Uszczegółowienie


Ważne ! – Opublikowany Projekt (ver2) Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WD 2014 – 2020

1 lipca br. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaakceptował projekt Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD), który zostanie teraz przekazany do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w celu zaopiniowania zgodności dokumentu z Umową Partnerstwa i wytycznymi horyzontalnymi. Zarząd Województwa zaakceptował również raport z konsultacji społecznych projektu […]