Kwalifikowalność wydatków – temat kluczowy dla powodzenia projektów.


largeSlide_consultingKwalifikowalność wydatków jest jednym z kluczowych zagadnień podczas przygotowywania projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich na lata 2014 – 2020. Określa ono, które z poniesionych wydatków „pasują” do celów i zasad funduszu i mogą zostać częściowo sfinansowane, a które musimy ponieść sami. Warto podkreślić że z kwalifikowalnością wydatków będziemy mieli doczynienia zarówno na etapie planowania projektów, jak również na etapie kontraktowania umowy o dofinansowanie jak również przez cały okres realizacji i rozliczania projektów. Tym samym jest to jedno z najważniejszych zagadnień, które musi poznać przyszły Beneficjent funduszy UE.

Wszystkie wydatki ponoszone w ramach projektu można podzielić na koszty kwalifikowalne oraz koszty niekwalifikowalne. Koszty kwalifikowane są to wydatki, które mogą zostać pokryte ze środków unijnych, z kolei wydatki niekwalifikowane nie mogą być przedmiotem współfinansowania i stanowią część wkładu Beneficjenta.

Podstawowe zasady dotyczące kwalifikowalności wydatków zostały zawarte w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”opracowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Definicja.

Wydatek kwalifikowalny to wydatek spełniający warunki umożliwiające jego częściowe pokrycie środkami przeznaczonymi na realizacje programu operacyjnego

Aby prawidłowo określić kwalifikowalność wydatków musimy zapoznać się z ogólnymi zasadami, w myśl których wydatek kwalifikuje się do wsparcia, o ile:

 •  został poniesiony przez określony podmiot;
 •  został faktycznie poniesiony;
 •  został poniesiony w określonym czasie;
 •  był niezbędny dla realizacji projektu;
 •  był dokonany zgodnie z obowiązującym prawem;
 •  był dokonany zgodnie z umowa o dofinansowanie projektu;
 •  był dokonany w sposób oszczędny;
 •  był należycie udokumentowany i jest możliwy do zweryfikowania.

W żadnym wypadku nie są kwalifikowalne wydatki na:

 • pokrycie odsetek od zadłużenia lub innych kosztów kredytu;
 • pokrycie kosztów prowizji pobieranych w ramach operacji wymiany walut oraz ujemne różnice kursowe  ponoszone w ramach wdrażania projektu – z wyjątkiem projektów współpracy ponadnarodowej;
 • nabycie aktywów, które były współfinansowane ze środków krajowych lub wspólnotowych w ciągu 7 lat poprzedzających datę ich nabycia;
 • pokrycie kosztów kar i grzywien, a także kosztów procesów sadowych oraz kosztów realizacji ewentualnych postanowień wydanych przez sąd;
 • pokrycie kosztów związanych z umowa leasingu, a w szczególności: podatku, marży finansującej odsetek od refinansowania kosztów, kosztów ogólnych, opłat ubezpieczeniowych;
 • wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie projektu.

 Pod pewnymi warunkami za wydatki kwalifikowalne uznaje się:

 • wydatki na przygotowanie projektu;
 • wydatki na zakup środka trwałego;
 • wydatki na zakup wartości niematerialnej lub prawnej;
 • leasing oraz inne techniki finansowania;
 • amortyzacje środka trwałego;
 • wydatki na zakup materiałów lub robót budowlanych;
 • wydatki na przebudowę urządzeń obcych;
 • wydatki na budowę przyłączy oraz wydatki na opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych lub gazowych;
 • wydatki na opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego lub opłaty za usuniecie drzew lub krzewów;
 • wydatki na odtworzenie nawierzchni drogi poza pasem prowadzonych robót;
 • wydatki na odszkodowania za zajęcie cudzej nieruchomości na czas prowadzenia robót budowlanych lub za utracone zbiory;
 • wydatki związane z uzyskaniem prawa dostępu do terenu budowy;
 • wydatki na najem nieruchomości lub jej części;
 • wydatki bieżące (np. delegacje, zakup materiałów).

Uwaga!

Od wyżej wymienionych warunków istnieje wiele wyjątków, wiec w celu poprawnego określenia kwalifikowalności wydatków w Państwa projekcie. Tym samym gorąco zapraszamy do udziału wFinancial-Statement-Analysis-Course naszym szkoleniu pn. „Zasady kwalifikowalności wydatków na lata 2014 – 2020„, na którym dowiecie się Państwo w jaki sposób maksymalizować działania w celu zwiększenia możliwości kwalifikowania wydatków w projekcie, oraz co zrobić aby zminimalizować ryzyko korekty finansowej. Podczas szkolenia omówione zostaną najczęściej pojawiające się błędy w procesie aplikowania o środki strukturalne a także założenia „zasady konkurencyjności wyboru wykonawców” zgodnej z wymaganiami Prawa Zamówień Publicznych. Szkolenie prowadzone jest przez praktyka posiadającego wieloletnie doświadczenia w ocenie kwalifkowalności wydatków oraz w rozliczaniu projektów dzięki czemu cieszy się bardzo dobrym odbiorem wśród naszych Klientów. Zapraszamy do udziału – im wcześniej dokonasz zgłoszenia tym wyższy rabat otrzymasz (nawet 20%).

 Link do formularza zgłoszeniowego