Szkolenie „Nowe zasady kwalifikowalności wydatków na lata 2014 – 2020″.


 

training-1

PROGRAM SZKOLENIA:

1) Ogólne zasady kwalifikowalności w ramach EFRR i EFS

 • Podstawy prawne kwalifikowalności,
 • Zasięg geograficzny kwalifikowalności,
 • Ocena kwalifikowalności projektu,
 • Zasady ponoszenia wydatków,
 • Zmiana podejścia w zakresie trwałości projektu.

2) Procedura w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach EFRR i EFS:

 • Ramy czasowe kwalifikowalności,
 • Ocena kwalifikowalności wydatku,
 • Dokumentowanie wydatków,
 • Zakaz podwójnego finansowania,
 • Zasada elastyczności (ang. cross-financing),
 • Projekty generujące przychód i dochód,
 • Wkład niepieniężny,
 • Zakup sprzętu używanego,
 • zakup nieruchomości gruntowej oraz zakup nieruchomości zabudowanej,
 • Opłaty finansowe i koszty finansowych instrumentów zabezpieczenia,
 • Amortyzacja,
 • Leasing i inne techniki finansowania niepowodujące natychmiastowego prawa własności,
 • Uproszczone metody rozliczania wydatków (kwoty ryczałtowe, stawki ryczałtowe, stawki jednostkowe),
 • Zakaz podwójnego finansowania wydatków,
 • Podatek od towarów i usług oraz inne podatki i opłaty,
 • Kwalifikowalność działań informacyjno- promocyjnych,
 • Koszty związane z zaangażowaniem personelu (Stosunek pracy, Stosunek cywilnoprawny, Osoby samozatrudnione),
 • Reguła proporcjonalności,
 • Wydatki na zakup sprzętu będącego środkiem trwałym do użytku na czas realizacji projektu.

3) Wydatki niekwalifikowane w ramach EFRR i EFS

4) Zasada konkurencyjności – najważniejsze reguły dotyczącego nowego podejścia do wyboru wykonawców w zamówieniach poniżej kwoty 30 000 Euro.

5) Omówieniem kluczowych elementów wzoru umowy o dofinansowanie – nowość !

6) Najczęściej pojawiające się błędy w procesie aplikowania o środki strukturalne.

7) Dyskusja i indywidualne pytania uczestników spotkania.


*Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

Wykładowca:

 • Wieloletni praktyk i ekspert ds. funduszy europejskich z 15-letnim doświadczeniem w obszarze zarządzenia dotacjami, w tym opracowywania wniosków o dofinansowanie z funduszy UE,  studium wykonalności oraz analiz finansowo-ekonomicznych;
 • Ekspert merytoryczny od 2008 roku zaangażowany w  oceny projektu w Instytucjach Organizujących Konkursy;
 • Autor wielu projektów inwestycyjnych, szkoleniowych, promocyjnych dofinansowanych z funduszy unijnych m.in. fundusze przedakcesyjne PHARE CBC, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG, Mechanizmu Norweskiego EOG, Regionalnych Programów Operacyjnych, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Kapitał Ludzki;
 • Współtwórca pierwszego w Polsce „Generatora wniosków o dofinansowanie” dla projektów infrastrukturalnych na lata 2007 – 2013;
 • W przeszłości wieloletni pracownik Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Woj. Dolnośląskiego (ocena wniosków o dofinansowanie, zarządzanie i rozliczanie projektów, kontrola projektów, szkolenia); Instytucji Zarządzającej ZPORR (2004 r.); Instytucji Pośredniczącej ZPORR – Wojewódzki Urząd Pracy (2006-2007); pracownik Urzędu Miasta (pozyskiwanie środków zewnętrznych)
 • Prelegent na licznych szkoleniach i warsztatach z zakresu wykorzystania funduszy strukturalnych;
 • Autor wielu publikacji prasowych z tematyki pozyskiwania i zarządzania projektami finansowanymi ze środków zewnętrznych;
 • Trener i wykładowca akademicki (ponad 500 h szkoleniowych) kilku uczelni wyższych prowadzący zajęcia na studiach podyplomowych w zakresie „Zarządzania Projektami UE”, które cieszą się dużą popularnością i pozytywnym odbiorem słuchaczy.
 • Wykładowa ukończył kilkumiesięczny, profesjonalny kurs trenerski podnoszący umiejętności dydaktyczne niezbędne w procesie uczenia osób dorosłych. Dzięki temu masz pewność że szkolenie będzie dopasowane do procesu nauczania osób dorosłych. Trener przywiązuje szczególną wagę do motywacji uczestników i ich aktywnego włączenia w proces szkoleniowy.

