Archiwum dnia: 2 grudnia 2015


Legalna definicja projektu hybrydowego

13 września 2014 r. weszła w życie przygotowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa). Ustawa wprowadza legalną definicję projektu hybrydowego, tj. projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego i współfinansowanego z funduszy UE: […]


Aktualizacja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POIŚ 2014 – 2020

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Waldemar Sługocki zatwierdził 29 października 2015 r. zaktualizowany Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wersja 1.1) (SzOOP). Zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu obejmują następujące elementy dokumentu: Sektor energetyki Dokonano aktualizacji zapisów dotyczących Instytucji Wdrażającej w poddziałaniu 1.1.2, w ramach którego zadania będą […]