane we wdrażanie PROW zwracają uwagę aby w przypadku wpływu ofert, których cena jest istotnie niższa od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, zwrócić się do oferentów o odpowiednie […]

ekspert

man-hands-reading-boy-medium

Zamówienia publiczne po Nowelizacji Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2016 r., poz. 1020, opublikowana została nowelizacja Prawo Zamówień Publicznych, tzn. ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja weszła w życie w dniu 28 lipca 2016 r. (z wyjątkiem […]


UWAGA BENEFICJENCI ŚRODKÓW UE – REKOMENDACJA WSTRZYMAJCIE POSTĘPOWANIA PZP

Ministerstwo Rozwoju zwróciła się do samorządów, by wstrzymały się z ogłaszaniem przetargów na projekty finansowane z pieniędzy UE na lata 2014-20 do czasu wejścia w życie noweli Prawa zamówień publicznych (przewidujemy, że będzie to III/IV tydzień czerwca 2016) Wg zaleceń Ministerstwa Rozwoju, brak wstrzymania ogłoszeń przetargów może spowodować problemy z […]


f5986616

Komunikat dotyczący stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

W związku z brakiem terminowej implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UW z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE oraz dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, […]


Szacowanie wartości zamówienia wg Wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków na lata 2014 – 2020.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (podrozdział 6.5.3 pkt 4) podmioty, które nie są zobowiązane do stosowania ustawy Pzp, szacują wartość zamówienia publicznego w odniesieniu do danego projektu. Z kolei podmioty zobowiązane do stosowania […]

6

notebook-office-writing-table-medium

Poradnik – jak unikać błędów podczas udzielania zamówień publicznych.

Wielokrotnie na naszej stronie internetowej i fanpagu, zwracaliśmy Państwa uwagę  na duże ryzyko błędów podczas dokonywania wyboru wykonawców w projektach dofinansowanych ze środków unijnych. Jak pokazują badania ewaluacyjne, wyniki raportów nieprawidłowości w projektach unijnych oraz nasze wieloletnie doświadczenia w doradzaniu i rozliczaniu projektów, obszar zamówień publicznych jest kluczowym elementem do […]


Wzór regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 tys. euro

Na stronach internetowych Urzędu Zamówień Publicznych opublikowano wzór regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (powstały w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych). Warto podkreślić, że dokument ma charakter wyłącznie przykładowy, a jego stosowanie jest dobrowolne. W […]

1

1047 itok=lAIV966LL

Nowe szkolenie specjalistyczne z zakresu Ustawy PZP i zasady konkurencyjności.

Od 04 stycznia 2016 roku wprowadziliśmy do naszej oferty, nowe atrakcyjne szkolenie specjalistyczne dla wszystkich zainteresowanych realizacją i rozliczaniem projektów unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020 pn „Ustawa PZP oraz Zasada konkurencyjności czyli jak poprawnie udzielić zamówienia w ramach realizowanych projektów dofinansowanych ze środków UE w perspektywie finansowej na lata 2014 […]


UWAGA – WAŻNE – Baza konkurencyjności dla EFRR – portal dla publikacji ogłoszeń PZP/zapytań ofertowych.

Dzielimy się z Wami bardzo ważną informacją, którą pozyskaliśmy w ostatnich dniach, która może mieć decydujące znaczenia przy ocenie kwalifikowalności ponoszonych przez Was wydatków w ramach swoich projektów. Od 07 grudnia 2015 roku rozpoczęła swoje funkcjonowanie platforma internetowa na której zgodnie z założeniami „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2014 […]

2.jpg_26

man-hands-reading-boy-medium

Nowe progi unijne dla zamówień publicznych od 01 stycznia 2016.

Zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej od 1 stycznia 2016 roku będą obowiązywać nowe progi unijne. Zmianie ulegnie również średni kurs złotego w stosunku do euro, który stanowi podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Nowe progi przedstawiają się następująco: • dla zamówień rządowych na dostawy i usługi: obowiązujący próg 134 tys. euro […]