Zgłoś się na eksperta do oceny projektów z EFS w ramach RPO WD


Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów w ramach dziedzin: Edukacja oraz Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw.

 

 

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

ogłasza nabór na kandydatów na ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) w dziedzinach:
1) Edukacja,
2) Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw.

O wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów mogą ubiegać się osoby, które nie są pracownikami instytucji zaangażowanych w realizację RPO WD 2014-2020 i spełniają łącznie następujące warunki:

– korzystają z pełni praw publicznych,
– posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
– nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
– posiadają wykształcenie wyższe i legitymują się minimum dyplomem magistra albo tytułem równorzędnym, inżyniera lub posiadają licencjat,
– posiadają minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie, w ramach której dokonywany będzie wybór projektów i prowadzony jest nabór kandydatów na ekspertów,
– posiadają wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WD 2014-2020.

Więcej w linku poniżej.

Ogłoszenie o naborze ekspertów RPO WD 2014-2020.