kontrola


Pamiętajmy o właściwej promocji projektów UE.

Obowiązki beneficjentów wynikają przede wszystkim z zapisów Rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej. Zgodnie z nimi beneficjenci mają obowiązek: • informowania opinii publicznej o pomocy otrzymanej z funduszy unijnych; • umieszczania w miejscu realizacji projektu, w trakcie jego trwania tablic informacyjnych, a po jego zakończeniu na stałe widocznych i dużych tablic pamiątkowych; […]