Nabór na ekspertów z dziedziny „ZDROWIE” w ramach RPO WD 2014-2020


f8420192ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza nabór na kandydatów na ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) w dziedzinie Ochrona zdrowia.

 O wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów mogą ubiegać się osoby, które nie są pracownikami instytucji zaangażowanych w realizację RPO WD 2014-2020 i spełniają łącznie następujące warunki:

1) korzystają z pełni praw publicznych;

2) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;

3) nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;

4) posiadają wykształcenie wyższe i legitymują się minimum dyplomem magistra albo tytułem równorzędnym, inżyniera lub posiadają licencjat;

5) posiadają minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie Ochrona zdrowia, w ramach której dokonywany będzie wybór projektów i prowadzony jest nabór kandydatów na ekspertów, w co najmniej jednym z poniższych obszarów:

a) opracowanie i/lub wdrażanie programów zdrowotnych i/lub programów polityki zdrowotnej, m.in. w ramach 5 głównych grup chorób: układu krążenia, nowotworowych, psychicznych, układu kostno-stawowego i mięśniowego, układu oddechowego,

     b) zdrowie publiczne, opieka zdrowotna, ochrona zdrowia, profilaktyka zdrowotna,

     c) medycyna pracy i/lub rehabilitacja medyczna ułatwiająca powrót do pracy,

     d) badania profilaktyczne w zakresie nowotworów: jelita grubego i/lub piersi i/lub szyjki macicy,

6) posiadają wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WD 2014-2020.

Wniosek o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów musi zawierać:

1) wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z podpisanymi oświadczeniami:

– o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych osobowych w Wykazie prowadzonym przez IZ RPO WD 2014-2020 oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych,

– o niepozostawaniu w stosunku pracy z IZ, IP lub IW RPO WD 2014-2020,

– o posiadaniu wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WD 2014-2020;

2) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

3) kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę ubiegającą się o status kandydata na eksperta) potwierdzających spełnienie warunków dotyczących wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego w wybranej dziedzinie.

Szczegółowe zasady naboru określa Regulamin powoływania kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Termin składania dokumentów od 6.11.2015 r. do 26.11.2015 r. 

Więcej:

http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-naborze-na-kandydatow-na-ekspertow-w-ramach-dziedziny-ochrona-zdrowia/