Nowy kurs euro PZP w roku 2020.


Od 01 stycznia 2020 roku obowiązuje nowy kurs euro PZP do przeliczenia kwot progowych w euro na złotówki. Niektóre dotychczasowe zamówienia krajowe przekroczą więc progi unijne.

W dniu 31 października 2019 roku ukazał się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (C nr 370)ważny komunikat Komisji Europejskiej nr 2019/C 370/01 określający równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE i 2009/81/WE. Określa on wiążący przelicznik na euro walut krajowych innych niż euro, w celu określenia kwot progowych, od których zgodnie z art. 11 ust. 8 p.z.p. uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Obecnie przelicznik euro na złotówki wynosi 4,3117. Od dnia 1 stycznia 2020 nowy kurs euro PZP stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych w roku 2020 będzie wynosił 4,2693. Przeliczając szacunkową wartość zamówienia na euro, osiągniemy zatem większą wartość niż dotychczas.

Jednocześnie obniżeniu ulegają nowe progi PZP określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 22 grudnia 2017 r. Obecny próg dotyczący zamówień na roboty budowlane w kwocie 5 548 000 euro wyniesie od 1 stycznia 2020 r. 5 350 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 22 840 755 zł. Z kolei najniższy, wynoszący obecnie 144 000 euro próg dla zamówień na dostawy lub usługi udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, zostanie obniżony do kwoty 139 000 euro (w przeliczeniu 593 433 zł netto).

Pozostałe progi zmienią się następująco:

  • próg dla dostaw i usług zamawianych przez zamawiających samorządowych obniży się z 221 000 euro do 214 000, co stanowić będzie równowartość kwoty 913 630 zł,
  • próg dla dostaw i usług sektorowych oraz w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa obniży się z 443 000 euro do 428 000 euro, co stanowić będzie równowartość kwoty 1 827 260 zł,
  • zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi organizowane przez zamawiających klasycznych będą zamówieniami unijnymi powyżej.

Progi zamówień na usługi społeczne pozostaną bez zmian: 750 000 euro na usługi społeczne i inne szczególne usługi zamawiane przez zamawiających klasycznych oraz 1 000 000 euro na usługi społeczne i inne szczególne usługi zamawiane przez zamawiających sektorowych oraz dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. W związku z obniżonym przelicznikiem będą miały jednak w efekcie niższą wartość wyrażoną w złotych (odpowiednio 3 201 975 zł oraz 4 269 300 zł).

 

Bądź czujny przy ogłaszaniu postępowań przetargowych w roku 2020 w ramach projektów UE – unikaj korekt finansowych.

Pamiętaj, że realizując projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, powinieneś wykazać się dużą ostrożnością przy przeprowadzaniu postępowań dot. zamówień w ramach projektu. Pamiętaj, że Twoje wydatki będę kwalifikowane do dofinansowania tylko i wyłącznie jeśli będą ponoszone zgodnie z zgodnie z ustawą Pzp lub zasadą konkurencyjności. Tym samym nowy kurs euro PZP w 2020 oraz nowe progi PZP będą miały decydujący wpływ na ryzyko pojawienia się korekty finansowej nałożonej przez służby kontrolne, np. w przypadku błędnego oszacowania wartości zamówienia. Przypominamy, że wartość zamówień, wyliczana jest w złotówkach a następnie przeliczana na euro na podstawie kursu euro ustalonego przez Prezesa Rady Ministrów w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy Pzp obowiązującego na dzień dokonywania szacowania wartości zamówienia.

Podczas naszych szkoleń jaki i spotkań z klientami wielokrotnie słyszę pytanie:Jak uniknąć nieprawidłowości„? – cytując klasyka, „kiedy pytają mnie – odpowiadam”, a wiec, kiedy pytają mnie – jak unikać korekt, odpowiadam – wydatkować środki zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami 😉 Niestety zdecydowanie łatwiej powiedzieć niż zrobić. Gąszcz niejasnych przepisów, niespójne interpretacje, często zmieniająca się ustawa Pzp to najważniejsze z problemów, z jakim muszą zmierzyć beneficjenci środków unijnych. Jeśli już jednak znaleźliśmy się w sytuacji, w której w wyniku kontroli nałożono na nas korektę finansową to pamiętajmy, że nie jesteśmy bezbronni. W Instytucji Zarządzającej też pracują tylko ludzie, którzy również musza zmierzyć się z ww. problemami i dokonać oceny prawidłowości naszego postępowania. Dlatego zawsze warto mieć wgląd do najaktualniejszych i najpełniejszych informacji oraz najnowszej linii orzeczniczej. Pozwoli to skutecznie bronić swego stanowiska. Nasza firma od lat wspiera Beneficjentów pomocy strukturalnej w optymalizacji zagrożeń mogących pojawić się we wdrażaniu projektów.  Jeśli potrzebujesz wsparcia doradczego na etapie wdrażania projektu, który otrzymał dofinansowanie, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.