Dofinansowanie opracowania Lokalnych Planów Rewitalizacji – już od listopada 2015


f5048472Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję w sprawie nawiązania współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w celu współorganizacji konkursu dotacji dla gmin Województwa Dolnośląskiego na przygotowanie programów rewitalizacji. W związku z powyższym rozpoczęto prace nad realizacją projektu pn. „Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego”. Zadanie współfinansowane będzie ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

W listopadzie br. ogłoszony zostanie konkurs dotacji dla gmin z Województwa Dolnośląskiego na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji;

Przedmiotem konkursu jest finansowe wsparcie gmin w procesie opracowania lub aktualizacji programów rewitalizacji, stanowiących podstawę do ubiegania się o dotację z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych;

Celem konkursu jest wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji. Konkurs ma upowszechnić rozumienie rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie z kryzysu obszarów zdegradowanych oraz wzmocnić zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej, a także angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji;

Wnioskodawcą w konkursie może być gmina miejska, miejsko – wiejska lub wiejska;

Łączna wartość projektu jednego Wnioskodawcy nie może przekraczać 300 000 PLN;

Minimalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN;

W przypadku uzyskania dotacji, za koszty kwalifikowalne mogą być uznane wydatki poniesione na rzecz złożonego projektu od dnia rozpoczęcia jego realizacji, jednak nie wcześniej niż od 1 maja 2015 r. do dnia zakończenia jego realizacji, jednak nie później niż do 31 grudnia 2016 r. (szczegółowe informacje w tym zakresie reguluje regulamin konkursu, który zostanie zamieszczony na stronie projektu: www.rewitalizacja.dolnyslask.pl -strona projektu zostanie uruchomiona w dniu ogłoszenia konkursu);

W listopadzie 2015 roku, Urząd zorganizuje cztery spotkania informacyjne, których celem będzie omówienia zasad realizacji projektu. Spotkania odbędą się we Wrocławiu, Wałbrzychu, Legnicy oraz Jeleniej Górze. Terminy spotkań oraz zasady rekrutacji zostaną ogłoszone w aktualnościach na stronie projektu.

Prezentacja przedstawiająca założenia konkursu.