Szkolenie „Nowe zasady kwalifikowalności wydatków na lata 2014 – 2020″.


 

training-1

Terminy szkolenia:

 • 01.12.2017 (piątek) – Wrocław
 • 07.12.2017 (piątek) – Warszawa

 Program szkolenia:

1) Ogólne zasady kwalifikowalności w ramach EFRR i EFS

 • Podstawy prawne kwalifikowalności,
 • Zasięg geograficzny kwalifikowalności,
 • Ocena kwalifikowalności projektu,
 • Zasady ponoszenia wydatków,
 • Zmiana podejścia w zakresie trwałości projektu.

2) Procedura w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach EFRR i EFS:

 • Ramy czasowe kwalifikowalności,
 • Ocena kwalifikowalności wydatku,
 • Dokumentowanie wydatków,
 • Zakaz podwójnego finansowania,
 • Zasada elastyczności (ang. cross-financing),
 • Projekty generujące przychód i dochód,
 • Wkład niepieniężny,
 • Zakup sprzętu używanego,
 • zakup nieruchomości gruntowej oraz zakup nieruchomości zabudowanej,
 • Opłaty finansowe i koszty finansowych instrumentów zabezpieczenia,
 • Amortyzacja,
 • Leasing i inne techniki finansowania niepowodujące natychmiastowego prawa własności,
 • Uproszczone metody rozliczania wydatków (kwoty ryczałtowe, stawki ryczałtowe, stawki jednostkowe),
 • Zakaz podwójnego finansowania wydatków,
 • Podatek od towarów i usług oraz inne podatki i opłaty,
 • Kwalifikowalność działań informacyjno- promocyjnych,
 • Koszty związane z zaangażowaniem personelu (Stosunek pracy, Stosunek cywilnoprawny, Osoby samozatrudnione),
 • Reguła proporcjonalności,
 • Wydatki na zakup sprzętu będącego środkiem trwałym do użytku na czas realizacji projektu.

3) Wydatki niekwalifikowane w ramach EFRR i EFS

4) Zasada konkurencyjności – najważniejsze reguły dotyczącego nowego podejścia do wyboru wykonawców w zamówieniach poniżej kwoty 30 000 Euro.

5) Omówieniem kluczowych elementów wzoru umowy o dofinansowanie – nowość !

6) Najczęściej pojawiające się błędy w procesie aplikowania o środki strukturalne.

7) Dyskusja i indywidualne pytania uczestników spotkania.


*Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

Wykładowca – wieloletni praktyk i ekspert ds. funduszy europejskich z 14-letnim doświadczeniem w obszarze zarządzenia dotacjami, w tym opracowywania wniosków o dofinansowanie z funduszy UE,  studium wykonalności oraz analiz finansowo-ekonomicznych. Autor wielu projektów inwestycyjnych, szkoleniowych, promocyjnych dofinansowanych z funduszy unijnych m.in. fundusze przedakcesyjne PHARE CBC, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG, Mechanizmu Norweskiego EOG, Regionalnych Programów Operacyjnych, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Kapitał Ludzki. Od 7 lat ekspert powołany przez Ministra Rozwoju Regionalnego w celu oceny projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach programów na lata 2007-2013. Współtwórca pierwszego w Polsce „Generatora wniosków o dofinansowanie” dla projektów infrastrukturalnych na lata 2007 – 2013. Od 10 lat związany z administracją samorządową i rządową – specjalizujący się w ocenie, prowadzeniu i nadzorowaniu procesu rozliczania realizowanych projektów. Praktyczne doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Instytucji Zarządzającej ZPORR (2004 r.), w Instytucji Pośredniczącej ZPORR – Wojewódzki Urząd Pracy (2006-2007), Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego (2007-2015). Dodatkowo trener prowadzi szeroko zakrojony konsulting na rzecz podmiotów prywatnych w zakresie pozyskiwania i rozliczania dotacji. Wykładowa ukończył kilkumiesięczny, profesjonalny kurs trenerski podnoszący umiejętności dydaktyczne niezbędne w procesie uczenia osób dorosłych. Wykładowca kilku uczelni wyższych prowadzący zajęcia na studiach podyplomowych w zakresie „Zarządzania Projektami UE”, które cieszą się dużą popularnością i pozytywnym odbiorem słuchaczy. Trener przywiązuje szczególną wagę do motywacji uczestników i ich aktywnego włączenia w proces szkoleniowy, tak by mogli określić swoje położenie w kontekście tematu szkolenia, doświadczyć nauczanych kompetencji oraz wypracować rozwiązania optymalne dla siebie i swojego środowiska pracy. Prelegent na licznych szkoleniach i warsztatach z zakresu wykorzystania funduszy strukturalnych. Ekspert I-go stopnia w kilku Regionalnych Programach Operacyjnych na lata 2014 – 2020.

