Wytyczne


Zasada konkurencyjności – wskazówki.

Wielu Beneficjentów funduszy UE zastanawia się jak prawidłowo wybrać wykonawcę w oparciu o zasadę konkurencyjności. W tym celu zamieszczamy małą podpowiedź dla wszystkich zainteresowanych tym tematem. Pamiętaj! Beneficjent ma obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający w szczególności zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców.  […]


Nowe wytyczne EFS – obowiązują od 2018 roku.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2018 r. zaczynają obowiązywać nowe wytyczne EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego): Wytyczne zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 W dniu 15 grudnia 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów zatwierdził zmienione „Wytyczne zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków […]


Ważne – Kwalifikowalność podatku VAT w projektach unijnych.

Kwalifikowalność podatku od towarów i usług jest jednym z najistotniejszych aspektów realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych. Pomyłka w tym zakresie może skutkować nie tylko koniecznością zwrotu części dofinansowania wraz odsetkami, ale również odpowiedzialnością karną związaną ze złożeniem nieprawidłowego oświadczenia w przedmiocie możliwości odliczenia VAT w projekcie. Zgodnie z rozporządzeniem unijnym […]


Mapy potrzeb zdrowotnych – kolejne obszary

Ministerstwo Zdrowia w poniedziałek (2 stycznia) opublikowało kolejne mapy potrzeb zdrowotnych – tym razem są to analizy dla 30 grup chorób. Według Min. Zdrowia mapy to jednocześnie narzędzie, które umożliwia stworzenie wspólnej i możliwie najbardziej obiektywnej bazy informacji o systemie ochrony zdrowia. Mapy przedstawiają analizy dla każdego z województw w […]


Nowe zasady kwalifikowania wydatków w ramach Funduszy Strukturalnych.

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi „Wytycznymi kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020″. Wytyczne obowiązują od 14.10.2016 r. link: https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/fundusze-europejskie/wytyczne/wytyczne-na-lata-2014-2020/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2/


UWAGA – WAŻNE – Baza konkurencyjności dla EFRR – portal dla publikacji ogłoszeń PZP/zapytań ofertowych.

Dzielimy się z Wami bardzo ważną informacją, którą pozyskaliśmy w ostatnich dniach, która może mieć decydujące znaczenia przy ocenie kwalifikowalności ponoszonych przez Was wydatków w ramach swoich projektów. Od 07 grudnia 2015 roku rozpoczęła swoje funkcjonowanie platforma internetowa na której zgodnie z założeniami „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2014 […]


Nowe progi unijne dla zamówień publicznych od 01 stycznia 2016.

Zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej od 1 stycznia 2016 roku będą obowiązywać nowe progi unijne. Zmianie ulegnie również średni kurs złotego w stosunku do euro, który stanowi podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Nowe progi przedstawiają się następująco: • dla zamówień rządowych na dostawy i usługi: obowiązujący próg 134 tys. euro […]


Nowe Wytyczne MIR dot. zasady partnerstwa na lata 2014-2020

Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak zatwierdziła 28 października 2015 r. drugą wersję „Wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020”. Wytyczne odpowiadają na postulaty dotyczące zwiększenia udziału partnerów, w tym przede wszystkim partnerów społecznych oraz organizacji pozarządowych, w procesie realizacji wsparcia ze środków funduszy polityki spójności w perspektywie […]