Aktualności – Mini blog


Kupujesz ubezpieczenie – wspieraj SWOJĄ organizację non-profit.

Ciekawa inicjatywa i pomysł na współprace z dużymi firmami ubezpieczeniowymi w ramach „Idea fair play” Kupując dowolne ubezpieczenie (np. OC, NNW dziecka czy ubezpieczenie mieszkania) jednego z 30 polskich towarzystw, każdy może wesprzeć klub sportowy swojego dziecka, lokalne stowarzyszenie czy fundację, której działania są dla niego ważne. Wskazana przez użytkownika […]


Preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców już dostępne.

W obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 znacznie więcej środków będzie pochodzić z instrumentów finansowych, tj. pożyczek, kredytów, gwarancji i poręczeń. Poszczególne instrumenty finansowe jak pożyczki, mikropożyczki, poręczenia i reporęczenia, są realizowane  przy współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W ramach działań RPO WD związanych z: osią priorytetową 1–Przedsiębiorstwa i innowacje  oraz  osią priorytetową 3-Gospodarka niskoemisyjna dla mikro, […]


Jak wypełnić poprawnie wniosek o dofinansowanie krok po kroku. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

Proces przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego z środków Unii Europejskiej to działania w ściśle określonych ramach prawnych oraz z użyciem przygotowanych do tego celu specjalnych narzędzi. Każda instytucja grantodawcza niezależnie od profilu działania opracowuje i dostosowuje do swoich potrzeb odpowiednie narzędzia dla wnioskujących o dotację. W przypadku niesystematycznej lub bardzo […]


Przekonaj się, jak uniknąć błędów i odnieść sukces. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

Beneficjenci często popełniają błędy, które mogą zaważyć na powodzeniu projektu. Znajomość występujących nieprawidłowości oraz pomyłek we wnioskach może być dla Ciebie wskazówką, na jakie trudności możesz napotkać w procesie ubiegania się o środki unijne. Taka świadomość wpłynie także na motywację do lepszego przygotowania się do procedury związanej z uzyskaniem środków […]


Uważaj na terminy w Prawie Zamówień Publicznych.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych „Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania ofert nie może być krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej„. Przepis wydawałoby […]


Uwaga na ryzyko korekty finansowej przy wyborze wykonawców – termin składania ofert..

W związku z powtarzającymi się przypadkami naruszenia Wytycznych w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Pzp , zwracamy Państwa uwagę na ryzyko nieprawidłowości we właściwym ustaleniu terminu składania ofert, który nie obejmuje pełnych 7, 14 lub 30 dni, poniżej przypominamy zasady […]


Dodaj nasz adres email do tzw. „Białej listy” w programach pocztowych.

Dodaj nasz adres email do tzw. „Białej Listy” w swoim programie pocztowym. Daj nam szanse dotrzeć do siebie z wyjątkowymi ofertami naszej firmy. E-mail marketing jest jedną z najskuteczniejszych i najpopularniejszych form marketingu internetowego. Według Direct Marketing Association rozwiązanie to przynosi korzystającym z niego firmom największe korzyści – 60% urzędników […]


Usprawniliśmy naszą stronę internetową – subskrybuj nasze wiadomości.

Usprawniliśmy stronę internetową www.wid.edu.pl Od dzisiaj możesz subskrybować naszą stroną oraz wiadomości umieszczane w dziale „Aktualności„ Jednym z kierunków rozwoju Wrocławskiej Inicjatywy Doradczej, zapisanych w naszej strategii długookresowej, jest budowanie pozytywnych relacji z naszymi klientami a także podmiotami zainteresowanymi tematyką funduszy europejskich. Jedną z koncepcji wdrażania tego celu jest prowadzenie […]


Realizacja projektów europejskich staje się coraz trudniejsza.

W ostatnich miesiącach dostajemy coraz więcej sygnałów od naszych klientów, że pozyskanie i rozliczenie projektów europejskich w perspektywie 2014 – 2020 jest znacznie trudniejsze niż miało to miejsce w latach poprzednich. Wiele samorządów jest przygotowanych pod kątem dokumentacyjnym i finansowym do aplikowania o fundusze UE, gdyż od tych środków zależy […]


Korzystaj tylko z aktualnego taryfikatora, a zapobiegasz problemom. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

Którą wersję taryfikatora należy brać pod uwagę w sytuacji jego aktualizacji w trakcie trwania projektu? Sposób postępowania w przypadku zmiany wprowadzonej do taryfikatora powinien określać regulamin konkursu realizowanego ze współudziałem środków unijnych. Powinien być on zgodny z wytycznymi dla tego projektu, w ramach którego są realizowane działania objęte konkursem. Wykaz […]


Zarządzanie projektem – ocena wniosku zależy też od jego prezentacji. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

W niektórych konkursach we wniosku o dofinansowanie trzeba przedstawić sposób zarządzania projektem. Czy wiesz, jak powinien wyglądać taki opis? W obecnej perspektywie finansowej 2014–2020 w wielu programach operacyjnych instytucje zarządzające preferują projekty, które będą wdrażane na bazie metodologii zarządzania projektami. Z artykułu dowiesz się jak w treści wniosku o dofinansowanie […]


Rozwijamy swoją działalność – współpraca z Partnerem z Austrii.

Myślisz o założeniu firmy w Austrii? Potrzebujesz fachowej pomocy w zakresie otwarcia i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Austrii? Nie wiesz, jak zgłosić polską firmę w austriackim Urzędzie Skarbowym? Nie musisz już dłużej szukać – nawiąż współpracę z Wrocławską Inicjatywą Doradczą. W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy oraz rekordowymi wynikami eksportu […]


STARTUJE FUNDUSZ „POŻYCZKI NA KSZTAŁCENIE”

Inwestuj w rozwój, znajdź lepszą pracę i otrzymaj zwrot części kosztów! Chcesz się kształcić? Szukasz nowych możliwości rozwoju? Masz dość swojej pracy? A może po prostu chcesz spróbować czegoś nowego? Właśnie pojawiła się szansa, dzięki której marzenia staną się rzeczywistością. Ministerstwo Rozwoju uruchamia pilotaż nowego narzędzia nastawionego na kształcenie ustawiczne. […]


Dotacje dla mikroprzedsiębiorców – Rzemieślników – max. 42 500 zł.

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (DIP), której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowa 1  „Przedsiębiorstwa i innowacje” Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP” Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs […]


Zanim złożysz wniosek o dofinansowanie, przemyśl plany wobec swojej firmy. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

Czy zmiana formy prawnej przedsiębiorstwa po zawarciu umowy o dofinansowanie jest dozwolona? Tak, o ile instytucja, która zajmuje się konkursem, wyrazi na to zgodę, a dokumentacja konkursowa nie wskazuje wprost, że takie działanie powoduje odrzucenie wniosku. Czas oczekiwania od złożenia wniosku do podpisania umowy o dofinansowanie często wynosi kilka miesięcy, […]