Wykaz projektów drogowych wybranych w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WD 2014 – 2020


f12111088Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził wykazy projektów transportowych, pozakonkursowych w priorytecie inwestycyjnym 5.1 RPO WD 2014-2020. Dzięki trybowi pozakonkursowemu wykazane w zestawieniach inwestycji drogowe w ramach działania 5.1 RPO WD 14-20 mają zapewnione finansowanie.

  • 29 września 2015r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję w sprawie pozytywnego zaopiniowania Strategii ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, Aglomeracji Jeleniogórskiej, Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie możliwości finansowania z RPO WD 2014-2020;
  • 16 października 2015 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia wykazu projektów transportowych w priorytecie inwestycyjnym 5.1 Drogowa dostępność transportowa, wskazanych do realizacji w Strategii Województwa Dolnośląskiego 2020.

Źródło i wykaz konkretnych projektów drogowych:

http://rpo.dolnyslask.pl/wykazy-projektow-transportowych-pozakonkursowych-w-priorytecie-inwestycyjnym-5-1-rpo-wd-2014-2020/