Archiwa miesięczne: wrzesień R


Pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020.

Bank Gospodarstwa Krajowego, jako państwowy bank rozwoju będzie kontynuował udzielanie pożyczek samorządom w ramach PROW 2014-2020. Kto będzie mógł skorzystać? Pożyczki udzielane będą na finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz lokalne grupy działania. Jakie działania będzie można sfinansować? Ze środków pożyczek finansowane będą następujące działania: 1. […]


Zapraszamy na atrakcyjne szkolenie prezentujące RPO dla Woj. Dolnośląskiego 2014 -2020.

Od kilku miesięcy potencjalni Beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 mogą przygotowywać się do aplikowania o środki w ramach tego programu. Jednak znajomość samego Programu Operacyjnego jest niewystarczająca aby myśleć o sukcesie w pozyskaniu dofinansowania zewnętrznego. W związku z prośbami i zapytaniami z Państwa […]


Szkolne szafki za unijne pieniądze?

Nauczyciele pytają o możliwość dofinansowania zakupu szafek szkolnych dla dzieci. Resort edukacji odsyła do regionalnych programów operacyjnych. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach szkoły mają zapewnić uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych. Według posła Macieja Orzechowskiego (PO) w wielu […]


Powszechne błędy przy zamówieniach publicznych.

Kontrolerzy Europejskiego Trybunału Obrachunkowego zalecają KE zawieszenie płatności na rzecz niektórych państw członkowskich, także Polski. Wniosek taki płynie z opublikowanego 15 września raportu o sposobie udzielania zamówień przez władze publiczne w Unii Europejskiej. W latach 2009-2013 r. Komisja Europejska wszczęła 74 postępowania o naruszenie przepisów w związku z zamówieniami publicznymi. […]


RPO Woj. Lubuskie 2014 – 2020 – ruszają kolejne konkursy !

25 sierpnia br. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o ogłoszeniu do końca miesiąca 7 konkursów – 2 w ramach Osi Priorytetowej (OP) 7 Równowaga Społeczna i 4 w ramach OP 8 Nowoczesna Edukacja. Ogłoszony zostanie także pierwszy konkurs na dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, skierowany do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego […]


Pierwsze konkursy dla przedsiębiorców w ramach RPO WD 2014 – 2020 !!!

Dzisiaj dzielimy się z wami najnowszą informacją którą udało nam się pozyskać w zakresie najbliższych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Zgodnie z „Harmonogramem naboru wniosków” opublikowanym w lipcu 2015 roku, wiedzieliśmy że pierwsze konkursy dla dolnośląskim przedsiębiorców będą uruchomione w ramach […]


Chcesz być ekspertem EFRR w ramach RPO WD 2014 -2020 ?

Informujemy, że do 23 września 2015 roku, będzie trwał nabór na ekspertów oceniających projekty twarde w ramach EFRR finansowane z RPO WD 2014-2020. Eksperci są poszukiwani w następujących dziedzinach: 1) Dziedzictwo kulturowe, 2) Rozwój usług elektronicznych, 3) Infrastruktura drogowa, 4) Transport kolejowy, 5) Infrastruktura edukacyjna, 6) Analiza ekonomiczno-finansowa, 7) Pomoc […]


Ważne ! Ustalenia z Komitetu Monitorującego RPO WD 2014 – 2020

28 sierpnia 2015 r. odbyło się trzecie posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020. Głównym tematem posiedzenia była dyskusja nad kolejnymi kryteriami wyboru projektów oraz ich zatwierdzenie. Przyjęcie kryteriów do poszczególnych działań odbywało się sekcjami. Zostały również przyjęte kryteria zgodności projektów ze Strategią ZIT. Ponadto członkowie Komitetu zatwierdzili Strategię komunikacji RPO […]