Archiwum dnia: 7 lipca 2015


Harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WD 2014 – 2020

W dniu 1 lipca 2015 roku, uchwałą nr 845/VI/15, Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Harmonogram, zgodnie z założeniami pełni funkcję informacyjną – wskazuje punkt w czasie, w którym mogą zostać ogłoszone konkursy w danym działaniu w […]


Ważne ! – Opublikowany Projekt (ver2) Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WD 2014 – 2020

1 lipca br. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaakceptował projekt Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD), który zostanie teraz przekazany do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w celu zaopiniowania zgodności dokumentu z Umową Partnerstwa i wytycznymi horyzontalnymi. Zarząd Województwa zaakceptował również raport z konsultacji społecznych projektu […]