Taryfikator korekt finansowych za naruszenie ustawy PZP/zasady konkurencyjności w projektach PROW 2014 – 2020.


703 itok=b2ZYjjBn2

W związku z trwającymi konkursami na projekty infrastrukturalne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, zwracamy Państwa szczególną uwagę na prawidłowość wyboru wykonawców zadań w projektach.

W związku z tym, że w lipcu 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych, która w znaczący sposób zmieniła treść dotychczasowych procedur w obszarze wyboru wykonawców oraz biorąc pod uwagę, brak stosownych interpretacji Ustawy, brak wyroków sądów powszechnych w tym zakresie, brak stanowisk Prezesa UZP, w naszej opinii jest istotnym zagrożeniem dla przyszłych Beneficjentów pomocy UE jest ryzyko błędów przy wyborze wykonawców.

W celu minimalizacji zagrożeń, zapraszamy do zapoznania się z „taryfikatorami” naruszeń zarówno Ustawy PZP jak i zasady konkurencyjności.

Dodatkowo zachęcamy do współpracy z naszą firmą, w zakresie wsparcia przy weryfikacji prawidłowości przeprowadzonych postępowań oraz audytów ex-ante dokumentacji będącej w trakcie przygotowania.