Lokalna Grupa Działania: Stowarzyszenie Lider A4 – nowe konkursy na zakładanie i rozwijanie działalności gospodarczej.


Lokalna Grupa Działania: Stowarzyszenie Lider A4 zaprasza do aplikowania o środki Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ i ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW nr 2/2019

1.1.2.Wspieranie uruchamiania działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów– Lider A4, ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na: PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Rodzaj ogłoszenia: konkurs

Termin składania wniosków:

od 08 maja 2019 r. do 24 maja 2019 r.  – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16:00, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 24.05.2019, wnioski przyjmowane będą do godz. 12:00.

Miejsce składania wniosków:

biuro Stowarzyszenia Lider A4, które mieści się przy ul. Witosa 15, 55-040 Kobierzyce,  II piętro

Forma wsparcia – Premia – ryczałt na podejmowanie działalności gospodarczej wypłacany w dwóch transzach.
Wysokość premii – 60 000,00 zł
Maksymalna Intensywność pomocy – do 100%

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 420 000,00 zł

 

Zakres tematyczny naboru:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez podejmowanie działalności gospodarczej (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW ws. szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020”.)

Cele i wskaźniki ze Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów – LIDER A4 na lata 2015-2022 związane z przedsięwzięciem 1.1.2
Cel ogólny
: 1. Rozwój przedsiębiorczości lokalnej na obszarze Lider A4 do roku 2022
Cel szczegółowy: 1.1. Wzmocnienie potencjału mikro i małych przedsiębiorstw obszaru Lider A4 do roku 2022
Przedsięwzięcie: 1.1.2 Wsparcie uruchamiania działalności
Planowane wskaźniki do osiągnięcia:
wskaźnik produktu:
WP1.1.1.B
Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, w tym utworzonego przez: kobietę, osobę młodą – poniżej 34 r.ż., osobę niepełnosprawną
wskaźnik rezultatu:
WR1.2
Liczba nowych miejsc pracy powstałych w przedsiębiorstwach w ramach wsparcia na uruchamianie działalności gospodarczej (w tym miejsc pracy stworzonych przez osoby defaworyzowane na lokalnym rynku pracy)
WR1.5 Liczba inwestycji zrealizowanych w ramach danej operacji, w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa/uruchamiania działalności gospodarczej mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska/przeciwdziałających zmianom klimatu szczegółowe informacje o wartościach wskaźników planowanych do osiągnięcia znajdują się w załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Uprawnieni wnioskodawcy

Podmioty wskazane w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (…) przez podejmowanie działalności gospodarczej.
3. Zgodność operacji z :

– warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, (załącznik nr 2 do ogłoszenia)
Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów – LIDER A4 na lata 2015-2022, 
– KARTĄ WERYFIKACJI ZGODNOŚCI Z LSR
(załącznik nr 2 do ogłoszenia),
– kryteriami wyboru projektów oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów tj. osiągnąć co najmniej 30% sumy możliwych do uzyskania punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru (tj. 15,30), w tym minimum 50% (tj. 4,00) za kryterium „jakość projektu” (załącznik nr 3 do ogłoszenia).
4. Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów – LIDER A4 na lata 2015-2022, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników (załącznik nr 1 do ogłoszenia).

Zwracamy uwagę, iż pomoc na operacje przysługuje wg kolejności ustalonej na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji, do limitu środków podanego w ogłoszeniu. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście operacji decyduje udział procentowy środków własnych w budżecie całkowitym projektu. Jeżeli opisana metoda będzie nieskuteczna, o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w Biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do Biura LGD, tym wyższe miejsce na liście” Dotyczy operacji, które uzyskały minimalną ilość punktów.

INFORMACJE DODATKOWE ZWIĄZANE Z UBIEGANIEM SIĘ O POMOC

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW WCZEŚNIEJ NIŻ W OSTATNIM DNIU NABORU


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW nr 1/2019

1.1.1.Poprawa konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw obszaru Lider A4

Lokalna Grupa Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów– Lider A4, ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na: ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Rodzaj ogłoszenia: konkurs

Termin składania wniosków:

od 08 maja 2019 r. do 24 maja 2019 r.  – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16:00, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 24.05.2019, wnioski przyjmowane będą do godz. 12:00.

