SZOOP POIŚ


Aktualizacja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POIŚ 2014 – 2020

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Waldemar Sługocki zatwierdził 29 października 2015 r. zaktualizowany Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wersja 1.1) (SzOOP). Zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu obejmują następujące elementy dokumentu: Sektor energetyki Dokonano aktualizacji zapisów dotyczących Instytucji Wdrażającej w poddziałaniu 1.1.2, w ramach którego zadania będą […]