Archiwum dnia: 1 grudnia 2015


Nowe Wytyczne MIR dot. zasady partnerstwa na lata 2014-2020

Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak zatwierdziła 28 października 2015 r. drugą wersję „Wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020”. Wytyczne odpowiadają na postulaty dotyczące zwiększenia udziału partnerów, w tym przede wszystkim partnerów społecznych oraz organizacji pozarządowych, w procesie realizacji wsparcia ze środków funduszy polityki spójności w perspektywie […]


RPO WD 2014-2020: Kolejna zmiana SZOOP-u

Dla wszystkich zainteresowanych aplikowaniem do Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014-2020 zamieszczamy, link do zapoznania się z kolejną zmianą najważniejszego dokumentu dla przyszłych Beneficjentów, tj. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP) Czytaj więcej: http://rpo.dolnyslask.pl/zmiana-szoop-rpo-wd-listopad-2015-r/


RPO WD 2014 – 2020 (EFS) Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów

Dla potencjalnych wnioskodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki na projekty „miękkie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 publikujemy „Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2014-2020 (dla konkursów współfinansowanych z EFS ogłaszanych przez IZ RPO WD 2014-2020)„. Dokument ma na celu […]