Miejsce składania wniosków:

biuro Stowarzyszenia Lider A4, które mieści się przy ul. Witosa 15, 55-040 Kobierzyce,  II piętro

Forma wsparcia: refundacja
Wysokość wsparcia: do 175 000,00 zł na jednego Beneficjenta
Maksymalna Intensywność pomocy: do  70% poniesionych kosztów kwalifikowalnych
Minimalna wartość projektu: 50 000,00 zł

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 1 225 387,00 zł

 

Zakres tematyczny naboru:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez rozwijanie działalności gospodarczej (w ramach zakresu, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia MRiRW ws. szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020”.)

Cele i wskaźniki ze Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin Kąty WrocławskieKobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów – LIDER A4 na lata 2015-2022 związane z przedsięwzięciem 1.1.1
Cel ogólny
: 1. Rozwój przedsiębiorczości lokalnej na obszarze Lider A4 do roku 2022
Cel szczegółowy: 1.1. Wzmocnienie potencjału mikro i małych przedsiębiorstw obszaru Lider A4 do roku 2022
Przedsięwzięcie: 1.1.1.Poprawa konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw obszaru Lider A4
Planowane wskaźniki do osiągnięcia:
wskaźnik produktu:
WP 1.1.1.A Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego mikro/małego przedsiębiorstwa, w tym: (granty poniżej 25 tys., ukierunkowanych na wdrażanie rozwiązań innowacyjnych, ukierunkowanych na wdrażanie rozwiązań z zakresu ochrony środowiska/przeciwdziałających zmianom klimatu)
wskaźnik rezultatu:
WR1.1
Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w ramach udzielonego z LSR na lata 2015 – 2022 wsparcia na rozwój przedsiębiorczości (w tym miejsc pracy stworzonych dla osób defaworyzowanych na lokalnym rynku pracy)
Liczba utrzymanych miejsc pracy

WR1.5 Liczba inwestycji zrealizowanych w ramach danej operacji, w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa/uruchamiania działalności gospodarczej mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska/przeciwdziałających zmianom klimatu szczegółowe informacje o wartościach wskaźników planowanych do osiągnięcia znajdują się w załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Uprawnieni wnioskodawcy

Podmioty wskazane w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym  – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (…) przez rozwijanie działalności gospodarczej.
3. Zgodność operacji z dodatkowymi warunkami udzielenia wsparcia
4. Zgodność operacji z :
– warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, (załącznik nr 2 do ogłoszenia)
Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów – LIDER A4 na lata 2015-2022, 
– KARTĄ WERYFIKACJI ZGODNOŚCI Z LSR  (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
– kryteriami wyboru projektów oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów tj. osiągnąć co najmniej 30% sumy możliwych do uzyskania punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru (tj. 17,40), w tym minimum 50% (tj. 4,00) za kryterium „jakość projektu” (załącznik nr 3 do ogłoszenia).
5. Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów – LIDER A4 na lata 2015-2022, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników (załącznik nr 1 do ogłoszenia).

Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia:

Operacja będzie ukierunkowanych na wdrażanie rozwiązań innowacyjnych lub ukierunkowanych na wdrażanie rozwiązań z zakresu ochrony środowiska /przeciwdziałających zmianom klimatu.

nd. przypadków, o którym mowa w § 7. Pkt 2. rozporządzenia tj. wsparcia do wysokości 25 000zł.

W przypadków o którym mowa w § 7. Pkt 2. rozporządzenia tj. wsparcia do wysokości 25 000zł wymagane będzie utrzymanie miejsca pracy w wymiarze nie mniejszym, niż obliczony wg algorytmu i na dzień wymagany dla obliczenia momentu bazowego dla poddziałania 19.2 w zakresie rozwijania działalności (wg instrukcji wopp).

 

INFORMACJE DODATKOWE ZWIĄZANE Z UBIEGANIEM SIĘ O POMOC

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW WCZEŚNIEJ NIŻ W OSTATNIM DNIU NABORU