Zwracajmy uwagę na Interesariuszy projektów UE.


f5118928Aktualnie wiele regionów rozpoczęło nabory wniosków o dofinansowanie w ramach uruchomionych konkursów. Podobnie, jak było to w poprzednim okresie programowania każdy wniosek o dofinansowanie zawiera pole „Grupa  docelowa/Interesariusze” i prawidłowe określenie tej pozycji będzie przedmiotem oceny merytorycznej zgłaszanych projektów.

Interesariusze (ang. stakeholders) – są to osoby lub inne organizacje, które uczestniczą w tworzeniu projektu (biorą czynny udział w jego realizacji) lub są bezpośrednio zainteresowane wynikami jego wdrożenia. Interesariusze mogą wywierać wpływ na organizację projektu. W niniejszym punkcie należy skupić się na identyfikacji interesariuszy zewnętrznych, do których zaliczają się między innymi:

· Klienci / osoby i podmioty korzystające bezpośrednio z efektów rzeczowych projektu,
· Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia wspierające rozwój lokalny i współpracę transgraniczną, organizacje ekologiczne),
· Dostawcy
· Konkurenci
· Władze państwowe i samorządowe
· Instytucje finansowe
· Media
· Związki zawodowe
· Inne grupy interesariuszy

Wśród podmiotów bezpośrednio zainteresowanych efektami wdrożenia inwestycji należy zwrócić uwagę na wydzielenie beneficjentów bezpośrednich, dla których wdrożenie inwestycji związane jest wprost ze stałym lub okazjonalnym korzystaniem z danej infrastruktury, a często również ze zmianą sytuacji finansowej (np. poniesienie opłat za bilety wstępu). Informacje w zakresie liczby i kategorii beneficjentów bezpośrednich będą miały istotne znaczenie dla późniejszych analiz finansowych projektu (analizy popytu i przychodów). Zdefiniowanie grup
beneficjentów ma bezpośrednie przełożenie na część wskaźników rezultatów projektu (nie należy o tym zapominać, gdyż jest to wielokrotnie wskazywane jako błąd formalny projektu). Równie ważna jest rzetelnie wykonana i uzasadniona prognoza liczby beneficjentów pośrednich, a więc podmiotów i osób, które uzyskają korzyści w wyniku realizacji projektu, choć najczęściej wynikać one będą np. ze zwiększenia ruchu turystycznego, rozszerzenia oferty kulturalnej, poprawy dostępności komunikacyjnej danego obszaru, czy też poprawy stanu środowiska naturalnego.

Informacje w zakresie liczby i kategorii beneficjentów pośrednich będą miały istotne znaczenie dla późniejszych analiz ekonomicznych projektu (analizy zewnętrznych korzyści i kosztów społecznoekonomicznych). Zdefiniowanie grup beneficjentów pośrednich ma powiązanie z kategoriami przewidywanych oddziaływań i wytyczonych celów projektu. O jakości przygotowania projektu świadczyć powinno to, czy wszystkie grupy docelowe są aktywnie zaangażowane w proces przygotowywania i uzgadniania założeń projektu, jego późniejszej realizacji i eksploatacji jego produktów. W szczególności korzystne jest wskazanie wsparcia dla projektu przez grupy objęte zasadą równych szans (kobiet i mężczyzn, mniejszości, niepełnosprawnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym itd. Projekt w żadnym przypadku nie może prowadzić do dyskryminacji którejś z wymienionych grup.  Należy zwrócić uwagę na potrzebę szczególnej ostrożności podczas szacowania liczby odbiorców projektu. W przypadku projektów sieciowych (np. infrastruktura wodno-kanalizacyjna) podstawą kalkulacji będzie dokumentacja techniczna. W przypadku projektów drogowych – wymagane jest przeprowadzenie pomiarów ruchu i wykonanie prognoz SDR zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi w wytycznych szczegółowych. W przypadku innych kategorii projektów oszacowanie będzie opierać się najczęściej na danych historycznych lub analizach uwzględniających przewidywany popyt na oferowane usługi, analizach porównawczych wobec oferty podmiotów konkurencyjnych, danych demograficznych wskazujących na trendy zmian ilościowych grup docelowych w przyszłości.