Archiwum dnia: 10 listopada 2016


Odrębna ewidencja księgowa w ramach projektów UE 2014-2020

WID Wrocławska Inicjatywa Doradcza, przypomina, że: Beneficjenci realizujący operacje w ramach funduszy UE na lata 2014-2020 są zobowiązani do prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z realizacją projektu. Wymóg ten, ma na celu identyfikację poszczególnych działań (zdarzeń) księgowych i gospodarczych, przeprowadzonych dla […]


PROW 2014 – 2020 Zamówienia publiczne – cenne wskazówki

A. Kwestia: Rażąco niska cena W związku z rozstrzyganymi przez beneficjentów PROW 2014-2020 postępowaniami o udzielanie zamówień publicznych instytucje zaangażowane we wdrażanie PROW zwracają uwagę aby w przypadku wpływu ofert, których cena jest istotnie niższa od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, zwrócić się do oferentów o odpowiednie […]