Aktualności – Mini blog


Zmiany w obowiązkach promocyjnych projektów UE.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe zasady dotyczące oznakowania projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.  Beneficjent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z zapisami rozporządzenia ogólnego i Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. (Dz. Urz. UE L 223 […]


Pożyczki dla absolwentów, studentów, bezrobotnych na założenie działalności gospodarczej.

Jesteś zainteresowany pozyskaniem środków na założenie własnej działalności gospodarczej lub stworzenie nowego miejsca pracy? Skorzystaj z niskooprocentowanych pożyczek (0,44% w skali roku) dostępnych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na pożyczki mogą liczyć niepracujący i niewykonujący innej pracy zarobkowej: absolwenci szkół i wyższych uczelni (do 4 lat od dnia […]


Zasada konkurencyjności – wskazówki.

Wielu Beneficjentów funduszy UE zastanawia się jak prawidłowo wybrać wykonawcę w oparciu o zasadę konkurencyjności. W tym celu zamieszczamy małą podpowiedź dla wszystkich zainteresowanych tym tematem. Pamiętaj! Beneficjent ma obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający w szczególności zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców.  […]


INTERREG na granicy polsko – niemieckiej po 2020 r. (rekomendacje)

Zapraszamy do zapoznania się z ciekawym opracowaniem, przygotowanym na zlecenie Ministerstwa Rozwoju „Wyzwania i cele dla programu Interreg na granicy polsko-niemieckiej po 2020 r.” Opracowanie zawiera szereg informacji podsumowujących dotychczasową polsko-niemiecką współpracę, a także rekomendacje dotyczące jej kształtowania po roku 2020. Celem badania było m.in. wskazanie przyszłych obszarów tematycznych polsko-niemieckiej […]


Kurs euro do przeliczania kwoty pomocy publicznej.

  Zamierzasz przygotować projekt objęty schematami pomocy publicznej? Pamiętaj, że w  przypadku  projektów objętych pomocą publiczną z sektora kultury/dziedzictwa kulturowego oraz infrastruktury sportowej i wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej (objętych dofinansowaniem na podstawie art. 53 lub 55 Rozporządzenia KE nr 651/2014) do obliczenia wartości progowych pomocy publicznej we wniosku o dofinansowanie należy zastosować kurs euro […]


Zamówienie typu in-house – ciekawa opinia Prezesa UZP.

Wejście w życie dyrektywy klasycznej 2014/24/UE wprowadziło istotną zmianę na gruncie postrzegania zamówień wewnętrznych (tzw. zamówień typu in – house), występujących pomiędzy instytucjami zamawiającymi a jednostkami ściśle od instytucji zamawiających uzależnionymi pod względem organizacyjnym i gospodarczym. Zamówienie wewnętrzne, uznawane dotychczas za odrębną od zamówienia publicznego formę wypełniania zadań publicznych przez […]


Nowe wytyczne EFS – obowiązują od 2018 roku.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2018 r. zaczynają obowiązywać nowe wytyczne EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego): Wytyczne zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 W dniu 15 grudnia 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów zatwierdził zmienione „Wytyczne zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków […]


Pytanie o promocję projektów UE na lata 2014 – 2020. Odpowiadamy.

Ostatnio dostajemy wiele pytań z zakresu nowych zasad promocji projektów finansowanych ze środków europejskich w obecnej perspektywie finansowej. Chcemy pewne nasze ustalenia przekazać naszym sympatykom, odwiedzających naszą stronę internetową. Beneficjent projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego planuje zakup wyposażenia do swojego projektu. Zapytał nas, jakie informacje powinny się znaleźć na […]


I ty możesz zostać programistą IT – zaproszenie na kurs zdalny dla osób niepełnosprawnych.

Firma CoderstTrust zaprasza osoby niepełnosprawne ruchowo i wzrokowo do wzięcia udziału w kursie WordPress & Frontend, który nauczy Was jak samodzielnie budować strony internetowe bez wcześniejszej znajomości programowania. Jest to doskonała okazja do zdobycia dużej dawki wiedzy i umiejętności, rozwinięcia swoich możliwości, a także szansa na zdobycie pracy w branży IT. Kurs odbywać […]


Czym różni się nabór konkursowy otwarty od zamkniętego. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

W przypadku konkursów otwartych nabór trwa nieprzerwanie przez długi czas, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na konkurs. Natomiast w konkursie zamkniętym jest określony z góry moment rozpoczęcia i zakończenia naboru, który nie ulega zmianom i jest niezależny od kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów. Tak więc jedyną różnicą między nimi […]


Ewidencja księgowa projektów UE. Otrzymałeś dotację, wydziel system księgowy do jej obsługi. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

Firma złożyła wniosek o dofinansowanie z regionalnego programu operacyjnego i rozpoczęła realizację projektu, nie czekając na ogłoszenie wyników. Według jakich zasad księgowa powinna prowadzić ewidencję projektu? Jednym z podstawowych zbiorów przepisów unijnych poświęconych ewidencji księgowej projektu jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z 17 grudnia 2013 r. […]


Życzenie Świąteczne 2017.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę Naszym Klientom, Przyjaciołom i Sympatykom oraz złożyć wszystkim najlepsze życzenia świąteczne. Życzymy zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz powodzenie w realizacji Wszystkich planów. Oby ta wyjątkowa, świąteczna atmosfera trwała także na co dzień – również wtedy, kiedy już wrócimy do pracy i zwykłych […]


Czy wiesz, czym się różni dotacja na działanie od dotacji na działalność? Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

Oba omawiane pojęcia, choć pozornie mogą wydawać się takie same, różnią się od siebie dwoma zasadniczymi elementami. Jest to przede wszystkim zakres, obszar, na jaki jest udzielane wsparcie, oraz adresat dofinansowania. Obszar udzielenia wsparcia na działanie dotyczy finansowania konkretnego typu inwestycji, a w drugim przypadku, gdy mowa o dotacji na […]


Zmiany w prawie – sprawdź nowe zasady kwalifikowalności wydatków. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

W ostatnim czasie zmieniono dokument Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014─2020. Na jakie zapisy warto zwrócić uwagę z punktu widzenia przedsiębiorcy? Wszystkie zmiany w wytycznych dotykają bezpośrednio przedsiębiorców, a zwłaszcza uważni powinni być ci, którzy złożyli […]


Kwalifikowalność VAT. Uwaga – ważna interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej ws. VAT-u w projektach UE.

Kwalifikowalność VAT w projektach UE. W dniu 08 grudnia 2017 roku Krajowa Informacja Skarbowa opublikowała ważną interpretację, która może mieć kluczowe znaczenie dla Beneficjentów projektów unijnych, realizujących projektu dot. infrastruktury edukacyjnej. Przedmiotem analizy KIS było zapytanie jednej z jednostek samorządu terytorialnego, która zwróciła się z pytaniem, czy zapewnienie przez JST […]