Nieprawidłowości


Uważaj na korekty finansowe za niezgodność z PZP w projektach UE.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych „Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania ofert nie może być krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej„. Przepis wydawałoby […]


Przekonaj się, jak uniknąć błędów i odnieść sukces. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

Beneficjenci często popełniają błędy, które mogą zaważyć na powodzeniu projektu. Znajomość występujących nieprawidłowości oraz pomyłek we wnioskach może być dla Ciebie wskazówką, na jakie trudności możesz napotkać w procesie ubiegania się o środki unijne. Taka świadomość wpłynie także na motywację do lepszego przygotowania się do procedury związanej z uzyskaniem środków […]


Uwaga na ryzyko korekty finansowej przy wyborze wykonawców – termin składania ofert..

W związku z powtarzającymi się przypadkami naruszenia Wytycznych w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Pzp , zwracamy Państwa uwagę na ryzyko nieprawidłowości we właściwym ustaleniu terminu składania ofert, który nie obejmuje pełnych 7, 14 lub 30 dni, poniżej przypominamy zasady […]


Korzystaj tylko z aktualnego taryfikatora, a zapobiegasz problemom. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

Którą wersję taryfikatora należy brać pod uwagę w sytuacji jego aktualizacji w trakcie trwania projektu? Sposób postępowania w przypadku zmiany wprowadzonej do taryfikatora powinien określać regulamin konkursu realizowanego ze współudziałem środków unijnych. Powinien być on zgodny z wytycznymi dla tego projektu, w ramach którego są realizowane działania objęte konkursem. Wykaz […]


Zostaliśmy Partnerem Branżowym magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

Szanowni Państwo, niezmiernie nam miło, poinformować, że WID Wrocławska Inicjatywa Doradcza została oficjalnym Partnerem Branżowym magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”, który ukazuje się od 2014 roku. Każdy z Czytelników ma możliwość zadawania pytań ekspertom, a odpowiedzi zamieszczane są na łamach magazynu. Dostępny jest zarówno w formie papierowej jak […]


Taryfikator korekt finansowych za naruszenie ustawy PZP/zasady konkurencyjności w projektach PROW 2014 – 2020.

W związku z trwającymi konkursami na projekty infrastrukturalne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, zwracamy Państwa szczególną uwagę na prawidłowość wyboru wykonawców zadań w projektach. W związku z tym, że w lipcu 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych, która w znaczący […]


Taryfikator korekt finansowych za naruszenie zapisów Ustawy PZP – rozporządzenie.

W związku z zaawansowanymi działaniami wielu Wnioskodawców funduszy unijnych w zakresie wyboru wykonawców w drodze konkurencyjnego wyboru przypominamy o konieczności dołożenia szczególnej skrupulatności przy wyborze kontrahentów, zwłaszcza pod kątem zachowania zasady przejrzystości i konkurencyjności. Przypominamy, że już od 18 lutego 2016 roku w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju […]


Zgłaszanie nieprawidłowości.

Na stronie internetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 udostępniony został formularz służący do informowania o występujących nieprawidłowościach lub nadużyciach w projektach współfinansowanych w ramach Programu. Narzędzie to zostało przygotowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju celem zwalczania nadużyć finansowych występujących w projektach współfinansowanych ze środków unijnych. Zgodnie z […]


Korekty finansowe – nie wolno bezpodstawnie zabierać gminom pieniędzy unijnych

Błędy formalne popełnione w przetargu nie dają podstaw do korekty wysokości dofinansowania z funduszy europejskich. Tak uznał Sąd Okręgowy w Katowicach. Stosowanie taryfikatora, w którym wskazane są korekty finansowe związane z uchybieniami dotyczącymi zamówień publicznych, od lat budzi wiele kontrowersji wśród beneficjentów funduszy europejskich. Tym większe, że budżety, zwłaszcza organów […]


Masz uwagi dotyczące funkcjonowania Generatora Wniosków w ramach RPO – masz czas do 18.01.2016

Do 18 stycznia pod adresem reprezentacja@ofop.eu Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP zbiera konkretne i szczegółowe uwagi dotyczące: a) stron internetowych Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 (będących podstronami portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl), b) generatorów wniosków w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020. Prosimy o uszeregowanie uwag w kolejności od najważniejszych do najmniej ważnych oraz, w miarę […]


Powszechne błędy przy zamówieniach publicznych.

Kontrolerzy Europejskiego Trybunału Obrachunkowego zalecają KE zawieszenie płatności na rzecz niektórych państw członkowskich, także Polski. Wniosek taki płynie z opublikowanego 15 września raportu o sposobie udzielania zamówień przez władze publiczne w Unii Europejskiej. W latach 2009-2013 r. Komisja Europejska wszczęła 74 postępowania o naruszenie przepisów w związku z zamówieniami publicznymi. […]


UWAGA ! BŁĘDY W PRZETARGACH UNIJNYCH

Czternaście najwyższych organów kontroli państw UE zaangażowało się wspólnie z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym w równoległą analizę błędów w zamówieniach publicznych współfinansowanych z funduszy strukturalnych. Ich raport został przyjęty w Rydze przez Komitet Kontaktowy Prezesów Najwyższych Organów Kontroli UE i ETO. Podpisał go m.in. prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. Najwięcej błędów związanych z wykorzystaniem środków z funduszy strukturalnych […]