Pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020.


f5048472Bank Gospodarstwa Krajowego, jako państwowy bank rozwoju będzie kontynuował udzielanie pożyczek samorządom w ramach PROW 2014-2020.

Kto będzie mógł skorzystać?

Pożyczki udzielane będą na finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz lokalne grupy działania.

Jakie działania będzie można sfinansować?

Ze środków pożyczek finansowane będą następujące działania:

1. Transfer wiedzy i działalność informacyjna (szkolenia ukierunkowane na rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych rolników, właścicieli lasów; demonstracje służące upowszechnianiu innowacji i dobrych praktyk w zakresie produkcji rolnej lub leśnej lub przetwórstwa rolno-spożywczego);

2. Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw (porady dla rolnika i właściciela lasu oraz wsparcie na szkolenia doradców);

3. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, wsparcie na badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej, wsparcie na inwestycje w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury);

4. Współpraca (wsparciem objęte zostaną grupy EPI – grupy operacyjne na rzecz innowacji – utworzone w celu opracowania i wdrożenia konkretnej operacji);

5. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność), w zakresie poddziałania: Wsparcie na realizację operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Na jakich warunkach?

Pożyczki udzielane będą do wysokości wkładu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) określonego w umowie o przyznaniu pomocy. Spłata pożyczki będzie dokonywana ze środków przekazywanych przez agencję płatniczą.

Zgodnie z Ustawą o finansowaniu wspólnej polityki rolnej z dnia 27 maja 2015 r. (Dz.U. z 2015, poz. 1130) z 25 sierpnia 2015 r., Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia szczegółowe warunki, tryb i terminy udzielania przez BGK pożyczek z budżetu na wyprzedzające finansowanie oraz rozliczania i zwrotu pożyczek. Prace legislacyjne nad rozporządzeniem są finalizowane.

Najważniejsze korzyści.

Samorządy i lokalne grupy działania, które zdecydują się na pożyczkę z budżetu państwa w BGK, mogą liczyć na:

• preferencyjne oprocentowanie, które zgodnie z projektem rozporządzenia będzie równe 0,25 stawki referencyjnej obliczanej jako średnia arytmetyczna wskaźnika WIBOR 3M za okres ostatnich trzech dni kwartału poprzedzającego kwartał, w którym uruchamiana jest transza pożyczki;

• niską prowizję stanowiącą 0,1% kwoty udzielonej pożyczki;

prostą i szybką procedurę obsługi – zawarcie umowy pożyczki następuje w terminie miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku;

brak konieczności przeprowadzenia przetargu.

Gdzie będzie można uzyskać?

Wnioski o udzielenie pożyczki przyjmowane będą we wszystkich oddziałach BGK na terenie kraju.

Wszelkie zapytania dotyczące pożyczek z budżetu państwa w ramach PROW 2014-2020 można kierować na adres e-mail: prow@bgk.pl