Ważne ! Ogłoszono pierwsze nabory wniosków dla przedsiębiorców w ramach RPO WD 2014 – 2020 (dz.1.2.2)


pieniadzeNareszcie doczekaliśmy się ogłoszenia pierwszych naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Jest to bardzo ważna informacja dla wszystkich podmiotów zainteresowanych aplikowaniem o środki unijne w ramach tego programu oraz moment kluczowy aby dokładnie i rzetelnie przeanalizować swoje zamierzenia inwestycyjne i sam projekt.

Pierwszym naborem o którym pragniemy was poinformować, jest nabór dla Przedsiębiorców w ramach działania 1.2.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa” zarówno w ramach naborów horyzontalnych jak również w ramach ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Proszę zanotujcie terminy składania wniosków !

Szczegóły poniżej:

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której Zarząd Województwa Dolnośląskiego 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz GMINA WROCŁAW pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach współpracy pomiędzy Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WD 2014-2020 a Gminą Wrocław pełniącą funkcję lidera ZIT WrOF i pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej, w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działaniu 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa” Poddziałaniu 1.2.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa– ZIT WrOF” Schemacie 1.2 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego (http://gwnd.dolnyslask.pl/) w terminie:od godz. 8.00 30.11.2015r. do godz. 15.00 07.12.2015r.

 I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw w zakresie dotyczącym:

– Laboratoriów specjalistycznych oraz działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,

– centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, będących jednostkami organizacyjnymi lub wyodrębnionymi organizacyjnie jednostkami rozpoczynającymi lub rozwijającymi działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej oraz wykwalifikowanej kadry.

Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić plan prac B+R, które będą wykonywane dzięki infrastrukturze B+R będącej przedmiotem projektu. Inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę powinny prowadzić do tworzenia innowacyjnych produktów, procesów i usług.

Inwestycje infrastrukturalne mogą być uzupełnione o działania związane z rozwojem umiejętności kadr przedsiębiorstwa z zakresu wykorzystania nowej infrastruktury/aparatury badawczej (w ramach cross-financingu).

Projekty realizowane mogą być przez przedsiębiorstwa samodzielnie bądź jako lidera konsorcjum we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, m.in.: jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB lub podmiotami leczniczymi.

Preferencję uzyskają projekty:

– których elementem będzie stworzenie etatów badawczych;

– realizowane w ramach konsorcjum przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowej;

– realizowane w ramach partnerstwa przedsiębiorstw;

– projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi – w przypadku dużych firm.

Pomoc będzie przyznawana na dowolną formę inwestycji początkowej.

Wszystkie projekty składane w ramach konkursu objęte będą pomocą publiczną, a wsparcie udzielone zostanie zgodnie z art. 14 rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

 II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Wsparcie udzielane będzie beneficjentom, bez względu na jego wielkość (mikro, mały, średni oraz duży), którzy zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.

 III. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi: równowartość 1 000 000 EUR. Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,2405 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 28.08.2015 r.) alokacja w PLN wynosi 4 240 500 PLN.

Beneficjenci chcący realizować projekty na obszarze ZIT WROF w momencie aplikowania o środki muszą dokonać wyboru czy chcą korzystać z puli środków ZIT WROF czy horyzontalnych.

 IV. Zasady finansowania projektu

Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 25 000 000 PLN.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 PLN.

 V. Poziom dofinansowania projektów

Poziom dofinansowania dla poszczególnych beneficjentów:

a) dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

b) dla średnich przedsiębiorców – do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

c) dla dużych przedsiębiorców – do 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

Beneficjent pomocy musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych, pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.

 VI. Okres realizacji projektu

a) Rozpoczęcie prac (rzeczowej realizacji projektu) może nastąpić najwcześniej po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Powyższa reguła nie dotyczy zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, które mogą rozpoczyna się od 1 stycznia 2014r.

Rozpoczęcie prac, z zastrzeżeniem ww. czynności w terminie wcześniejszym niż po zarejestrowaniu wniosku o dofinansowanie powoduje jego odrzucenie (negatywną ocenę).

b) Wniosek Beneficjenta o płatność końcową musi zostać złożony do DIP nie później niż do 31 grudnia 2017 roku.

