Roczne archiwa: R


Pół roku czekają wnioskodawcy na wyniki unijnych konkursów.

Serwis Samorządowy PAP podaje, że nadal średnio pół roku czekają wnioskodawcy na rozstrzygnięcie konkursu o dotacje unijne. Według danych resortu rozwoju najdłużej trwają nabory w programie Rozwój Polski Wschodniej – 194 dni. Spośród regionalnych programów operacyjnych najszybciej są rozstrzygane konkursy w woj. opolskim – średnio w 119 dni, a najwolniej […]


Budujemy energooszczędnie – zapraszamy do obejrzenia cyklu programów telewizyjnych – cz. 2 „Jak ogrzać dom”

Zapraszamy Was do obejrzenia 10 bardzo ciekawych filmów z cyklu pn. „Eko domy i nie domy”, wyemitowanego na antenach telewizji regionalnych. Cykl programów powstał w ramach projektu „Ekodomy i nie domy” , realizowanego przez Firmę Reklamową KAMA Kamila Krystyna Marek, dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki […]


Kwalifikowalność wydatków – temat kluczowy dla powodzenia projektów.

Kwalifikowalność wydatków jest jednym z kluczowych zagadnień podczas przygotowywania projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich na lata 2014 – 2020. Określa ono, które z poniesionych wydatków „pasują” do celów i zasad funduszu i mogą zostać częściowo sfinansowane, a które musimy ponieść sami. Warto podkreślić że z kwalifikowalnością wydatków będziemy mieli […]


Budujemy energooszczędnie – zapraszamy do obejrzenia cyklu programów telewizyjnych – cz. 1

Zapraszamy Was do obejrzenia 10 bardzo ciekawych filmów z cyklu pn. „Eko domy i nie domy”, wyemitowanego na antenach telewizji regionalnych. Cykl programów powstał w ramach projektu „Ekodomy i nie domy” , realizowanego przez Firmę Reklamową KAMA Kamila Krystyna Marek, dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki […]


UWAGA – WAŻNE – Baza konkurencyjności dla EFRR – portal dla publikacji ogłoszeń PZP/zapytań ofertowych.

Dzielimy się z Wami bardzo ważną informacją, którą pozyskaliśmy w ostatnich dniach, która może mieć decydujące znaczenia przy ocenie kwalifikowalności ponoszonych przez Was wydatków w ramach swoich projektów. Od 07 grudnia 2015 roku rozpoczęła swoje funkcjonowanie platforma internetowa na której zgodnie z założeniami „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2014 […]


Nowe progi unijne dla zamówień publicznych od 01 stycznia 2016.

Zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej od 1 stycznia 2016 roku będą obowiązywać nowe progi unijne. Zmianie ulegnie również średni kurs złotego w stosunku do euro, który stanowi podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Nowe progi przedstawiają się następująco: • dla zamówień rządowych na dostawy i usługi: obowiązujący próg 134 tys. euro […]


Nabór kandydatów na ekspertów w ramach RPO Woj. Dolnośląskiego – zobacz jakie dziedziny

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza nabór na kandydatów na ekspertów, biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania[1] współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) w następujących dziedzinach: Potencjał B+R i wdrożeniowy […]


Pierwsze nabory wniosków w ramach POIiŚ 2014-2020 – zobacz jakie…

W dniu 30 listopada br. rozpoczęły się pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie w ramach konkursów ogłoszonych dla: Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi (Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna (Plany ochrony) Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Szczegółowe informacje […]


Legalna definicja projektu hybrydowego

13 września 2014 r. weszła w życie przygotowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa). Ustawa wprowadza legalną definicję projektu hybrydowego, tj. projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego i współfinansowanego z funduszy UE: […]


Aktualizacja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POIŚ 2014 – 2020

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Waldemar Sługocki zatwierdził 29 października 2015 r. zaktualizowany Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wersja 1.1) (SzOOP). Zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu obejmują następujące elementy dokumentu: Sektor energetyki Dokonano aktualizacji zapisów dotyczących Instytucji Wdrażającej w poddziałaniu 1.1.2, w ramach którego zadania będą […]


Nowe Wytyczne MIR dot. zasady partnerstwa na lata 2014-2020

Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak zatwierdziła 28 października 2015 r. drugą wersję „Wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020”. Wytyczne odpowiadają na postulaty dotyczące zwiększenia udziału partnerów, w tym przede wszystkim partnerów społecznych oraz organizacji pozarządowych, w procesie realizacji wsparcia ze środków funduszy polityki spójności w perspektywie […]


RPO WD 2014-2020: Kolejna zmiana SZOOP-u

Dla wszystkich zainteresowanych aplikowaniem do Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014-2020 zamieszczamy, link do zapoznania się z kolejną zmianą najważniejszego dokumentu dla przyszłych Beneficjentów, tj. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP) Czytaj więcej: http://rpo.dolnyslask.pl/zmiana-szoop-rpo-wd-listopad-2015-r/


RPO WD 2014 – 2020 (EFS) Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów

Dla potencjalnych wnioskodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki na projekty „miękkie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 publikujemy „Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2014-2020 (dla konkursów współfinansowanych z EFS ogłaszanych przez IZ RPO WD 2014-2020)„. Dokument ma na celu […]


Pomoc publiczna przy projektach rewitalizacyjnych 2014–2020

Projekty rewitalizacyjne zawierają w sobie różne rodzaje inwestycji, m.in. w zakresie infrastruktury lokalnej, kultury czy sportu i rekreacji. W każdym z tych przypadków zmieniło się podejście Komisji Europejskiej do pomocy publicznej. Według definicji zawartej na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIR), rewitalizacja to kompleksowy proces przemian społecznych, ekonomicznych, przestrzennych i […]