Szkolenie specjalistyczne: „Ustawa PZP oraz Zasada konkurencyjności czyli jak poprawnie udzielić zamówienia w ramach realizowanych projektów dofinansowanych ze środków UE w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 r.”


1047 itok=lAIV966LL      

Terminy szkolenia: 

 • 11.04.2016 – Wrocław
 • 12.05.2016 – Wrocław

Program szkolenia:

 1. Omówienie podstaw prawnych.
 2. Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie – zgodność z trzema zasadami: Uczciwa konkurencja, Równe traktowanie, Jawność postępowania.
 3. Prawidłowe szacowanie wartości zamówienia.
 4. Wybór odpowiedniej procedury udzielenia zamówienia (PZP czy „Zasada Konkurencyjności”)
 5. Kto i kiedy stosuje Ustawę PZP.
 6. Prymat trybów konkurencyjnych.
 7. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 8. Umowa w sprawie zamówienia publicznego.
 9. Omówienie najczęściej powtarzających się nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych skutkujących nałożeniem korekt finansowych.
 10. Kto i kiedy stosuje „Zasadę Konkurencyjności”.
 11. Wytyczne programowe – prawo czy wskazówki?
 12. Co powinno zawierać prawidłowo przygotowane „Zapytanie ofertowe”?
 13. Właściwy sposób publikacji zapytania ofertowego.
 14. Warunki udziału i kryteria oceny ofert.
 15. Wybór najkorzystniejszej oferty.
 16. Sporządzenie protokołu.
 17. Udzielenie zamówienia – Umowa z wykonawcą – czy można ją zmieniać w trakcie jej trwania?
 18. Zamówienia o wartości mniejszej niż 50 tys. PLN – jak prawidłowo wybrać wykonawcę?
 19. Taryfikator Korekt Finansowych
 20. Pytania, dyskusja, konsultacje.

*Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

Wykładowca –  Ukończył Studia Podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej o kierunku „Audyt wewnętrzny nadzór i kontrola zarządcza”. Ukończył szereg kursów i szkoleń specjalistycznych z szerokiego zakresu obejmującego problematykę funduszy UE w tym aplikacji o środki pomocowe i realizację projektów z dofinansowaniem UE. Wieloletni praktyk i ekspert ds. funduszy europejskich z 9-letnim doświadczeniem w obszarze kontroli realizacji projektów. Ekspert w dziedzinie Prawa zamówień publicznych.

Praktyczne doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w  Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (2007-2012) oraz Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej (2012-2015) gdzie zajmował się kontrolami realizowanych projektów w tym przede wszystkim prawidłowości udzielanych zamówień publicznych mając na uwadze stosowne regulacje prawa wspólnotowego jak i krajowego.

Prelegent na licznych szkoleniach i warsztatach z zakresu prawidłowości udzielania zamówień publicznych w ramach realizowanych projektów z dofinansowaniem UE tj. regulacji zawartych w Ustawie PZP oraz „Zasadzie Konkurencyjności” opisanej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020„.

Korzyści ze szkolenia – poznanie treści oraz sposobów praktycznego zastosowania przepisów związanych z udzielaniem zamówień publicznych w projektach współfinansowanych w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020. Wymierną korzyścią będzie:

 • zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności pozwalających na prawidłowe udzielanie zamówień w ramach realizowanych projektów współfinansowanych ze środków UE na lata 2014-2020,
 • poznanie najczęściej występujących naruszeń przepisów prawa dot. zamówień publicznych w kontekście przeprowadzanych kontroli realizacji projektu oraz nałożonych korekt finansowych,
 • zdobycie wiedzy w zakresie  minimalizowania ryzyka popełnienia błędów przy udzielaniu zamówień, które mogłyby skutkować nałożeniem korekty finansowej,
 • małe grupy szkoleniowe umożliwiające praktyczne konsultacje z prowadzącym przez każdego z uczestników;
 • wykwalifikowana kadra trenerska;
 • imienne Certyfikaty Ukończenia Szkolenia
 • kompleksowy pakiet materiałów szkoleniowych.

Cel szkolenia – Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami prawidłowego udzielania zamówień publicznych tak aby zapewnić kwalifikowalność wydatków poniesionych w ich wyniku dla projektów realizowanych ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

W celu optymalnego dopasowania programu do Państwa oczekiwań, na kilka dni przed terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności.

Metody prowadzenia szkolenia – Sposób prowadzenia szkolenia w oparciu o dynamiczny wykład ilustrowany przykładami z własnego doświadczenia w połączeniu z umiejętnością nawiązywania dobrego kontaktu interpersonalnego ze słuchaczami powodują, że szkolenia prowadzone przez eksperta cieszą się dużą popularnością i pozytywnym odbiorem słuchaczy. Trener przywiązuje szczególną wagę do efektów prowadzonych przez siebie szkoleń motywując uczestników do ich aktywnego włączania w proces szkoleniowy, tak by mogli nabyć nowych kompetencji oraz uzyskać pożądane informację przydatne w pracy zawodowej.

Program merytoryczny został przygotowany jest tak, aby w szkoleniu mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie wdrażania projektów, jak również pracownicy którzy nie realizowali projektów unijnych.

 

Cena szkolenia wynosi 290,00 zł  netto/osoba


UWAGA ! Stosujemy stawkę VAT zwolniony ! – Jeśli szkolenia doskonalące kwalifikacje zawodowe pracowników administracji publicznej, zakładów budżetowych i jednostek budżetowych są finansowane ze środków publicznych w co najmniej 70%. Aby móc zastosować tę korzystniejszą stawkę VAT prosimy zaznaczyć stosowne oświadczenie o opłaceniu szkolenia ze środków publicznych zawartym w formularzu zgłoszeniowym.

Już dzisiaj skorzystaj z atrakcyjnych rabatów :

SYSTEM RABATOWY WROCŁAWSKIEJ INICJATYWY DORADCZEJ.

rabaat2FIRST MINUTE” – trzech pierwszych uczestników, którzy zgłoszą się na dane szkolenie we wskazanym terminie zyskują 20% rabatu od ceny standardowej szkolenia za każdego uczestnika. Informacja czy rabat zostanie naliczony zostanie podana w potwierdzeniu zgłoszenia.

WIĘCEJ NIŻ 1” – w ramach tej promocji oferujemy Państwu rabat w wysokości do 18% od ceny standardowej dla podmiotów które zgłoszą więcej niż 2 uczestników na dane szkolenie. Rabat dotyczy każdego z uczestnika (2 uczestników 10%, 3 uczestników 15%, 4 i więcej uczestników 18%).

STAŁY KLIENT” – dla osób, które były w przeszłości uczestnikiem naszych szkoleń oferujemy 10% rabatu od ceny standardowej.

PROMOCJI NIE MOŻNA ŁĄCZYĆ!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy już teraz i skorzystaj z atrakcyjnej promocji !