Generator wniosków


WAŻNE – zmiana regulaminów konkursów.

W dniu 29.04.2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę, na mocy której dla Działania 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową (Infrastruktura szkół podstawowych i gimnazjalnych) w Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przyjęte zostały zmiany Regulaminów […]


Masz uwagi dotyczące funkcjonowania Generatora Wniosków w ramach RPO – masz czas do 18.01.2016

Do 18 stycznia pod adresem reprezentacja@ofop.eu Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP zbiera konkretne i szczegółowe uwagi dotyczące: a) stron internetowych Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 (będących podstronami portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl), b) generatorów wniosków w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020. Prosimy o uszeregowanie uwag w kolejności od najważniejszych do najmniej ważnych oraz, w miarę […]