Szkolenie specjalistyczne: „Dotacje dla Twojej firmy z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego 2014-2020 – jakie projekty są możliwe do dofinansowania?”


training-1

Terminy szkolenia:

 • 13.04.2016 (środa) – Wrocław
 • 26.04.2016 (wtorek) – Wrocław
 • 10.05.2016 (wtorek) – Wrocław
 • 03.06.2016 (piątek) – Wrocław

Program szkolenia:

1) Omówienie założeń Nowej Perspektywy Finansowej na lata 2014-2020.

 • Założenia Europa 2020 – czyli kierunki rozwoju Unii Europejskiej do 2020 roku.
 • Stan zaawansowania prac nad dokumentami programowymi, czyli kiedy ruszy nowa perspektywa?
 • Analiza zapisów umowy partnerskiej pomiędzy Polską a Komisją Europejską – podstawowego dokumentu programowego,
 • Założenia polityki Spójności 2014-2020 – omówienie 11 celów tematycznych – wskazanie obszarów, które będą wspierane z funduszy europejskich w latach 2014 – 2020.

2) Przedstawienie istotnych elementów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 zwiększających szanse projektów na dofinansowanie

 • Omówienie struktury instytucjonalnej – kto za co odpowiada, do kogo po dotacje?
 • Gdzie szukać informacji o ogłoszonych naborach wniosków i istotnych dokumentach niezbędnych do aplikowania o dotacje,
 • Opis systemu wyboru projektów,
 • Omówienie tzw. Wskaźników Ram Wykonania – wskaźniki istotne przy skutecznym aplikowaniu o środki,
 • Nowe rodzaje projektów – projekty hybrydowe i grantowe,
 • Zintegrowane podejście terytorialne na terenie Dolnego Sląska – tajemnicze konkursy w ramach ZIT, OSI i Horyzontu,
 • Prezentacja Inteligentnych Specjalizacji dla Województwa Dolnośląskiego – specjalizacje regionalnej gospodarki znacznie zwiększające szanse na otrzymanie dofinansowania bezzwrotnego.

3) Dokładnie omówienie poszczególnych osi priorytetowych ujętych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych (SZOOP) dla RPO WD 2014 – 2020

 • Jak praktycznie i skutecznie posługiwać się Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych?
 • RPO WD 14-20 Osie priorytetowe I – VII,
 • Harmonogram naboru wniosków w ramach osi priorytetowych I-VII,
 • RPO WD 14-20 Osie priorytetowe VIII – X,
 • Harmonogram naboru wniosków w ramach osi priorytetowych VIII – X,
 • Wskazanie typów Beneficjentów kwalifikujących się do dofinansowania,
 • Wstępna ocena kwalifikowalności propozycji projektów zgłaszanych przez uczestników szkolenia,
 • Prezentacja ciekawych zapisów SZOOP
 • Minimalne/maksymalne wartości projektów.

4) Omówienie najważniejszych kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WD 2014 – 2020 – które kryteria oceny projektów są istotne dla skutecznego aplikowania o dofinansowanie.

5) Omówienie kluczowych i najważniejszych zmian w treści umowy o dofinansowanie projektów w ramach RPO WD na lata 2014 – 2020 (NOWOŚĆ !!! – specjalnie dla klientów Wrocławskiej Inicjatywy Doradczej)

6) Pomoc publiczna/pomoc de minimis na lata 2014 – 2020, w tym nowa mapa pomocy publicznej oraz regionów kwalifikujących się do wsparcia – jaki procent dotacji możliwy będzie w nowym okresie programowania w ramach pomocy publicznej?

7) Pytania, dyskusja, konsultacje.


*Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

Wykładowca –  wieloletni praktyk i ekspert ds. funduszy europejskich z 14-letnim doświadczeniem w obszarze zarządzenia dotacjami, w tym opracowywania wniosków o dofinansowanie z funduszy UE,  studium wykonalności oraz analiz finansowo-ekonomicznych. Autor wielu projektów inwestycyjnych, szkoleniowych, promocyjnych dofinansowanych z funduszy unijnych m.in. fundusze przedakcesyjne PHARE CBC, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG, Mechanizmu Norweskiego EOG, Regionalnych Programów Operacyjnych, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Kapitał Ludzki. Od 7 lat ekspert powołany przez Ministra Rozwoju Regionalnego w celu oceny projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach programów na lata 2007-2013. Współtwórca pierwszego w Polsce „Generatora wniosków o dofinansowanie” dla projektów infrastrukturalnych na lata 2007 – 2013. Od 10 lat związany z administracją samorządową i rządową – specjalizujący się w ocenie, prowadzeniu i nadzorowaniu procesu rozliczania realizowanych projektów. Praktyczne doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Instytucji Zarządzającej ZPORR (2004 r.), w Instytucji Pośredniczącej ZPORR – Wojewódzki Urząd Pracy (2006-2007), Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego (2007-2015). Dodatkowo trener prowadzi szeroko zakrojony konsulting na rzecz podmiotów prywatnych w zakresie pozyskiwania i rozliczania dotacji. Wykładowa ukończył kilkumiesięczny, profesjonalny kurs trenerski podnoszący umiejętności dydaktyczne niezbędne w procesie uczenia osób dorosłych. Wykładowca kilku uczelni wyższych prowadzący zajęcia na studiach podyplomowych w zakresie „Zarządzania Projektami UE”, które cieszą się dużą popularnością i pozytywnym odbiorem słuchaczy. Trener przywiązuje szczególną wagę do motywacji uczestników i ich aktywnego włączenia w proces szkoleniowy, tak by mogli określić swoje położenie w kontekście tematu szkolenia, doświadczyć nauczanych kompetencji oraz wypracować rozwiązania optymalne dla siebie i swojego środowiska pracy. Prelegent na licznych szkoleniach i warsztatach z zakresu wykorzystania funduszy strukturalnych. Ekspert I-go stopnia w kilku Regionalnych Programach Operacyjnych na lata 2014 – 2020.

