Porady i analizy


Zmiany w prawie – sprawdź nowe zasady kwalifikowalności wydatków. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

W ostatnim czasie zmieniono dokument Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014─2020. Na jakie zapisy warto zwrócić uwagę z punktu widzenia przedsiębiorcy? Wszystkie zmiany w wytycznych dotykają bezpośrednio przedsiębiorców, a zwłaszcza uważni powinni być ci, którzy złożyli […]


Znamy nowy nowy kurs euro dla przetargów PZP

Kwalifikowalność VAT. Uwaga – ważna interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej ws. VAT-u w projektach UE.

Kwalifikowalność VAT w projektach UE. W dniu 08 grudnia 2017 roku Krajowa Informacja Skarbowa opublikowała ważną interpretację, która może mieć kluczowe znaczenie dla Beneficjentów projektów unijnych, realizujących projektu dot. infrastruktury edukacyjnej. Przedmiotem analizy KIS było zapytanie jednej z jednostek samorządu terytorialnego, która zwróciła się z pytaniem, czy zapewnienie przez JST […]


Doradztwo WID.EDU.PL – zwiększa skuteczność pozyskiwania dotacji UE.

  Skorzystaj z naszej oferty doradczej i znacząco zwiększaj skuteczność pozyskiwania dotacji. Zajmujesz się funduszami unijnymi. Jesteś specjalistą ds. funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy/Miasta. Jesteś odpowiedzialny za wiele różnych tematów/branż równocześnie? Jesteś wyznaczony do spraw środowiskowych, zamówień publicznych, funduszy UE czy też realizujesz inwestycje? Każdego dnia czujesz, że potrzebujesz kilku […]


Jak stworzyć projekt partnerski po zmianach w Ustawie Wdrożeniowej?

Zmiany w Ustawie Wdrożeniowej, które weszły w życie 2 września br., to szereg nowych regulacji m.in. w zasadach tworzenia partnerstw w projektach realizowanych w ramach Regionalnych Programach Operacyjnych  na lata 2014-2020. O czym należy pamiętać tworząc tzw. projekt partnerski? Zmiany, jakie nastąpiły w Ustawie Wdrożeniowej w zakresie tworzenia partnerstw, są […]


Jak wypełnić poprawnie wniosek o dofinansowanie krok po kroku. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

Proces przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego z środków Unii Europejskiej to działania w ściśle określonych ramach prawnych oraz z użyciem przygotowanych do tego celu specjalnych narzędzi. Każda instytucja grantodawcza niezależnie od profilu działania opracowuje i dostosowuje do swoich potrzeb odpowiednie narzędzia dla wnioskujących o dotację. W przypadku niesystematycznej lub bardzo […]


Uważaj na terminy w Prawie Zamówień Publicznych.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych „Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania ofert nie może być krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej„. Przepis wydawałoby […]


Dodaj nasz adres email do tzw. „Białej listy” w programach pocztowych.

Dodaj nasz adres email do tzw. „Białej Listy” w swoim programie pocztowym. Daj nam szanse dotrzeć do siebie z wyjątkowymi ofertami naszej firmy. E-mail marketing jest jedną z najskuteczniejszych i najpopularniejszych form marketingu internetowego. Według Direct Marketing Association rozwiązanie to przynosi korzystającym z niego firmom największe korzyści – 60% urzędników […]


Usprawniliśmy naszą stronę internetową – subskrybuj nasze wiadomości.

Usprawniliśmy stronę internetową www.wid.edu.pl Od dzisiaj możesz subskrybować naszą stroną oraz wiadomości umieszczane w dziale „Aktualności„ Jednym z kierunków rozwoju Wrocławskiej Inicjatywy Doradczej, zapisanych w naszej strategii długookresowej, jest budowanie pozytywnych relacji z naszymi klientami a także podmiotami zainteresowanymi tematyką funduszy europejskich. Jedną z koncepcji wdrażania tego celu jest prowadzenie […]


Realizacja projektów europejskich staje się coraz trudniejsza.

W ostatnich miesiącach dostajemy coraz więcej sygnałów od naszych klientów, że pozyskanie i rozliczenie projektów europejskich w perspektywie 2014 – 2020 jest znacznie trudniejsze niż miało to miejsce w latach poprzednich. Wiele samorządów jest przygotowanych pod kątem dokumentacyjnym i finansowym do aplikowania o fundusze UE, gdyż od tych środków zależy […]


Zarządzanie projektem – ocena wniosku zależy też od jego prezentacji. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

W niektórych konkursach we wniosku o dofinansowanie trzeba przedstawić sposób zarządzania projektem. Czy wiesz, jak powinien wyglądać taki opis? W obecnej perspektywie finansowej 2014–2020 w wielu programach operacyjnych instytucje zarządzające preferują projekty, które będą wdrażane na bazie metodologii zarządzania projektami. Z artykułu dowiesz się jak w treści wniosku o dofinansowanie […]


Zanim złożysz wniosek o dofinansowanie, przemyśl plany wobec swojej firmy. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

Czy zmiana formy prawnej przedsiębiorstwa po zawarciu umowy o dofinansowanie jest dozwolona? Tak, o ile instytucja, która zajmuje się konkursem, wyrazi na to zgodę, a dokumentacja konkursowa nie wskazuje wprost, że takie działanie powoduje odrzucenie wniosku. Czas oczekiwania od złożenia wniosku do podpisania umowy o dofinansowanie często wynosi kilka miesięcy, […]


Od jesieni łatwiej o dotację unijną, przekonaj się o tym osobiście. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

Znowelizowana w lipcu br. tzw. ustawa wdrożeniowa rozpoczyna proces ułatwień i upraszczania procedur w ubieganiu się o środki unijne. Sejm przyjął 7 lipca br. ustawę o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawa wdrożeniowa), której inicjatorem […]


Planujesz inwestycję, nie zapominaj o środowisku. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

W przypadku niemal wszystkich konkursów skierowanych na inwestycje oraz badania, wymagane są odpowiednie dokumenty środowiskowe dotyczące miejsca realizacji projektu. Najczęściej są to dokumenty dotyczące wpływu projektu na obszary Natura 2000 oraz na gospodarkę odpadami. Niektóre instytucje zarządzające wymagają wspomnianych dokumentów już na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Panuje powszechny mit […]


Nie masz środków na wkład własny – postaraj się o kredyt. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

Jedną z form uzyskania niezbędnych środków jest kredyt pomostowy. Tego rodzaju kredyt jest przyznawany do wysokości wsparcia, o które ubiega się beneficjent. W przypadku skorzystania z tego rodzaju kredytu powinieneś wiedzieć, że bank przed wydaniem promesy kredytowej będzie dokonywał wstępnej oceny twojej zdolności kredytowej oraz projektu, o którego dofinansowanie się […]


Dotacja dla emeryta – przekonaj się, że to możliwe. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

Moment przejścia na emeryturę nie jest równoznaczny z zakończeniem aktywności oraz niemożliwością uzyskania dotacji na przyszłe działania. Każdy senior może liczyć na wsparcie unijne, gdy będzie chciał podjąć działalność gospodarczą. Taka forma wsparcia polega na tym, że emeryt zgłasza się jako uczestnik projektu unijnego do firmy, która go prowadzi, lub […]