Analiza efektywności kosztowej – załącznik w PROW


analiza-finansowa

WID Wrocławska Inicjatywa Doradcza, informuje, że zgodnie z ogłoszonym naborem wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW) na zadania z zakresu gospodarki wodno – ściekowej konieczne jest opracowanie nowego załącznika pod nazwą „Analiza efektywności kosztowej”.

Jest to nowy załącznik do wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” .

Analiza efektywności kosztowej powinna zawierać co najmniej dwa warianty osiągnięcia celu operacji, uwzględniając ich koszty inwestycyjne i eksploatacyjne.

W związku z tym, że jest to nowy rodzaj dokumentu w ramach PROW oraz z uwagi na krótki okres na przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, zapraszamy do współpracy z naszą firmą celem przygotowania profesjonalnej analizy efektywności kosztowej. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu tego typu dokumentów stanowiących w dużych projektach inwestycyjnych element analizy finansowo – ekonomicznej opracowywanej na potrzeby Studiów Wykonalności – w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych czy też Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Współpraca z naszymi ekspertami zaowocuje profesjonalnym i szybkim przygotowaniem tego typu opracowania. Szczegóły współpracy po wysłaniu zapytania z Państwa strony informacji w zakresie założeń projektu – na adres email kontakt@wid.edu.pl