Zasada konkurencyjności – wskazówki.


Wielu Beneficjentów funduszy UE zastanawia się jak prawidłowo wybrać wykonawcę w oparciu o zasadę konkurencyjności. W tym celu zamieszczamy małą podpowiedź dla wszystkich zainteresowanych tym tematem.

Pamiętaj!

Beneficjent ma obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający w szczególności zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. 

Udzielanie zamówienia w ramach projektu następuje zgodnie z:

1. Ustawą Pzp – w przypadku beneficjenta będącego podmiotem zobowiązanym do jej stosowania zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, dla zamówień o wartości od 30 tys. euro netto,

albo

2. Zasada konkurencyjności, w przypadku:

a) beneficjenta, niebędącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania, w przypadku zamówień przekraczających wartość 50 tys. zł netto,

b)beneficjenta, będącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania:

– w przypadku zamówień o wartości niższej od kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (tj. 30 tys. euro netto ), a jednocześnie przekraczającej 50 tys. zł netto, lub

– w przypadku zamówień sektorowych – o wartości niższej od odpowiedniej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. zł netto.

W przypadku zamówień o wartości od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto włącznie, dokonuje się rozeznania rynku w celu potwierdzenia, że dana usługa, dostawa lub robota budowlana została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

W przypadku wydatków o wartości poniżej kwoty 20 tys. zł netto możliwe jest stosowanie wewnętrznej procedury dotyczącej udzielania zamówień opracowanej przez beneficjenta w postaci np. instrukcji, regulaminów wraz ze wskazaniem poszczególnych czynności i stanowisk odpowiedzialnych za ich realizację, pod warunkiem, że zapewnia ona ponoszenie wydatku w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Ponoszenie wydatków o wartości od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto włącznie oraz poniżej kwoty 20 tys. zł netto w sposób uproszczony obrazuje tabela:

Wartość zamówienia < 20 000 PLN netto ≥ 20 000 PLN netto

≤ 50 000 PLN netto

> 50 000 PLN netto

< 30 000 EUR netto

≥ 30 000 EUR netto
Procedura/
tryb
Zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami beneficjenta,
jeżeli obowiązują i zapewniają ponoszenie wydatku w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
Udokumentowanie rozeznania rynku, co najmniej poprzez przeprowadzenie ofertowania i upublicznienie zapytania ofertowego na stronie www. beneficjenta Zasada konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi
oraz upublicznienie zapytania ofertowego w „Bazie konkurencyjności Funduszy Europejskich”
Stosowanie trybów  z ustawy PZP dla podmiotów zobligowanych do stosowania ustawy oraz zasady konkurencyjności dla podmiotów niezobligowanych do stosowania ustawy

Baza konkurencyjności Funduszy Europejskich, czyli portal internetowy umożliwiający publikację zapytań ofertowych w ramach prowadzonych postępowań przez beneficjentów zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności, dostępna jest pod adresem internetowym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Ww. strona internetowa umożliwia umieszczanie ogłoszeń wyłącznie beneficjentom, czyli podmiotom, które na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie realizują projekt objęty wsparciem funduszy unijnych. Jeśli wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien wysłać zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz upublicznić to zapytanie co najmniej na swojej stronie internetowej, o ile posiada taką stronę.

Weryfikacja ex-ante dokumentacji udzielanych zamówień.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie beneficjent jest każdorazowo zobowiązany do przekazania do IZ RPO /IP dokumentacji dotyczącej udzielania zamówień, a w szczególności:

1) treści ogłoszenia o zamówieniu udzielanym w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłoszenia o zmianie ogłoszenia oraz SIWZ wraz z załącznikami – niezwłocznie po przygotowaniu dokumentów;

2) oferty, protokołu zamówienia udzielanego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z załącznikami oraz umowy z wykonawcą – niezwłocznie po zawarciu umowy z wykonawcą;

3) umowy na roboty dodatkowe, uzupełniające – niezwłocznie po zawarciu aneksu do umowy z wykonawcą;

4) dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków zgodnie z zasadą konkurencyjności – jeśli zasada ta będzie miała zastosowanie w danym przypadku.

Kontrola ex-ante ma charakter prewencyjny, jej celem jest zidentyfikowanie ewentualnych naruszeń jeszcze przed zaciągnięciem zobowiązań i zapobieżenie podpisaniu umowy z wykonawcą/usługodawcą, która w świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych byłaby nieważna z mocy prawa. Kontrola ta może być przeprowadzona przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, jak i po podpisaniu tejże umowy. Weryfikacja dokumentacji związanej z przeprowadzeniem zamówienia przed zawarciem przez wnioskodawcę/beneficjenta umowy z wykonawcą/usługodawcą odbywa się w siedzibie instytucji kontrolującej („on the desk”). Wnioskodawca/beneficjent jest zobowiązany przekazać właściwe dokumenty bez wezwania IZ RPO /IP. Ustalenia kontroli nie zwalniają wnioskodawcy/beneficjenta z obowiązku dokonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi dot. udzielania zamówień publicznych.

Pamiętaj!

Za realizację projektu finansowanego z funduszy Unii Europejskiej niezgodnie z przepisami Ustawy PZP oraz zasady konkurencyjności, grożą surowe sankcje, włącznie ze zwrotem otrzymanego dofinansowania. Więcej o tym pisaliśmy w naszym artykule z listopada 2017 r. „Uważaj na korekty finansowe za niezgodność z PZP w projektach UE” i w artykule ze stycznia 2017 r. „Taryfikator korekt finansowych za naruszenie ustawy PZP/zasady konkurencyjności w projektach PROW 2014 – 2020.”

Masz pytania lub wątpliwości w tym zakresie, napisz do nas lub zadzwoń.