 VII. Termin, miejsce i sposób składnia wniosków o dofinansowanie projektu oraz sposób uzupełniania w nich braków formalnych/oczywistych omyłek

Wniosek o dofinansowanie będzie składany wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji System Oceny i Naboru Wniosków dostępnej na stronie http://gwnd.dolnyslask.pl/.

Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić według Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu). Wszelkie inne formy elektronicznej lub papierowej wizualizacji treści wniosku nie stanowią wniosku o dofinansowanie i nie będą podlegać ocenie.

Wnioski o dofinansowanie muszą być podpisane w ePUAP albo za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowalnego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Podpis ten jest obligatoryjny.

Wypełniony wniosek o dofinansowanie musi zostać podpisany elektronicznie Użycie opcji „złóż wniosek” spowoduje wysłanie podpisanego wniosku do DIP.

Termin:

Składanie wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach Działania 1.2, Podziałania 1.2.2, Schematu 1.2 B trwa 8 dni kalendarzowych. Przewidziany termin przeprowadzenia naboru wniosków (rejestracji wniosków o dofinansowanie) odbywać się będzie w terminie:

od godz. 8.00 30.11.2015r. do godz. 15.00 07.12.2015r.

Jeden Wnioskodawca może złożyć w niniejszym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie projektu lub poprawienie w nim oczywistej omyłki nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji (zgodnie z art. 43 ustawy wdrożeniowej). Powyższy warunek jest oceniany przez DIP. Szczegółowe informacje na temat sposobu uzupełnień braków formalnych oraz poprawy oczywistych omyłek znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 VIII. Zasady wyboru projektów

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 IX. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu procedury weryfikacji technicznej, oceny zgodności ze strategią ZIT WrOF, oceny formalnej i merytorycznej wszystkich wniosków o dofinansowanie.

Wyniki oceny wniosków o dofinansowanie zostaną przekazane Wnioskodawcom pocztą tradycyjną oraz elektroniczną/faksem. Dodatkowo informacje zostaną opublikowane na stronie internetowej DIP www.dip.dolnyslask.pl, stronie internetowej ZIT WrOF (http://bip.um.wroc.pl/contents/content/309/5852 i http://www.wroclaw.pl/zit-wrof) oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Szczegółowe informacje na temat procedur weryfikacji technicznej, oceny zgodności ze strategią ZIT WrOF, oceny formalnej i merytorycznej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to kwiecień 2016r.

 X. Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146).

Szczegółowe informacje na temat procedur odwoławczej znajduje się w Regulaminie Konkursu.

 XI. Dokumentacja konkursowa

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami (pełna dokumentacja) do Działania 1.2, Poddziałania 1.2.2, Schematu 1.2B znajduje się na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej: www.dip.dolnyslask.pl oraz na stronach ZIT WrOF:http://bip.um.wroc.pl/contents/content/309/5852 i http://www.wroclaw.pl/zit-wrof.

 XII. Kontakt

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK):DIP oraz Gmina Wrocław

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 1.2, Poddziałanie 1.2.2, Schemat 1.2B można kierować poprzez:

– e – maila: info.dip@umwd.pl

– telefon: 71 776 58 12 , 71 776 58 13

– lub bezpośrednio w siedzibie:

DIP Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

Zapytania do ZIT WrOF (w zakresie Strategii ZIT WrOF) można składać za pomocą:

– E – maila: zit@um.wroc.pl

– Telefonu: 71 777 87 50 , 71 777 83 19

– Bezpośrednio w siedzibie:

Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zarządzania Funduszami ul. Świdnicka 53 53-030 Wrocław 1 piętro , pokoje 104 oraz 105

W związku z ogłoszonym konkursem zapraszamy do udziału w Szkoleniu pn. „Regionalny Program Operacyjny dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 – istotne zmiany”

Link do ogłoszenia:

http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/123-1-2-2-b-tworzenie-i-rozwoj-infrastruktury-b-r-przedsiebiorstw-konkurs-zit-wrof.html