Korzyści ze szkolenia – Dzięki udziałowi w szkoleniu poznacie Państwo najważniejsze i najnowsze założenia, tworzącego się systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego 2014-2020. Szkolenie będzie przydatne osobom odpowiedzialnym za tworzącym koncepcje projektów, kierowanie projektem, nadzór finansowy, rozliczanie i sprawozdawczość. Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobędą wymierne korzyści polegające na:

 • zdobyciu wiedzy w zakresie podstawowych zasad i kierunków wsparcia w nowym okresie programowania,
 • poznaniu głównych założeń i celów tematycznych RPO WD 2014 – 2020,
 • poznaniu kluczowych zapisów nowej Umowy o dofinansowanie projektów,
 • omówieniu kluczowych kryteriów oceny projektów,
 • możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z ekspertem ds. pozyskiwania i rozliczania projektów unijnych w poprzednich perspektywach finansowych 2004 – 2006, 2007 – 2013,
 • samodzielnym poruszaniu się po nowych dokumentach związanych z funduszami europejskimi,
 • poznaniu podstawowych zasad dotyczących pomocy publicznej;
 • małe grupy szkoleniowe umożliwiające praktyczne konsultacje z prowadzącym przez każdego z uczestników;
 • wykwalifikowana kadra trenerska;
 • imienne Certyfikaty Ukończenia Szkolenia
 • kompleksowy pakiet materiałów szkoleniowych.

Cel – Celem szkolenia jest przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej z zakresu nowego okresu programowania 2014 – 2020 na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 (kwota dostępnych środków wynosi ponad 2,2 mld Euro). Dzięki szkoleniu możliwe będzie poznanie dobrych praktyk z poprzedniego okresu programowania 2007 – 2013 celem lepszego przygotowania przyszłych projektów. Uczestnicy nabędą wiedzę, pozwalającą przygotować się do skutecznego aplikowania o środki unijne a dzięki tej wiedzy będą mogli oszacować swoje szanse na dofinansowanie oraz wybrać (przy wsparciu trenera) te obszary, które mogą być dla nich szczególnie atrakcyjne.

W celu optymalnego dopasowania programu do Państwa oczekiwań, na kilka dni przed terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności.

Metody prowadzenia szkolenia – Zajęcia będą prowadzone w formie wykładu z omówieniem przykładów z życia połączonego z prezentacją multimedialną i dyskusją. Wykład 60%, dyskusja 40%.

Adresaci szkolenia – Szkolenie skierowane jest do osób decydujących o kierunkach rozwoju przedsiębiorstwa a także dla osób które przygotowują się do zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej. W zajęciach mogą uczestniczyć pracownicy urzędów administracji publicznej, jednostek powiązanych z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, organizacji pozarządowych, instytucji kultury, szkół wyższych, kościołów i parafii, zakładów opieki zdrowotnej, wspólnot mieszkaniowych,  a także pracownicy firm i przedsiębiorcy.

Program merytoryczny został przygotowany jest tak, aby w szkoleniu mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie wdrażania projektów, jak również pracownicy którzy nie realizowali projektów unijnych.

Cena szkolenia wynosi 390,00 netto/osoba


UWAGA ! Stosujemy stawkę VAT zwolniony ! – Jeśli szkolenia doskonalące kwalifikacje zawodowe pracowników administracji publicznej, zakładów budżetowych i jednostek budżetowych są finansowane ze środków publicznych w co najmniej 70%. Aby móc zastosować tę korzystniejszą stawkę VAT prosimy zaznaczyć stosowne oświadczenie o opłaceniu szkolenia ze środków publicznych zawartym w formularzu zgłoszeniowym.

Opinie uczestników szkolenia:

„Szkolenie bardzo interesujące, podczas którego poszerzyłam moją dotychczasową wiedzę w zakresie możliwości składania wniosków w różnych obszarach. Polecam z całego serca” – Anna Właściciel firmy.
„Ponadprzeciętny trener. Możliwość omówienia wielu potencjalnych pomysłów uczestników szkolenia. Wiele ciekawych pomysłów na projekt sugerował trener podczas szkolenia. Szkolenie warte uwagi” – Wiktor główny księgowy.

Już dzisiaj skorzystaj z atrakcyjnych rabatów :

SYSTEM RABATOWY WROCŁAWSKIEJ INICJATYWY DORADCZEJ.

„FIRST MINUTE” – trzech pierwszych uczestników, którzy zgłoszą się na dane szkolenie we wskazanym terminie zyskują 20% rabatu od ceny standardowej szkolenia za każdego uczestnika. Informacja czy rabat zostanie naliczony zostanie podana w potwierdzeniu zgłoszenia.

„WIĘCEJ NIŻ 1” – w ramach tej promocji oferujemy Państwu rabat w wysokości do 18% od ceny standardowej dla podmiotów które zgłoszą więcej niż 2 uczestników na dane szkolenie. Rabat dotyczy każdego z uczestnika (2 uczestników 10%, 3 uczestników 15%, 4 i więcej uczestników 18%).

„STAŁY KLIENT” – dla osób, które były w przeszłości uczestnikiem naszych szkoleń oferujemy 10% rabatu od ceny standardowej.

PROMOCJI NIE MOŻNA ŁĄCZYĆ!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy już teraz i skorzystaj z atrakcyjnej promocji !