Ważne ! Ogłoszono kolejny nabór wniosków dla przedsiębiorców w ramach RPO WD 2014 – 2020 (dz. 1.2.1.A)


dotacjaNareszcie doczekaliśmy się ogłoszenia pierwszych naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Jest to bardzo ważna informacja dla wszystkich podmiotów zainteresowanych aplikowaniem o środki unijne w ramach tego programu oraz moment kluczowy aby dokładnie i rzetelnie przeanalizować swoje zamierzenia inwestycyjne i sam projekt.

Kolejnym naborem o którym pragniemy was poinformować, jest nabór dla Przedsiębiorców w ramach działania 1.2.1.A „Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R” zarówno w ramach naborów horyzontalnych jak również w ramach ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Proszę zanotujcie terminy składania wniosków !

 

Szczegóły poniżej:

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Oś priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działaniu 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa” Poddziałaniu 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa– konkurs horyzontalny”  Schemacie 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za
pośrednictwem systemu informatycznego (http://gwnd.dolnyslask.pl/)
w terminie: od godz. 8.00 30.11.2015r. do godz.15.00 07.12.2015r.

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R polegającą na:

a) prowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych (w tym eksperymentalnych prac rozwojowych)

Projekty badawcze przedsiębiorstw mających służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe).
W ramach wsparcia finansowany może być cały procesu powstania innowacji, projekt może obejmować różne etapy prowadzenia prac B+R, do etapu pierwszej produkcji włącznie.
Wsparcie mogą otrzymać projekty polegające m.in. na:
– prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,
– innowacjach technologicznych (w tym pierwsze wdrożenie technologii),
– opracowaniu linii pilotażowych,
– opracowaniu demonstracyjnych prototypów (w ramach tego etapu prac B+R dokonana zostanie weryfikacja nowego rozwiązania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych),
– ocenie potencjału komercyjnego projektu itp.

Projekty mogą być realizowane przez przedsiębiorstwa samodzielnie bądź jako lidera konsorcjum we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, m.in.: jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB lub podmiotami leczniczymi.

b) zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej)

Wdrożenie (dostosowanie) zakupionych wyników prac B+R jest możliwe tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia, uzupełniających/dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa, eksperymentalnych prac rozwojowych. Prace te będą mogły być prowadzone zarówno samodzielnie przez przedsiębiorstwa, jak i w formie zlecenia.

Beneficjenci mogą ponosić wydatki, które wykraczają poza zakres prac B+R i które stanowią ich niezbędne uzupełnienie związane z realizowanym projektem, w zakresie:
• tworzenia lub rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej ,
• ochrony własności intelektualnej, powstałej w wyniku realizacji projektu, a więc finansowanie kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego do urzędów patentowych (z wyłączeniem kosztów związanych z postępowaniami sądowymi),
• wzornictwa przemysłowego,
• rozwoju umiejętności kadr (w ramach cross financingu).

W wyniku ww. typów projektów może zostać osiągnięty etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) mogący pozwolić na jego pierwszą produkcję. Każdy projekt pierwszej produkcji musi obejmować również etapy poprzedzające (prace rozwojowe/fazę demonstracji i walidacji).

Preferencję uzyskają projekty:
– których elementem będzie stworzenie etatów badawczych;
– realizowane w ramach konsorcjum przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowej;
– realizowane w ramach partnerstw przedsiębiorstw;
– projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi –w przypadku dużych firm.

Wszystkie projekty składane w ramach konkursu objęte będą pomocą publiczną, a wsparcie udzielone zostanie zgodnie z art. 25 rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)

 II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Wsparcie udzielane będzie beneficjentom, bez względu na jego wielkość (mikro, mały, średni oraz duży), którzy prowadzą działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego lub zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie województwa dolnośląskiego.

 III. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi: równowartość 39 479 530 EUR. Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,2405 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 28.08.2015 r.) alokacja w PLN wynosi 167 412 946 PLN.

 IV. Zasady finansowania projektu

Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 5 000 000 PLN.

– Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnychwynosi 100 000 PLN
– Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 4 300 000 PLN

 V. Poziom dofinansowania projektów

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu ilustruje tabela:

Przedsiębiorca                            Badania przemysłowe                                                    Prace rozwojowe (eksperymentalne)
Maks. dof./Maks. dof. pouwzględnieniu zwiększenia*            Maks. dof./Maks. dof. po uwzględnieniu zwiększenia*

Mikro                           70%                            80%                                                              45%                           60%
Mały                             70%                            80%                                                              45%                           60%
Średni                          60%                            75%                                                              35%                           50%
Duży                             50%                            65%                                                             25%                           40%

* Intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15 punktów procentowych, do maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowalnych, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:
a) projekt zakłada efektywną współpracę:
– między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, lub jest realizowany w co najmniej dwóch państwach członkowskich lub w państwie członkowskim i w państwie umawiającej się strony Porozumienia EOG, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych, lub
– między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań

b) wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.

 VI. Okres realizacji projektu

a) Rozpoczęcie prac (rzeczowej realizacji projektu) może nastąpić najwcześniej po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Powyższa reguła nie dotyczy zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, które mogą rozpoczynać się od 1 stycznia 2014r.

Rozpoczęcie prac, z zastrzeżeniem ww. czynności w terminie wcześniejszym niż po zarejestrowaniu wniosku o dofinansowanie powoduje jego odrzucenie (negatywną ocenę).

b) Wniosek Beneficjenta o płatność końcową musi zostać złożony do DIP w terminie do 31 grudnia 2017 roku.

 VII. Termin, miejsce i sposób składnia wniosków o dofinansowanie projektu oraz sposób uzupełniania w nich braków formalnych/oczywistych omyłek:

Wniosek o dofinansowanie będzie składany wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji System Oceny i Naboru Wniosków dostępnej na stronie http://gwnd.dolnyslask.pl/.
Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić według Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu). Wszelkie inne formy elektronicznej lub papierowej wizualizacji treści wniosku nie stanowią wniosku o dofinansowanie i nie będą podlegać ocenie.

Wnioski o dofinansowanie muszą być podpisane w ePUAP albo za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowalnego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Podpis ten jest obligatoryjny.
Wypełniony wniosek o dofinansowanie musi zostać podpisany elektronicznie Użycie opcji „złóż wniosek” spowoduje wysłanie podpisanego wniosku do DIP.

Termin:
Składanie wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach Działania 1.2 Schematu 1.2A trwa 8 dni kalendarzowych. Przewidziany termin przeprowadzenia naboru wniosków
(rejestracji wniosków o dofinansowanie) odbywać się będzie w terminie:

od godz. 8.00 30.11.2015r. do godz.15.00 07.12.2015r.

Jeden Wnioskodawca może złożyć w niniejszym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie projektu lub poprawienie w nim oczywistej omyłki nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji (zgodnie z art. 43 ustawy wdrożeniowej). Powyższy warunek jest oceniany przez DIP. Szczegółowe informacje na temat sposobu uzupełnień braków formalnych oraz poprawy oczywistych omyłek znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 VIII. Zasady wyboru projektów:

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 IX. Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu procedury weryfikacji technicznej, oceny formalnej i merytorycznej wszystkich wniosków o dofinansowanie.
Wyniki oceny wniosków o dofinansowanie zostaną przekazane Wnioskodawcom pocztą tradycyjną oraz elektroniczną/faksem. Dodatkowo informacje zostaną opublikowane na stronie internetowej DIP(www.dip.dolnyslask.pl) i na portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl)

Szczegółowe informacje na temat procedur weryfikacji technicznej, oceny formalnej i merytorycznej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2016r.

 X. Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146).

Szczegółowe informacje na temat procedur odwoławczej znajduje się w Regulaminie Konkursu.

 XI. Dokumentacja konkursowa

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami (pełna dokumentacja) do Działania 1.2, Poddziałania 1.2.1, Schematu 1.2A znajduje się na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej: www.dip.dolnyslask.pl

 XII. Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 1.2, Poddziałania 1.2.1, Schematu 1.2A można kierować poprzez:

– e – maila: info.dip@umwd.pl

– telefon: 71 776 58 12 , 71 776 58 13

– lub bezpośrednio w siedzibie:

 Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) jest DIP – Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

W związku z ogłoszonym konkursem zapraszamy do udziału w Szkoleniu pn. „Regionalny Program Operacyjny dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 – istotne zmiany”

Link do ogłoszenia o konkursie:

http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/109-1-2a-wsparcie-dla-przedsiebiorstw-chcacych-rozpoczac-lub-rozwinac-dzialalnosc-b-r.html