Korzystaj tylko z aktualnego taryfikatora, a zapobiegasz problemom. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”


FU_winieta

Którą wersję taryfikatora należy brać pod uwagę w sytuacji jego aktualizacji w trakcie trwania projektu?

Sposób postępowania w przypadku zmiany wprowadzonej do taryfikatora powinien określać regulamin konkursu realizowanego ze współudziałem środków unijnych. Powinien być on zgodny z wytycznymi dla tego projektu, w ramach którego są realizowane działania objęte konkursem. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług stanowi załącznik do regulaminu konkursu i jest on dostępny dla wnioskodawców i oceniających wnioski.

Taki taryfikator należy stosować łącznie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 i innymi dokumentami horyzontalnymi/regionalnymi obowiązującymi na etapie konkursu oraz rozliczenia projektu.

Stawki ujęte w katalogu taryfikatora są określane jako stawki dopuszczalne (uwzględniające wartość brutto wydatku), co jednak nie oznacza automatycznego akceptowania przez oceniających stawek założonych w budżecie. Jeśli koszt nie został ujęty w katalogu, istnieje możliwość odniesienia się do ceny podobnej kategorii kosztowej.

Należy zwrócić uwagę, że przyjęcie dopuszczalnej stawki nie oznacza również, iż będzie akceptowana w każdym budżecie – przy ocenie będą brane pod uwagę takie czynniki, jak: specyfika projektu, stopień złożoności projektu, wielkość grupy docelowej, miejsce realizacji. W przypadku przekroczenia ww. stawki beneficjent jest zobowiązany do zawarcia we wniosku o dofinansowanie/wniosku o płatność uzasadnienia zaistniałej sytuacji.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie ministra rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz.U. z 2016 r. poz. 200).

Autor

Katarzyna Trzpioła

specjalista ds. finansów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Artykuł ukazał się w miesięczniku „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach” (nr 46, wrzesień 2017 roku).

https://funduszeunijne.wip.pl/