Szacowanie wartości zamówienia wg Wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków na lata 2014 – 2020.


6Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (podrozdział 6.5.3 pkt 4) podmioty, które nie są zobowiązane do stosowania ustawy Pzp,

szacują wartość zamówienia publicznego w odniesieniu do danego projektu.

Z kolei podmioty zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, powinny

szacować wartość zamówień publicznych nie tylko w ramach projektu, ale i w odniesieniu do planów zamówień sporządzanych w jednostkach.

Prawidłowość oszacowania wartości zamówienia w ramach współfinansowanych inwestycji będzie podlegała kontroli, w związku z czym rekomendujemy dołożenie wszelkiej staranności podczas udzielania zamówień publicznych (zamówień udzielanych zgodnie z ustawą Pzp, jak również udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności).

W przypadku pytań i wątpliwości w zakresie, jak prawdłowo wyłaniać wykonawców w ramach zamówień publicznych i zasady konkurencyjności, obowiązujących w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020, zapraszamy do udziału w naszym szkoleniu pn.

„Ustawa PZP oraz Zasada konkurencyjności czyli jak poprawnie udzielić zamówienia w ramach realizowanych projektów dofinansowanych ze środków UE w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 r.”