Korzyści ze szkolenia:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na prawidłowe ponoszenie i rozliczanie wydatków w ramach EFRR i EFS na lata 2014-2020,
 • poznanie genezy powstania poszczególnych przepisów prawa wspólnotowego,
 • zdobycie wiedzy w zakresie  skutecznego zmniejszenia udziału własnych środków finansowych poprzez maksymalne wykorzystanie przepisów w zakresie wykorzystania wkładu rzeczowego na rzecz projektu,
 • poznanie podstawowych reguł i „dobrych praktyk” dotyczących wyboru wykonawców poniżej progów wynikających z Ustawy PZP,
 • zmniejszenie ryzyka niekwalifikowalności wydatków ponoszonych przed ogłoszeniem konkursu i złożeniem wniosku o dofinansowanie;
 • małe grupy szkoleniowe umożliwiające praktyczne konsultacje z prowadzącym przez każdego z uczestników;
 • wykwalifikowana kadra trenerska;
 • imienne Certyfikaty Ukończenia Szkolenia
 • kompleksowy pakiet materiałów szkoleniowych.

Cel – Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami kwalifikowalności projektów i wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Naszym celem jest zmniejszenie ryzyka błędów i nieprawidłowości w Państwa projektach, które uniemożliwiałyby późniejsze rozliczenie wydatków.

W celu optymalnego dopasowania programu do Państwa oczekiwań, na kilka dni przed terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności.

Metody prowadzenia szkolenia – Zajęcia będą prowadzone w formie wykładu z omówieniem przykładów z życia połączonego z prezentacją multimedialną i dyskusją. Wykład 60%, dyskusja 40%.

Adresaci szkolenia – Szkolenie skierowane jest do osób, które przygotowują się do zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, głównych księgowych i kierowników działów finansowo – księgowych. W zajęciach mogą uczestniczyć pracownicy urzędów administracji publicznej, jednostek powiązanych z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, organizacji pozarządowych, instytucji kultury, szkół wyższych, kościołów i parafii, zakładów opieki zdrowotnej, wspólnot mieszkaniowych,  a także pracownicy firm i przedsiębiorcy.

Program merytoryczny został przygotowany jest tak, aby w szkoleniu mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie wdrażania projektów, jak również pracownicy którzy nie realizowali projektów unijnych.

Cena szkolenia wynosi 240,00 zł netto/osoba


UWAGA ! Stosujemy stawkę VAT zwolniony ! – Jeśli szkolenia doskonalące kwalifikacje zawodowe pracowników administracji publicznej, zakładów budżetowych i jednostek budżetowych są finansowane ze środków publicznych w co najmniej 70%. Aby móc zastosować tę korzystniejszą stawkę VAT prosimy zaznaczyć stosowne oświadczenie o opłaceniu szkolenia ze środków publicznych zawartym w formularzu zgłoszeniowym.

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy już teraz i skorzystaj z atrakcyjnej promocji !