Korzyści ze szkolenia:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na prawidłowe ponoszenie i rozliczanie wydatków w ramach EFRR i EFS na lata 2014-2020,
 • poznanie genezy powstania poszczególnych przepisów prawa wspólnotowego,
 • zdobycie wiedzy w zakresie  skutecznego zmniejszenia udziału własnych środków finansowych poprzez maksymalne wykorzystanie przepisów w zakresie wykorzystania wkładu rzeczowego na rzecz projektu,
 • poznanie podstawowych reguł i „dobrych praktyk” dotyczących wyboru wykonawców poniżej progów wynikających z Ustawy PZP,
 • zmniejszenie ryzyka niekwalifikowalności wydatków ponoszonych przed ogłoszeniem konkursu i złożeniem wniosku o dofinansowanie;
 • małe grupy szkoleniowe umożliwiające praktyczne konsultacje z prowadzącym przez każdego z uczestników;
 • wykwalifikowana kadra trenerska;
 • imienne Certyfikaty Ukończenia Szkolenia
 • kompleksowy pakiet materiałów szkoleniowych.

Cel:

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami kwalifikowalności projektów i wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Naszym celem jest zmniejszenie ryzyka błędów i nieprawidłowości w Państwa projektach, które uniemożliwiałyby późniejsze rozliczenie wydatków.

W celu optymalnego dopasowania programu do Państwa oczekiwań, na kilka dni przed terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności.


Metody prowadzenia szkolenia:

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładu z omówieniem przykładów z życia połączonego z prezentacją multimedialną i dyskusją. Wykład 60%, dyskusja 40%.


Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób, które przygotowują się do zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, głównych księgowych i kierowników działów finansowo – księgowych. W zajęciach mogą uczestniczyć pracownicy urzędów administracji publicznej, jednostek powiązanych z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, organizacji pozarządowych, instytucji kultury, szkół wyższych, kościołów i parafii, zakładów opieki zdrowotnej, wspólnot mieszkaniowych,  a także pracownicy firm i przedsiębiorcy.

Program merytoryczny został przygotowany jest tak, aby w szkoleniu mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie wdrażania projektów, jak również pracownicy którzy nie realizowali projektów unijnych.


Miejsce realizacji szkolenie:

Wrocław – organizator zapewnia przerwy kawowe podczas szkolenia.


Koszt szkolenia:

Tylko – 240 zł netto (+23% VAT)

UWAGA ! Stosujemy stawkę VAT zwolniony ! – Jeśli szkolenia doskonalące kwalifikacje zawodowe pracowników administracji publicznej, zakładów budżetowych i jednostek budżetowych są finansowane ze środków publicznych w co najmniej 70%. Aby móc zastosować tę korzystniejszą stawkę VAT prosimy zaznaczyć stosowne oświadczenie o opłaceniu szkolenia ze środków publicznych zawartym w formularzu zgłoszeniowym.


Zapisy:

Telefonicznie: 0 783 443 819

E-mail: szkolenia@wid.edu.pl

Przez formularz zgłoszeniowy: Wypełnij formularz zgłoszeniowy