Porady i analizy


Jak zaprezentować swoją organizację we wniosku o dofinansowanie.

Oprócz pomysłu na projekt, opisu działań, harmonogramu i budżetu we wnioskach zwykle są pola pozwalające na opis organizacji. Z praktyki wiemy, że zwykle lądują tam gotowe opisy na zasadzie „kopiuj – wklej”. Z naszego doświadczenia jako ekspertów oceniających projekty dla IZ, chcemy pokazać Wam, jak ważne są informacje, które powinny […]


Odpowiedzialność karna za naruszenia ochrony danych osobowych.

Jeśli administrator danych niewłaściwie zabezpiecza dane osobowe, np. umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym, musi liczyć się z odpowiedzialnością karną. Sprawdź, jaka odpowiedzialność i za jakie konkretne przewinienia, może grozić administratorowi danych. Pamiętaj ! Wszystkie czyny zabronione, z którymi ustawa o ochronie danych osobowych wiąże odpowiedzialność karną, są przestępstwami, które […]


Wskaźniki produktu i rezultatu w projektach UE.

Wszystkie konkursy grantowe wdrażane przez Komisję Europejską, bazujące na funduszach unijnych, funduszy EOG, Norweskich, Szwajcarskich i tym podobnych są tworzone pod kątem konkretnego podejścia do zarządzania projektem – PCM, czyli Project Cycle Management, a po polsku Zarządzanie Cyklem Projektowym. PCM składa się z kilku narzędzi, które ułatwiają zaplanowanie i implementację […]


RODO – najważniejsze zmiany.

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) to unijny, wiążący akt prawny. 24 maja 2016 r. wszedł w życie, jednak zacznie obowiązywać dopiero od 25 maja 2018 roku. RODO definiuje zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych w trochę odmienny sposób niż dotychczas. Nowe przepisy wprowadzają szereg obowiązków, nowe rodzaje odpowiedzialności, […]


Wdrożenie RODO wywoła zamieszanie w dostępie do danych osobowych.

Czym jest i kiedy zacznie obowiązywać Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych w UE (RODO) „RODO”, zwane także „GDPR” lub „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych” to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych […]


Czy warto składać protest od negatywnej oceny projektu w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020?

Protest od wyniku procedury konkursowej. Z uwagi na stosowaną o wielu lat procedurę konkursową w procesie pozyskiwania funduszy europejskich należy zauważyć, że nie wszyscy wnioskodawcy, którzy aplikują o środki będą mogli liczyć na wsparcie z funduszy. Wsparcie takie otrzymają najlepsi czyli ci, których projekty w największym stopniu przyczynią się do realizacji określonych celów […]


Wkład własny w projektach EFS – jak księgować.

Wkład własny – hmm ? Jak go zaksięgować? Zastanawia się wielu Beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego? W celu dokumentowania wkładu własnego niezbędne jest odpowiednie opisanie dokumentów księgowych i jednoczesne zaewidencjonowanie tych operacji na wyodrębnionych kontach księgowych. Niezbędne jest wprowadzenie w tym celu dodatkowych kont analitycznych służących ewidencjonowaniu wydatków kwalifikowanych projektu z […]


Dotacje na zakładanie lub rozwijanie działalności gospodarczej.

Jeśli jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji na założenie lub rozwinięcie działalności gospodarczej? Zapraszamy do współpracy. W ramach współpracy oferujemy: Oszacowanie szans na pozyskanie dofinansowania dla Twojej firmy Opracowanie wniosku zgodnie z obowiązującym prawem krajowym oraz wymogami podmiotu finansującego Opracowanie kompletnego biznes planu dla Twojej firmy Przygotowanie analiz finansowych Przygotowanie wymaganych załączników […]


Zmiany w obowiązkach promocyjnych projektów UE.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe zasady dotyczące oznakowania projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.  Beneficjent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z zapisami rozporządzenia ogólnego i Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. (Dz. Urz. UE L 223 […]


INTERREG na granicy polsko – niemieckiej po 2020 r. (rekomendacje)

Zapraszamy do zapoznania się z ciekawym opracowaniem, przygotowanym na zlecenie Ministerstwa Rozwoju „Wyzwania i cele dla programu Interreg na granicy polsko-niemieckiej po 2020 r.” Opracowanie zawiera szereg informacji podsumowujących dotychczasową polsko-niemiecką współpracę, a także rekomendacje dotyczące jej kształtowania po roku 2020. Celem badania było m.in. wskazanie przyszłych obszarów tematycznych polsko-niemieckiej […]


Kurs euro do przeliczania kwoty pomocy publicznej.

  Zamierzasz przygotować projekt objęty schematami pomocy publicznej? Pamiętaj, że w  przypadku  projektów objętych pomocą publiczną z sektora kultury/dziedzictwa kulturowego oraz infrastruktury sportowej i wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej (objętych dofinansowaniem na podstawie art. 53 lub 55 Rozporządzenia KE nr 651/2014) do obliczenia wartości progowych pomocy publicznej we wniosku o dofinansowanie należy zastosować kurs euro […]


Zamówienie typu in-house – ciekawa opinia Prezesa UZP.

Wejście w życie dyrektywy klasycznej 2014/24/UE wprowadziło istotną zmianę na gruncie postrzegania zamówień wewnętrznych (tzw. zamówień typu in – house), występujących pomiędzy instytucjami zamawiającymi a jednostkami ściśle od instytucji zamawiających uzależnionymi pod względem organizacyjnym i gospodarczym. Zamówienie wewnętrzne, uznawane dotychczas za odrębną od zamówienia publicznego formę wypełniania zadań publicznych przez […]


Pytanie o promocję projektów UE na lata 2014 – 2020. Odpowiadamy.

Ostatnio dostajemy wiele pytań z zakresu nowych zasad promocji projektów finansowanych ze środków europejskich w obecnej perspektywie finansowej. Chcemy pewne nasze ustalenia przekazać naszym sympatykom, odwiedzających naszą stronę internetową. Beneficjent projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego planuje zakup wyposażenia do swojego projektu. Zapytał nas, jakie informacje powinny się znaleźć na […]


I ty możesz zostać programistą IT – zaproszenie na kurs zdalny dla osób niepełnosprawnych.

Firma CoderstTrust zaprasza osoby niepełnosprawne ruchowo i wzrokowo do wzięcia udziału w kursie WordPress & Frontend, który nauczy Was jak samodzielnie budować strony internetowe bez wcześniejszej znajomości programowania. Jest to doskonała okazja do zdobycia dużej dawki wiedzy i umiejętności, rozwinięcia swoich możliwości, a także szansa na zdobycie pracy w branży IT. Kurs odbywać […]


Czym różni się nabór konkursowy otwarty od zamkniętego. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

W przypadku konkursów otwartych nabór trwa nieprzerwanie przez długi czas, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na konkurs. Natomiast w konkursie zamkniętym jest określony z góry moment rozpoczęcia i zakończenia naboru, który nie ulega zmianom i jest niezależny od kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów. Tak więc jedyną różnicą między nimi […]