Chcesz być ekspertem EFRR w ramach RPO WD 2014 -2020 ?


Informujemy, że do 23 września 2015 roku, będzie trwał nabór na ekspertów oceniających projekty twarde w ramach EFRR finansowane z RPO WD 2014-2020. Eksperci są poszukiwani w następujących dziedzinach:

1) Dziedzictwo kulturowe,

2) Rozwój usług elektronicznych,

3) Infrastruktura drogowa,

4) Transport kolejowy,

5) Infrastruktura edukacyjna,

6) Analiza ekonomiczno-finansowa,

7) Pomoc publiczna,

8) Prawo budowlane,

9) Zamówienia publiczne,

10) Ocena oddziaływania na środowisko,

11) Rozwój regionalny,

12) Lokalne Programy Rewitalizacji (LPR-y),

13) Plany Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN-y).

Pełna treść ogłoszenia o naborze jest dostępna na stronie RPO WD:

http://rpo.dolnyslask.pl/index.php?id=1767

Wrocławska Inicjatywa Doradcza zachęca doświadczonych specjalistów i praktyków w w\w dziedzinach do wpisywania się na listę ekspertów i przyczynienie się do wyboru najlepszych projektów do dofinansowania w ramach RPO WD 2014-2020.