Roczne archiwa: R


Dzielimy się naszą wiedzą !!! – zobacz pytania i odpowiedzi ARiMR dla projektów z działania 19.2

W związku z tym, że w obecnym momencie zostanie ogłoszonych w całej Polsce wiele naborów w ramach inicjatywy Leader/PROW 2014-2020 pragniemy podzielić się z Państwem częścią naszej wiedzy zdobywanej przez dłuższy czas, licząc że Państwa projekty będą lepsze merytorycznie, a także mając nadzieję, że w przyszłości zostaną Państwo naszymi klientami, […]


Przypomnienie nabory w ramach LGD na zakładanie i rozwijanie działalności gospodarczej.

Przypominamy, że Lokalne Grupy Działania na terenie całej Polski rozpoczęły aktywne działania celem ogłaszania konkursów dla projektów z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i rozwijania działalności gospodarczej w ramach środków pochodzących z PROW 2014 – 2020. Np. Lokalna Grupa Działania DUCH GÓR przyjmuje wnioski do dnia 16.12.2016 – więcej w linku: […]


Rozliczamy projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych. Praktyczne doświadczenie od 12 lat.

WID Wrocławska Inicjatywa Doradcza zaprasza do współpracy w zakresie skutecznego i sprawnego rozliczenia Państwa projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych w ramach usługi „Rozliczanie projektów unijnych”. Posiadamy odpowiedni potencjał i doświadczenie praktyczne w tym zakresie, które wynika ze współpracy z ekspertami, którzy rozliczali wiele projektów w poprzednich perspektywach finansowych lub byli […]


Dofinansowanie z Lokalnych Grup Działania w ramach PROW 2014-2020 (do 300 000 zł na zakładanie i rozwijanie działalności gospodarczej)

DOFINANSOWANIE Z PROW 2014-2020 NA ZAKŁADANIE/ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Dotacje na rozwój firmy z PROW to aż 300 tysięcy złotych, jakie można pozyskać na rozwój przedsiębiorstwa.  Jest to naprawdę korzystna forma dotacji, gdyż poziom dofinansowania wynosi aż 70%.  Nabory prowadzone przez Lokalne Grupy Działania mają być ogłoszone jeszcze w tym roku […]


Odrębna ewidencja księgowa w ramach projektów UE 2014-2020

WID Wrocławska Inicjatywa Doradcza, przypomina, że: Beneficjenci realizujący operacje w ramach funduszy UE na lata 2014-2020 są zobowiązani do prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z realizacją projektu. Wymóg ten, ma na celu identyfikację poszczególnych działań (zdarzeń) księgowych i gospodarczych, przeprowadzonych dla […]


PROW 2014 – 2020 Zamówienia publiczne – cenne wskazówki

A. Kwestia: Rażąco niska cena W związku z rozstrzyganymi przez beneficjentów PROW 2014-2020 postępowaniami o udzielanie zamówień publicznych instytucje zaangażowane we wdrażanie PROW zwracają uwagę aby w przypadku wpływu ofert, których cena jest istotnie niższa od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, zwrócić się do oferentów o odpowiednie […]


Nowe zasady kwalifikowania wydatków w ramach Funduszy Strukturalnych.

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi „Wytycznymi kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020″. Wytyczne obowiązują od 14.10.2016 r. link: https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/fundusze-europejskie/wytyczne/wytyczne-na-lata-2014-2020/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2/


Analiza efektywności kosztowej – załącznik w PROW

WID Wrocławska Inicjatywa Doradcza, informuje, że zgodnie z ogłoszonym naborem wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW) na zadania z zakresu gospodarki wodno – ściekowej konieczne jest opracowanie nowego załącznika pod nazwą „Analiza efektywności kosztowej”. Jest to nowy załącznik do wniosku o przyznanie pomocy […]


Zamówienia publiczne po Nowelizacji Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2016 r., poz. 1020, opublikowana została nowelizacja Prawo Zamówień Publicznych, tzn. ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja weszła w życie w dniu 28 lipca 2016 r. (z wyjątkiem […]


Ważne ! – PROW 2014 – 2020 Rozporządzenie wykonawcze dot. „Gospodarki wodno-ściekowej”

W dniu 05 sierpnia 2016 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, […]


Taryfikator korekt finansowych za naruszenie zapisów Ustawy PZP – rozporządzenie.

W związku z zaawansowanymi działaniami wielu Wnioskodawców funduszy unijnych w zakresie wyboru wykonawców w drodze konkurencyjnego wyboru przypominamy o konieczności dołożenia szczególnej skrupulatności przy wyborze kontrahentów, zwłaszcza pod kątem zachowania zasady przejrzystości i konkurencyjności. Przypominamy, że już od 18 lutego 2016 roku w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju […]


ARiMR opublikowała wzory wniosków o dofinansowanie w ramach PROW 2014 – 2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała wzory wniosków o dofinansowanie w ramach m.in. rozpoczęcia i rozwinięcia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wg informacji przekazywanych przez Ministerstwo Rolnictwa, pierwsze nabory wniosków dotyczące m.in. rozpoczęcia i rozwinięcia działalności gospodarczej planowane są […]


Nowy harmonogram naboru wniosków RPOWD 2014-2020 na rok 2017 !!! (plus aktualizacja na rok 2016)

27 lipca 2016 r. uchwałą nr 2541/V/16 Zarząd Województwa Dolnośląskiego zmienił Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na lata 2015 i 2016 w zakresie konkursów przewidzianych w roku 2016. Harmonogram na rok 2015 pozostał bez zmian w stosunku do uchwały nr […]