Rekomendacje


Zamówienia publiczne w projektach UE – pamiętaj o obowiązku korzystania z Bazy Konkurencyjności.

Od nowego okresu programowania 2014 – 2020 została uruchomiona Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich, która dostępną jest pod adresem  www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  Docelowo obowiązek upubliczniania ofert i wyników będą mieli Beneficjenci wszystkich programów operacyjnych – od momentu ukazania się dalszych komunikatów poszczególnych instytucji zarządzających programami operacyjnymi. Poniżej zamieszczamy informacje, które pomogą upewnić się […]


Uważaj na terminy w Prawie Zamówień Publicznych.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych „Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania ofert nie może być krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej„. Przepis wydawałoby […]


Zostaliśmy Partnerem Branżowym magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

Szanowni Państwo, niezmiernie nam miło, poinformować, że WID Wrocławska Inicjatywa Doradcza została oficjalnym Partnerem Branżowym magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”, który ukazuje się od 2014 roku. Każdy z Czytelników ma możliwość zadawania pytań ekspertom, a odpowiedzi zamieszczane są na łamach magazynu. Dostępny jest zarówno w formie papierowej jak […]


Dzielimy się naszą wiedzą !!! – zobacz pytania i odpowiedzi ARiMR dla projektów z działania 19.2

W związku z tym, że w obecnym momencie zostanie ogłoszonych w całej Polsce wiele naborów w ramach inicjatywy Leader/PROW 2014-2020 pragniemy podzielić się z Państwem częścią naszej wiedzy zdobywanej przez dłuższy czas, licząc że Państwa projekty będą lepsze merytorycznie, a także mając nadzieję, że w przyszłości zostaną Państwo naszymi klientami, […]


UWAGA BENEFICJENCI ŚRODKÓW UE – REKOMENDACJA WSTRZYMAJCIE POSTĘPOWANIA PZP

Ministerstwo Rozwoju zwróciła się do samorządów, by wstrzymały się z ogłaszaniem przetargów na projekty finansowane z pieniędzy UE na lata 2014-20 do czasu wejścia w życie noweli Prawa zamówień publicznych (przewidujemy, że będzie to III/IV tydzień czerwca 2016) Wg zaleceń Ministerstwa Rozwoju, brak wstrzymania ogłoszeń przetargów może spowodować problemy z […]


Komunikat dotyczący stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

W związku z brakiem terminowej implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UW z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE oraz dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, […]


Ważne – zapoznaj się z Kryteriami Wyboru Projektów RPO WD 14-20

Przed przystąpieniem do opracowania wniosku o dofinansowanie sugerujemy wnikliwie przeanalizować „Kryteria wyboru projektów” opracowane przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym dla Woj. Dolnośląskiego 2014 – 2020. Tym samym zapraszamy do analizy tego kluczowego dokumentu, niezbędnego do konstruktywnego opracowania przyszłej aplikacji. Kryteria Wyboru Operacji Finansowych RPO WD 2014 – 2020.