Ważne ! Ogłoszono kolejny nabór wniosków dla MŚP w ramach RPO WD 2014 – 2020 (dz.1.5)


drzewoNareszcie doczekaliśmy się ogłoszenia pierwszych naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Jest to bardzo ważna informacja dla wszystkich podmiotów zainteresowanych aplikowaniem o środki unijne w ramach tego programu oraz moment kluczowy aby dokładnie i rzetelnie przeanalizować swoje zamierzenia inwestycyjne i sam projekt.

Kolejnym naborem o którym pragniemy was poinformować, jest nabór dla Przedsiębiorców w ramach działania 1.5 „Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP – konkurs horyzontalny” skierowany dla wielu firm z obszaru MŚP.

Proszę zanotujcie terminy składania wniosków !

Szczegóły poniżej:

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP” Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny” Schemat 1.5 A „Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP”

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego (http://gwnd.dolnyslask.pl/) w terminie: od godz. 8.00 30.10.2015r. do godz.15.00 06.11.2015r.

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty wspierające innowacyjność produktową i procesową polegającą na:
– wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;
– dokonaniu zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

• innowacja produktowa -oznacza wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia;
• innowacja procesowa-oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy.

W ramach powyższych kierunków wsparcia, możliwa będzie także dofinansowanie inwestycji prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, np. ograniczające materiało-, wodochłonność procesu produkcyjnego oraz wprowadzania nowoczesnych rozwiązań (technologii) dotyczących przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. rozwój zeroemisyjnych i niskoemisyjnych technologii), co w konsekwencji zapewni ograniczenie negatywnych skutków środowiskowych (z wyłączeniem wprowadzania technologii mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie).

Preferencję uzyskają projekty:
– realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu;
– wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny.

Pomoc będzie przyznawana dla mikro, małych, średnich przedsiębiorstw na dowolną formę inwestycji początkowej.

Wszystkie projekty składane w ramach konkursu objęte będą pomocą publiczną, a wsparcie udzielone zostanie zgodnie z art. 14 rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

 II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Wsparcie udzielane będzie mikro, małym, średnim beneficjentom, którzy prowadzą działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego lub zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie województwa dolnośląskiego.

 III. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi: równowartość 25 950 050 EUR. Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,2405 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 28.08.2015 r.) alokacja w PLN wynosi 110 041 187 PLN.

Beneficjenci chcący realizować projekty w momencie aplikowania o środki muszą dokonać wyboru czy chcą korzystać z puli środków na konkurs horyzontalny ogłaszany przez DIP czy w przypadku realizacji projektów na obszarze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej chcą korzystać z puli środków na konkurs ogłaszany przez ZIT AW.

 IV. Zasady finansowania projektu

– Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 PLN
– Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 9 000 000 PLN

 V. Poziom dofinansowania projektów

Poziom dofinansowania dla poszczególnych beneficjentów:

a) dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
b) dla średnich przedsiębiorców – do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

Beneficjent pomocy musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25 % kosztów kwalifikowalnych, pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.

 VI. Okres realizacji projektu

a) Rozpoczęcie prac (rzeczowej realizacji projektu) może nastąpić najwcześniej po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Powyższa reguła nie dotyczy zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, które mogą rozpoczyna się od 1 stycznia 2014r.

Rozpoczęcie prac, z zastrzeżeniem ww. czynności w terminie wcześniejszym niż po zarejestrowaniu wniosku o dofinansowanie powoduje jego odrzucenie (negatywną ocenę).

b) Wniosek Beneficjenta o płatność końcową musi zostać złożony do DIP nie później jednak niż do 31 stycznia 2018 roku.

 VII. Termin, miejsce i sposób składnia wniosków o dofinansowanie projektu oraz sposób uzupełniania w nich braków formalnych/oczywistych omyłek:

Wniosek o dofinansowanie będzie składany wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji System Oceny i Naboru Wniosków dostępnej na stronie http://gwnd.dolnyslask.pl/.
Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić według Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu). Wszelkie inne formy elektronicznej lub papierowej wizualizacji treści wniosku nie stanowią wniosku o dofinansowanie i nie będą podlegać ocenie.

Wnioski o dofinansowanie muszą być podpisane w ePUAP albo za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowalnego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Podpis ten jest obligatoryjny.
Wypełniony wniosek o dofinansowanie musi zostać podpisany elektronicznie Użycie opcji „złóż wniosek” spowoduje wysłanie podpisanego wniosku do DIP.

Termin:
Składanie wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach Działania 1.5 Schematu 1.5A trwa 8 dni kalendarzowych. Przewidziany termin przeprowadzenia naboru wniosków (rejestracji wniosków o dofinansowanie) odbywać się będzie w terminie:

od godz. 8.00 30.10.2015r. do godz.15.00 06.11.2015r.

Jeden Wnioskodawca może złożyć w niniejszym naborze tylko jeden wniosek
o dofinansowanie.

Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie projektu lub poprawienie w nim oczywistej omyłki nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji (zgodnie z art. 43 ustawy wdrożeniowej). Powyższy warunek jest oceniany przez DIP. Szczegółowe informacje na temat sposobu uzupełnień braków formalnych oraz poprawy oczywistych omyłek znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 VIII. Zasady wyboru projektów:

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 IX. Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu procedury weryfikacji technicznej, oceny formalnej i merytorycznej wszystkich wniosków o dofinansowanie.
Wyniki oceny wniosków o dofinansowanie zostaną przekazane Wnioskodawcom pocztą tradycyjną oraz elektroniczną/faksem. Dodatkowo informacje zostaną opublikowane na stronie internetowej DIP (www.dip.dolnyslask.pl) i na portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

Szczegółowe informacje na temat procedur weryfikacji technicznej, oceny formalnej i merytorycznej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to luty 2016r.

 X. Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146).

Szczegółowe informacje na temat procedur odwoławczej znajduje się w Regulaminie Konkursu.

 XI. Dokumentacja konkursowa

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami (pełna dokumentacja) do Działania 1.5, Poddziałania 1.5.1, Schematu 1.5A znajduje się na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej: www.dip.dolnyslask.pl

 XII. Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 1.5, Poddziałania 1.5.1, Schematu 1.5A można kierować poprzez:
e – maila: info.dip@umwd.pl

telefon: 71 776 58 12 , 71 776 58 13

lub bezpośrednio w siedzibie:

Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) jest DIP – Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław.

W związku z ogłoszonym konkursem zapraszamy do udziału w Szkoleniu pn. „Regionalny Program Operacyjny dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 – istotne zmiany”

Link do ogłoszenia:

http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/107-1-5-a-wsparcie-innowacyjnosci-produktowej-i-procesowej-msp-konkurs-horyzontalny.html